NOTA – In cadrul DMI 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/ dezvotarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” al Axei prioritare 3 din cadrul Programului Operational Regional se fac urmatoarele precizari:

 1. In pregatirea dosarului cererilor de finantare si in procesul de evaluare a cererilor de finantare depuse pana in acest moment in cadrul acestui domeniu major de interventie s-au constatat dificultati in furnizarea unor documente privind infiintarea unor centre sociale in cazul in care functionarea si subordonarea acestora au fost stabilite prin diferite acte normative.
 2. Pentru clarificarea acestor situatii, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 a solicitat punctul de vedere al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

  Pe baza acestui punct de vedere si pe baza analizei efectuate, Autoritatea de Management a decis ca, in cazul centrelor sociale care functioneaza in baza unor acte normative (de exemplu Legea nr. 17/2000), pentru care nu a fost emisa o hotarare a Consiliului local/ Consiliului judetean de infiintare a serviciului public obiect al Cererii de finantare, sa fie acceptate ca documente statutare orice alte documente depuse de solicitant care atesta organizarea, functionarea si administrarea centrului social respectiv (hotararea de aprobare a organigramei/statului de functii, a Regulamentului de organizare si functionare, dovada platii taxelor si impozitelor etc.). Se va pastra conditia privind vechimea acestor documente, respectiv cerinta de anexare la cererea de finantare a unor documente cu o vechime mai mare de 1 an la data depunerii cererii de finantare astfel incat sa se poata dovedi ca centrul social respectiv functioneaza de mai mult de 1 an de zile.

  In cazul centrelor sociale care au facut obiectul transferului intre diferite autoritati publice vechimea se va considera pentru toata perioada in care acesta au prestat aceleasi servicii cu cele prestate la momentul depunerii cererii de finantare, indiferent de subordonarea acestora (dovada vechimii in functionare se va face cu documente legale astfel incat sa fie indeplinita conditia de functionare de cel putin 1 an la data depunerii cererii de finantare).

  In toate cazurile se va mentine conditia privind acreditarea centrului social obiect al cererii de finantare.

 3. In cazul in care solicitantii de finantare anexeaza la cererea de finantare avize emise de catre directiile judetene de asistenta sociala pentru a dovedi incadrarea unui proiect in strategia judeteana in domeniu, aceste avize nu vor exonera solicitantul de fundamentarea proiectului prin corelarea activitatilor, serviciilor sociale pe care le dezvolta prin proiect, cu strategia judeteana/nationala in domeniu. Aceste elemente vor face obiectul evaluarii in cadrul criteriului 1.1 al grilei de evaluare tehnica si financiara, respectiv Contributia proiectului la realizarea obiectivelor POR (vezi punctul 2.3.3 Justificarea necesitatii implementarii proiectului. 2.8 Relatia cu alte programe /strategii /proiecte).
 4. Astfel de avize, emise de organe abilitate in domeniu pot oferi totodata elemente privind incadrarea unui centru social multifunctional. De aceea se recomanda luarea in considerare a oricaror documente suport care pot justifica natura solicitantului, oportunitatea proiectului obiect al cererii de finantare etc.

 5. In cadrul sectiunii II. 1.1 Eligibilitatea solicitantului din Ghidul solicitantului, punctul nr.3) „In cazul centrelor rezidentiale pentru copii, solicitantul este Consiliul Judetean direct sau prin furnizorii de servicii de asistenta sociala din subordine, furnizorul de servicii sociale, Consiliul Judetean in parteneriat cu furnizorii de servicii sociale va fi interpretat astfel: cererile de finantare nu pot fi depuse de catre unitati administrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale – Municipiu/Consiliu Local) direct sau prin serviciile publice de asistenta sociale din subordine si nici de parteneriate cu furnizorii de servicii sociale de drept public conduse de acestia.