Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Martie 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
 1. Apel destinat revistelor și publicațiilor culturale – 2023 – NOU!
 2. Acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement și mediu în Municipiul Alba Iulia
 3. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni – NOU!
 4. START ONG, ediția 2023 – NOU!
 5. Programul „Comunitățile Pădurii de Mâine”, ediția 2023 – NOU!
 6. Programul RO – CULTURA
 7. Conservarea obiectivelor culturale
 8. Programul Erasmus+ 2023
 9. Fondul pentru Inovare
 10. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 11. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 12. Sprijin pregătitor – Apel nelansat
 13. Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului – Apel nelansat
 14. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 15. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 16. Soluții pentru comunitate – Apel nelansat

Back to top of page

Apel destinat revistelor și publicațiilor culturale – 2023 – NOU!

Finanțator:

Ministerul Culturii

Obiectivul programului:

Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis este susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de  uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiari eligibili:

Operatori culturali

Activități eligibile:

 • cheltuieli directe ce cuprind drepturi de autor, costuri materiale şi servicii, cheltuieli pentru tipărire şi difuzare;
 • cheltuieli de regie ce cuprind cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative (cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative se acoperă cumulat în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate);
 • premii decernate de reviste/publicaţii culturale.

Cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative cumulate se decontează în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate, cu respectarea prevederilor prezentei schemei de ajutor de minimis.

Decontarea cheltuielilor realizate se face de către autoritatea finanțatoare pe baza documentelor justificative şi a unui raport financiar (prevăzut în Anexa nr. 5), întocmit de către beneficiarul de ajutor de minimis.

Valoarea grantului:

Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2023, este de 1.125.000 lei  conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 136/2015.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat se va încadra în următoarele limite:

 1. a)suma minimă este de 10.000 lei pentru fiecare proiect editorial;
 2. b)suma maximă este de 100.000 lei pentru fiecare proiect editorial.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

4 aprilie 2023 (ora 17.00).

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi persoanelor fizice fără scop patrimonial, care iniţiază şi organizează proiecte de educaţie, cultura, sport, social, agrement și mediu în Municipiul Alba Iulia

Finanțator:

Municipiul Alba Iulia

Obiectivul programului:

Sprijinirea sectorului non profit în a desfăşura activităţi cu impact semnificativ asupra cetăţenilor şi vieţii comunitare din municipiul Alba Iulia.

Beneficiari eligibili:

Persoane fizice sau persoane juridice făra scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii;

Activități eligibile:

 • Educație
 • Cultura
 • Sport
 • Social
 • Agrement si mediu

Valoarea grantului:

Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilă a programului: 1.450.000 lei, din care pentru:

Educație – 600.000 lei

Cultura – 616.000 lei

Sport – 130.000 lei.

Social – 18.000 lei

Agrement si Mediu – 86.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni – NOU!

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Sprijină activitatea românilor de pretutindeni şi acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal.

 • Educație – păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor de pretutindeni și formarea noii generaţii, care să reprezinte România și interesele românești în străinătate;
 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării;
 • Societatea civilă – sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români;
 • Mass-media – păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare;
 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Beneficiari eligibili:

 • Asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni;
 • Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate

Activități eligibile:

 • editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
 • realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
 • sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
 • înfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;
 • dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale românilor de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
 • proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni;
 • organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;
 • organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;
 • organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;
 • înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
 • efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;
 • colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;
 • înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor, proiectelor sau acţiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni;
 • finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;
 • transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni;
 • asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni;
 • promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;
 • promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
 • acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;
 • donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni;
 • acordarea de premii în bani şi în natură românilor de pretutindeni care au obţinut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;
 • cheltuieli de audit extern, în condiţiile în care Departamentul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit;
 • funcţionarea organizaţiilor româneşti din comunităţile istorice din afara graniţelor ţării şi a sediilor acestora.

În cadrul sesiunii de finanțare 2023, un solicitant poate depune cel mult trei proiecte, cu condiția ca acestea să se încadreze în programe diferite.

Valoarea grantului:

Educație și Spiritualitate și tradiție este de 2.000.000 lei pe proiect;

Cultură, Societatea civilă și Mass-media este de 500.000 lei pe proiect.

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Proiectele cu o perioadă de derulare de minim 10 luni se depun până în data de 15 martie 2023 (inclusiv);

Pentru celelalte proiecte, cererile de finanţare se depun până pe 28 aprilie 2023.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

START ONG, ediția 2023 – NOU!

Finanțator:

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

Obiectivul programului:

Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă

Activități eligibile:

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului:

pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;

pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;

pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul „Comunitățile Pădurii de Mâine”, ediția 2023 – NOU!

Finanțator:

Fundația Pădurea de Mâine

Obiectivul programului:

Obiectivul general al programului (OGCF): Dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere/viitoare comunități forestiere din România, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor.

Obiectivele specifice program „Comunitățile Pădurii de Mâine”

 • OSCF1: Creșterea respectului față de natură prin educarea părților interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere;
 • OSCF2: Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere – organizații comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților;
 • OSCF3: Dezvoltarea cercetării/inovării și transferului tehnologic în domeniul managementului forestier sustenabil;
 • OSCF4: Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere

Beneficiari eligibili:

 • Proprietari/administratori de păduri și/sau asociații ale acestora;
 • Forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni, obști răzășești, păduri grănicerești și alții);
 • Unități Administrativ Teritoriale cu comunități dependente de pădure, deținătoare de pădure sau asociațiile acestora;
 • ONG-uri cu preocupări în managementul sustenabil al pădurilor;
 • ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;
 • ONG-uri locale, comunitare, întreprinderi sociale, cooperative;
 • Instituții de educație (grădinițe, școli, licee, universități) și cercetare;
 • Parteneriate între oricare din categoriile menționate mai sus.

Activități eligibile:

DP1/2023 – Cercetare/inovare și transfer tehnologic pentru managementul sustenabil al fondului silvic și dezvoltarea economiei sociale

 • Analiza nevoilor de inovare din domeniul silvic pentru comunități forestiere;
 • Modele de bună practică de inovare, digitizare, digitalizare,etc. din comunități forestiere din România și/sau Uniunea Europeană;
 • Modele de bună practică de proiecte de economie socială (dezvoltare comunitară, antreprenoriat social etc.) din comunități forestiere din România și/sau Uniunea Europeană;
 • Tipuri de activități suport pentru dezvoltarea comunităților forestiere – rețele, asocierea persoanelor cu suprafețe mici de teren, ghiduri, activități specifice (infrastructură silvică, turism ecologic/științific, împăduriri în zonele de câmpie, gestionare eficientă a bunurilor comune, relații ecosistemice etc.);
 • Eficientizarea și transparentizarea administrării pădurilor;
 • Diminuarea impactului ecologic al activităților de exploatare;
 • Activități de cercetare și conștientizare în domeniul agroforestier;
 • Dezvoltare de documente suport în contextul tranziției verzi și a digitalizării – planuri de comunicare, conștientizare, formare continuă în comunități forestiere/viitoare comunități forestiere din România.

DP2/2023 – Conștientizare/educare pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere

 • Campanii de conștientizare pe teme de interes în comunități forestiere/viitoare comunități forestiere, ca:
 • Dezvoltare comunitară/antreprenoriat social
 • Digitizare, digitalizare
 • Rețele/asocieri
 • Managementul părților interesate
 • Rolul părților interesate în gestionarea responsabilă a pădurilor
 • Rolul părților interesate în dezvoltarea proiectelor de economie socială
 • Gestionarea patrimoniului silvic
 • Bunuri comune
 • Turism științific/ecologic
 • Funcții recreative ale pădurii
 • Infrastructură silvică
 • Relații ecosistemice
 • Împăduriri/reîmpăduriri
 • Intervenții specifice/ împăduriri în zonele de câmpie
 • Dezvoltare durabilă
 • Schimbări climatice etc.
 • Cursuri de formare continuă pentru părțile interesate (dezvoltare suport curs/aplicații/ghiduri, organizare și furnizare curs offline/online) pe teme care să vizeze obiectivele programului;
 • Cursuri interactive pentru elevi (dezvoltare suport curs/aplicații/ghiduri, organizare și furnizare curs offline/online) pe teme care să vizeze obiectivele programului;
 • Acțiuni de conștientizare și informare pentru asociațiile de proprietari/administratori pentru a putea gestiona mai bine pădurile;
 • Bune practici de administrare a proprietății forestiere comune (obști, composesorate etc.).

DP3/2023 – Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere și transfer de bune practici

 • Sprijin pentru asociațiile de proprietari/administratori pentru a putea gestiona mai bine pădurile;
 • Înființare/dezvoltare de întreprinderi sociale locale;
 • Acțiuni pentru creșterea rolului socio-cultural al pădurilor;
 • Proiecte ale micilor ateliere locale (cu accent pe produse tradiționale);
 • Centre meșteșugărești pentru prelucrarea lemnului;
 • Înființarea de centre de recoltare, procesare și valorificare a produselor;
 • Dezvoltarea infrastructurii silvice (amenajarea platformelor primare/depozite/utilaje de manipulare etc.);
 • Dezvoltarea exploatării sustenabile și responsabile a pădurilor (echipamente, protecția muncii etc.).

DP4/2023 – Reîmpădurire/împădurire în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere și angajament civic

 • Acțiuni pentru creșterea suprafeței verzi (acoperite de pădure/vegetație forestieră);
 • Extinderea comunităților forestiere în zone de câmpie;
 • Reîmpădurire cu focus pe suprafețe agricole abandonate, terenuri degradate, preluate în fond forestier, afectate de factori destabilizatori și tăieri ilegale care necesită refacere;
 • Reabilitarea unor ecosisteme forestiere degradate prin finanțarea de lucrări de completare și îngrijire;
 • Reabilitare, plantare și reintroducere vegetație forestieră pe terenuri agricole;
 • Înființare de perdele forestiere.

D5/2023 – Sprijinirea implementării tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon

 • Dezvoltarea și cercetare pentru obținerea de tehnologii și procese inovatoare cu emisii reduse de carbon în industriile cu consum energetic ridicat,
 • Captarea și utilizarea carbonului, sisteme de decarbonizare;
 • Elaborare de metode pentru evaluarea potențialului de captare a carbonului în plantații nou înființate, semințișuri si arborete tinere;
 • Generarea inovatoare de energie regenerabilă;
 • Stocarea energiei.

Valoarea grantului:

Între 3.000 – 30.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Nu se solicită în mod expres cofinanțare financiară din partea solicitanților. O contribuție proprie, sau atrasă din alte surse (sub formă de aport financiar, sau în kind – logistică, voluntariat, etc.) din partea solicitantului și/sau partenerului/partenerilor de 10-20% din valoarea proiectului se punctează în plus.

Termen limită:

01 – 31 martie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul RO – CULTURA

Finanțator:

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Obiectivul programului:

Întărirea cooperării bilaterale între artiști din România și Statele Donatoare (1-4 săptămâni) în România sau unul dintre Statele Donatoare.

Beneficiari eligibili:

Entități private, comerciale sau necomerciale sau ONG înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare

Activități eligibile:

Colaborarea artiștilor la o nouă creație artistică într-un spațiu de cooperare stabilit de comun acord

Domeniile artistice eligibile

 • arte performative
 • arte vizuale
 • muzică
 • literatură
 • abordări interdisciplinare

Valoarea grantului:

Artiști români/ucraineni care se deplasează în Statele Donatoare

În funcție de perioadă: 1250 EUR/1 săptămână – 4000 EUR/4 săptămâni.

Sumă acordată:

 • În Norvegia – 600 euro;
 • În Islanda – 900 euro;
 • În Liechtenstein – 500 euro.

Artiști din Statele Donatoare care se deplasează în România

În funcție de perioadă: 750 EUR/1 săptămână – 3000 EUR/ 4 săptămâni.

Suma acordată: În România – 800 euro.

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

30 septembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Conservarea obiectivelor culturale

Finanțator:

Ambasada SUA și Centrul Patrimoniului Cultural din Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale

Obiectivul programului:

Sprijină proiectele de conservare a patrimoniului cultural

Beneficiari eligibili:

Entități necomerciale cu capacitatea necesară de a gestiona proiecte de conservare a patrimoniului cultural, organizații neguvernamentale, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare

Activități eligibile:

 • Conservarea/achiziționarea de obiecte culturale, colecții sau bunuri imobiliare aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv cele al căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică este preconizat, planificat sau în curs de desfășurare, dar nu este finalizat la momentul depunerii cererii
 • Conservarea patrimoniului natural (formațiuni fizice, biologice și geologice, colecții paleontologice, habitate ale unor specii de animale și plante amenințate, fosile etc.), cu excepția cazului în care patrimoniul natural are o legătură sau o dimensiune de patrimoniu cultural
 • Conservarea mediilor de informare (ziare, jurnale de știri, programe de radio și televiziune etc.).
 • Conservarea materialelor publicate disponibile în altă parte (cărți, periodice etc.)
 • Achiziționarea sau crearea de noi exponate, obiecte sau colecții pentru muzee noi sau existente
 • Construcția de clădiri noi, adăugiri de clădiri sau acoperiri permanente (peste situri arheologice)
 • Comandarea de noi opere de artă sau de arhitectură în scopuri comemorative sau de dezvoltare economică
 • Crearea de noi dansuri tradiționale, cântece, compoziții muzicale, piese de teatru sau alte spectacole, sau adaptarea modernă a celor existente
 • Digitalizarea obiectelor culturale sau a colecțiilor, cu excepția cazului în care face parte dintr-un efort mai amplu și clar definit de conservare, documentare sau diplomație publică
 • Lucrări efectuate înainte de anunțarea acordării grantului, cu excepția cazului în care acestea sunt permise și aprobate de responsabilul de granturi
 • Călătorii internaționale, cu excepția cazurilor în care călătoria este justificată și face parte integrantă din succesul proiectului propus sau pentru a oferi liderilor de proiect oportunități de învățare și de schimb cu experți în domeniul patrimoniului cultural etc.

Valoarea grantului:

Între 10.000 și 500.000 dolari

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Runda 1: Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale în format Word, până la data de 10 ianuarie 2023, 11:59 p.m
 • Runda 2: Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri complete de proiecte, până la data de 14 aprilie 2023, 11:59 p.m.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Erasmus+ 2023

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
 • Parteneriate de cooperare
 • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
 • Centre de excelență profesională
 • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
 • Alianțe pentru inovare
 • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
 • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
 • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățări: februarie 2023 – aprilie 2023 
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023
 • Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023
 • Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Fondul pentru Inovare

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

 • sprijinirea tehnologiilor, proceselor și proceselor extrem de inovatoare, modelor de afaceri sau produse/servicii mature și cu potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
 • sprijin financiar adaptat la nevoile pieței și la profilurile de risc ale proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private suplimentare

Beneficiari eligibili:

Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda)

Activități eligibile:

 1. Decarbonizarea generală
 • inovarea în domeniul tehnologiilor și proceselor cu emisii reduse de dioxid de carbon
 • stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru mediu (CSC);
 • stimularea construcției și funcționării de proiecte inovatoare în domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor de stocare a energiei
 1. Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen
 • electrificarea directă inovatoare a industriei care să înlocuiască utilizarea combustibililor fosili convenționali, atât în utilizări sectoriale, cât și transsectoriale
 • producția inovatoare de hidrogen și aplicații inovatoare (de exemplu, utilizarea hidrogenului ca purtător de energie sau a hidrogenului ca agent de reducere sau ca materie primă) în industrie
 1. Producția de tehnologii curate
  Construcția de instalații de producție și exploatarea acestora pentru a produce anumite componente pentru:
 • instalații de energie regenerabilă (în fotovoltaice, energie solară concentrată, eoliene on-shore și offshore, energie oceanică, energie geotermală, energie solară termică și altele), inclusiv conectarea acestora la rețeaua de electricitate/calor
 • electrolizoare și pile de combustie
 • soluții de stocare a energiei pentru utilizare staționară și mobilă, pentru utilizări intrazilnice și intrazilnice de lungă durată
 • pompe de căldură
 1. Proiecte-pilot de dimensiuni medii

Construirea și operarea de proiecte pilot care se concentrează pe validarea, testarea și optimizarea unor soluții de decarbonizare profundă, foarte inovatoare, în sectoare eligibile pentru sprijin din Fondul pentru inovare.

Valoarea grantului:

3.000.000.000 euro pentru granturi și de 6.000.000 euro pentru asistență pentru dezvoltarea de proiecte

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

16 martie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
 • Societăți comerciale cu caracter cultural

Activități eligibile:

Activități cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

30 iunie 2023                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

rogramul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționare tehnologii de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unități de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociații de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizații interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri, – acțiuni de informare în statele membre, pentru informarea consumatorilor privind consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie
 • Restructurarea şi reconversia podgoriilor
 • Asigurarea recoltei
 • Investiții
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile finanțare:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), a laboratoarelor pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitare/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare și laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • achiziție, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

APELURI NELANSATE – Ghiduri supuse consultării publice

Sprijin pregătitor – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

Obiectivul programului:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat

Beneficiari eligibili:

 • un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • un nou parteneriat – fără personalitate juridică

Activități eligibile:

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru următoarele activități :

 • Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei

Valoarea grantului:

Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului – Apel nelansat

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Educația și/sau conștientizarea publicului privind protecția mediului

Beneficiari eligibili:

Organizații nonguvernamentale

Activități eligibile:

Vizează probleme de mediu din următoarele domenii:

 1. poluarea aerului
 2. poluarea apelor
 3. defrișarea pădurilor
 4. poluarea cauzată de deșeuri (plastic, metal, substanțe chimice, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc.) și modalități de prevenire a efectelor asupra mediului
 5. circuitul de gestionare a deșeurilor/reutilizarea/ reciclarea/colectarea selectivă a deșeurilor; compostarea deșeurilor biodegradabile; eliminarea deșeurilor
 6. exploatarea necontrolată a resurselor pământului și epuizarea resurselor naturale
 7. beneficiile utilizării de resurse naturale regenerabile / importanța energiei verzi
 8. protecția ariilor naturale / parcurilor naturale
 9. agricultura intensivă și repercusiunile acesteia asupra mediului
 10. industrializarea excesivă și repercusiunile acesteia asupra mediului
 11. protecția florei și faunei
 12. schimbări climatice/dezastre naturale/eroziunea solului/inundații/secetă/încălzire globală;
 13. efectele gazelor cu efect de seră asupra mediului;
 14. drepturile și obligațiile de mediu care revin cetățenilor și insituțiilor publice locale

Valoarea grantului

Maximum 500.000 lei

Contribuția beneficiarului

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se găsesc aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

Activități eligibile:

Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului:

Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Soluții pentru comunitate – Apel nelansat

Finanțator:

Synevo

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea calității vieții oamenilor din comunitate din perspectiva educației, sănătății și mediului înconjurător

Beneficiari eligibili:

ONG-uri

Activități eligibile:

Educație

 • Diminuarea fenomenului de abandon școlar în rândul comunităților din mediul rural (grădiniță, școală primară, gimnaziu, liceu)
 • Îmbunătățirea condițiilor din unitățile de învățământ din medii defavorizate – asigurarea unor condiții optime (curățenie, toalete în școală), cabinet medical școlar, echipare laboratoare, bibliotecă, echipare săli de sport
 • Digitalizarea școlilor: echipamente, metode interactive de predare, metode interactive de formare a cadrelor didactice
 • Educație pentru un stil de viață sănătos (alimentație, activitate fizică, igienă, sănătate mintală, etc.)
 • Educație sexuală
 • Școli postliceale de asistenți medicali – susținerea unor idei diferite, programe de formare, finanțare pentru creșterea numărului de absolvenți, etc.
 • Educație pentru conștientizarea emoțiilor și gestionarea lor
 • Programe de consiliere în rândul elevilor pentru descoperirea aptitudinilor și îndrumare pentru următoarele etape școlare
 • Programe destinate tinerelor mame din mediul rural, care să vizeze creșterea și sănătatea copiilor
 • Programe de integrare în societate și dezvoltare personală a copiilor instituționalizați
 • Programe de justiție juvenilă alternativă și formare de specialiști în domeniu

   Sănătate

 • Programe de prevenție medicală în comunități defavorizate
 • Programe integrate în vederea îmbunătățirii stilului de viață al copiilor (de exemplu programe de prevenție medicală)
 • Programe de implementare a cursurilor de prim ajutor
 • Proiecte inovative cu aplicabilitate în sănătate
 • Programe integrate destinate recuperării diferitelor tipuri de dependență (droguri, alcool etc.)
 • Programe care să diminueze riscurile petrecerii unui timp îndelungat în fața dispozitivelor electronice (impact psihologic, postură, oftalmologie etc.)
 • Educație pro-sănătate
 • Programe de prevenție medicală în rândul copiilor instituționalizați

  Mediu

 • Proiecte menite să găsească soluții pentru realizarea mai multor spații verzi
 • Proiecte care pot diminua risipa de resurse (alimente, energie, apă etc.)
 • Programe de reciclare/reutilizare (educație, implementare, etc.)
 • Educatie pro-mediu

Valoarea grantului:

Maximum 15.000 euro

Contribuția benficiarului:

0%

Termen limită:

Ghid neactualizat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page