Consorțiul Regional de Inovare Centru

Consorțiul Regional de Inovare Centru (CRI) este un organism consultativ de nivel regional, fără personalitate juridică, coordonat de ADR Centru și este format din reprezentanți ai autorităților publice, universităţilor, cluster-elor, ONG-urilor, institutelor de cercetare, entităților de transfer tehnologic si firmelor din Regiunea Centru.

Constituirea Consorțiului Regional de Inovare Centru a fost aprobată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Centru prin Hotărârea CDR nr 25/22.11.2016, pe baza metodologiei de elaborare a Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă transmisă de MDRAP în iunie 2016 și ținând seama de nominalizările transmise de entitățile de la nivel regional pentru această structură partenerială.

Misiunea CRI este de a contribui la dezvoltarea unei economii regionale bazate pe cunoaștere prin facilitarea valorificării sinergiilor regionale în domeniul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi prin întărirea legăturii dintre sectorul Cercetare – Dezvoltare – Inovare şi antreprenoriat.

Rolul CRI este de a acționa ca o platforma permanentă de dialog între cei patru mari actori regionali – autorităţi şi instituții publice, entităţi de cercetare – dezvoltare – inovare şi universităţi, antreprenori şi societatea civilă – asigurând reprezentarea echilibrată a părților implicate în procesul de descoperire antreprenorială.

Principalele activități ale CRI:

  1. propune, analizează şi avizează introducerea de noi domenii de specializare în Strategia de Specializare Inteligentă, după ce acestea au parcurs procesul de validare prin descoperire antreprenorială sau renunțarea la unele domenii de specializare nominalizate în cadrul Strategiei de Specializare Inteligentă
  2. analizează şi avizează Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru şi orice modificare şi actualizare a acesteia
  3. analizează şi avizează Documentul Cadru pentru Strategia de Cercetare și Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă (Concept Note)
  4. se implică în pregătirea şi monitorizarea Axei 1 POR, cu respectarea documentelor relevante, a principiului separării funcțiilor şi a evitării conflictului de interese
  5. se implică în elaborarea, actualizarea, implementarea şi monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională al Regiunii Centru, în ceea ce privește componenta de cercetare – dezvoltare – inovare si transfer tehnologic şi în domeniile direct relaţionate cu Strategia de Specializare Inteligentă
  6. dezbate şi avizează rapoartele anuale de implementare, rapoartele strategice intermediare şi raportul strategic final de monitorizare a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru
  7. elaborează, cu sprijinul tehnic al ADR Centru, propuneri de politici publice în domeniile acoperite de Strategia de Specializare Inteligentă
  8. iniţiază parteneriate și proiecte pentru implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă şi se implică în parteneriatele și proiectele inițiate de ADR Centru