Consultare publică pentru Ghidul specific aferent PI 11.1 – Cadastru

AMPOR a lansat spre consultare publică, în data de 21.06.2017, Ghidul specific aferent Priorității de Investiții 11.1 „Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă” din cadrul Axei Prioritare 11 „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară” a Programului Operațional Re-gional 2014-2020.

Această Prioritate de Investiții va fi implementată prin intermediul unui proiect major, ce își propune să contribuie la creșterea economico-socială din zona rurală, să faciliteze dezvoltarea infrastructurii și să promoveze incluziunea prin extinderea procesului de înregistrare sistematică a proprietăților din zonele rurale ale României. Proiectul este desti-nat să completeze obiectivul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, reglementat prin Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va beneficia de dezvoltarea Sistemului Integrat de Cadastru și Carte Funciară și de crearea unei baze de date unitare și complete a imobilelor din zonele selectate. Beneficiarii subsidiari ai intervenției sunt autoritățile publice locale și cetățenii din mediul rural.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa de e-mail regio@mdrap.ro, până la data de 5 iulie 2017.