Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Septembrie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – NOU!
 2. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme – NOU!
 3. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară
 4. Sprijinirea investițiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în termoficarea urbană – NOU!
 5. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial – NOU!
 6. Transport sustenabil
 7. Fondul local
 8. Valul renovării – Renovare integrată clădiri publice
 9. Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
 10. Valul renovării: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale
 11. Valul renovării: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială
 12. Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale
 13. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare
 14. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 15. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți – Apel nelansat – NOU!
 16. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale – Apel nelansat – NOU!
 17. Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual – Apel nelansat – NOU!
 18. Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat – NOU!
 19. Unități de asistență medicală ambulatorie – Apel nelansat – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești -NOU!
 20. Centre Comunitare Integrate – Apel nelansat – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – NOU!
 21. Managementul deșeurilor – Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane – Apel nelansat – NOU!
 22. Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară – Managementul deșeurilor – Apel nelansat – NOU!
 23. Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității – Apel nelansat – NOU!
 24. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității – Apel nelansat – NOU!
 25. Cabinete de planificare familială – Apel nelansat – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
 26. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat
 27. Managementul apei – Apel nelansat – Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente
 28. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental – Apel nelansat
 29. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat
 30. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – Apel nelansat
 31. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – Apel nelansat
 32. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri – Apel nelansat
 33. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice – Apel nelansat
 34. Managementul apei – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene – Apel nelansat
 35. Managementul apei – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate – Apel nelansat
 36. Managementul deșeurilor – Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar – Apel nelansat
 37. Managementul deșeurilor – Construirea de insule ecologice digitalizate – Apel nelansat
 38. Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, selecţie publică de proiecte necompetitive – Apel nelansat
 39. Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități; Selecție publică de proiecte competitive – Apel nelansat
 40. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – Apel nelansat
 41. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – Apel nelansat

 Back to top of page

Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13, INVESTIȚIA 1

Obiectivul programului:

Crearea a aproximativ 150 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor

Beneficiari eligibili:

Furnizorii publici de servicii sociale acreditați în condițiile legii, care funcționează în comune, orașe și municipii, care pot depune proiecte individual sau în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați din toate regiunile țării

Activități eligibile: construcția/ reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii sociale

Valoarea grantului:

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
 • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale

Contribuția beneficiarului:

0% (fără TVA)

Termen limită:

Data deschidere apel de proiecte: 30 septembrie 2022

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 30 septembrie 2022, ora 10:00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 noiembrie 2022, ora 23:59

Termen estimat pentru finalizarea etapei de evaluare: 30 decembrie 2022

Termen estimat pentru finalizarea etapei de contractare: 30 decembrie 2022

Termen maxim de implementare a proiectelor: 31.12.2024

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția I19

Obiectivul programului:

Sprijinirea IMM-urilor din România pentru recalificarea forței de muncă în domenii tehnice

Beneficiari eligibili:

Autoritatea pentru Digitalizarea României ca subadministrator al schemei

Activități eligibile:

Instruire în tehnologiile emergente, respectiv:

 • Internet of things
 • Big data
 • Cloud technologies
 • Învățarea automată
 • Inteligența artificială
 • Automatizarea proceselor robotice
 • Blockchain
 • Cyber-Physical Systems
 • Additive manufacturing

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Nespecificată

Termen limită:

3 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești – I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Finanțator: 

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12, Investiția I

Obiectivul programului:Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) cu facilități de screening, diagnostic precoce și monitorizare a pacienților cronici, prioritizând cabinetele din mediul rural și din urbanul mic (inclusiv zone marginalizate/defavorizate și inclusiv pentru zonele defavorizate cu populație majoritar romă sau comunități rome, după caz). Dotarea va cuprinde (fără a fi considerată lista exhaustivă): aparatură de laborator de tip ”point of care”, echipamente medicale de tipul: electrocardiograf, ecograf, mobilier medical și instrumentar medical; vor fi alocate, de asemenea, fonduri pentru renovarea clădirii cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

Beneficiari eligibili:Orice entitate publică sau privată care are în componență cabinete de asistență medicală primară (medici de familie) care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești

Activități eligibile:

„Componenta echipamente”Ministerul Sănătății va derula o achiziție publică centralizată în vederea achiziționării echipamentelor/dotărilor menționate în Anexa 2 – Listă echipamente/dotări pentru cabinete. Beneficiarul va transmite o solicitare pentru transmiterea echipamentelor/Dotărilor cu 30 de zile înainte de intervalul săptămânal pentru livrare. Notă: în cadrul acestei componente, beneficiarul nu va primi o alocare financiară sub formă de grant de investiții, ci echipamentele/dotările fizice ca urmare a achiziției centralizate realizate de Ministerul Sănătății și livrate în conformitate cu solicitarea beneficiarului.

„Componenta Renovare”Sunt acceptate doar lucrările de renovare care nu implică obținerea unei autorizații de construcție. În conformitate cu art. 11, alin. 1 din Legea 50/1991 cu modificările și completările ulterioare categoriile de lucrări pentru care nu este necesară eliberarea unei autorizații de construcție sunt (fără a fi considerată listă exhaustivă):

 • Amenajări interioare: tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje și alte finisaje interioare, precum și pardoseli interioare;
 • Instalații și sanitare: reparații sau înlocuiri la instalațiile interioare de apă, electricitate, termice, canalizare și sanitare;
 • Amenajări exterioare: reparații la tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje, alte finisaje exterioare atunci când nu se schimbă aspectul inițial sa;
 • Eficiență energetică: lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice în interior și înlocuirea tâmplăriei exterioare atunci când nu se schimbă aspectul, culoarea sau golul acestora;
 • Reparații la învelitoare: reparații la acoperișuri, învelitori respectiv lucrări de hidroizolație atunci când nu se schimbă forma acestora;
 • Energie regenerabilă: montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere respectiv de producere a energiei electrice din surse regenerabile/eficiente energetic. Componenta de renovare este recomandat să conțină lucrări cu scopul conformării la normele igienico-sanitare și al creșterii eficienței energetice.

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Data lansării apelului: 04 august 2022

Data închiderii apelului: 30 decembrie 2022, ora 16:00 (ora României) sau până la depunerea a 1000 de dosare în cadrul apelului competitiv.

 Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijinirea investiţiilor în cogenerarea de înaltă eficienţă în termoficarea urbană – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6

Obiectivul programului:

Contribuție la realizarea unei decarbonări adânci prin investiţii în unități/centrale de producţie a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin gaz natural, pregătite pentru amestec cu gazele regenerabile/cu emisii reduse de carbon, inclusiv hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g CO2 eq/KWh

Solicitanți eligibili:

 • Societăți (întreprinderi mici, mijlocii și mari) constituite conform Legii nr. 31/1990 sau conform Legii 346/2004 cu obiect de activitate producerea energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în termoficarea urbană
 • UAT

 Activități eligibile:

 • Achiziţionare instalaţii/echipamente pentru construcția/modernizarea centralelor de cogenerare flexibile si de înaltă eficiență în termoficarea urbană, pe gaz
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei prin cogenerare de înaltă eficiență în termoficarea urbană, aferente unităților de cogenerare construite/modernizate

Valoarea grantului:

Maximum 50.000.000 euro/proiect de investiții

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

15 septembrie 2022, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial – NOU!

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 6, Măsura de investiții 5

Obiectivul programului:

Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizare și eficientizare a consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienței energetice în sectorul industrial

Beneficiari eligibili:

IMM și întreprinderi mari

 Activități eligibile:

 • înlocuirea echipamentelor operatorilor economici, retehnologizare și modernizare sisteme de producție
 • implementare măsuri de recuperare a pierderilor de energie termică din procese tehnologice
 • sisteme de telegestiune
 •  sisteme privind identificarea vârfurilor de consum și eliberarea graduală de energie și planificare a acesteia

e)achiziție platforme digitale de centralizare a datelor de consum/reducerea consumului/monitorizarea indicatorilor pe întreg ansamblul activității, la nivelul operatorilor, digitalizare și transfer date la distanță, diferite de EMS

 • alte pachete de măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice prin investiții în echipamente eficiente, la nivelul operatorului economic cu impact major în reducerea consumului de energie, a emisiilor GES și a intensității energetice, încadrate în segmentul eficienței energetice în industrie, cu respectarea principiului de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01)

Valoarea grantului:

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei a sumei de 62.000.000 euro

Maximum 1.200.000 Euro pentru fiecare întreprindere

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

22 septembrie 2022, ora 17:00

 Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Transport sustenabil

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C4

Obiectivul programului:

Sporirea sustenabilității sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului

Beneficiari eligibili:

 • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin direcțiile de specialitate
 • Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere/Compania Națională de Investiții Rutiere, în calitate de administrator al infrastructurii naționale de transport, sub autoritatea MTI, structurile regionale din subordinea CNAIR/CNIR, inclusiv parteneriate între acestea și CNIR/CNAIR
 • Compania Națională de Căi Ferate “CSF” SA (CFR), în calitate de administrator al infrastructurii naționale de transport feroviar, care funcționează sub autoritatea MTI, structurile regionale din subordinea CFR, inclusiv parteneriate între acestea și CFR
 • Alte companii/unități aflate în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea MTI
 • Alte autorități ale administrației publice centrale
 • Metrorex
 • Autorități publice locale (UAT), individual sau constituite într-o asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI) sau entități juridice care au drept scop realizarea proiectelor de transport desemnate conform legii, sau parteneriate între acestea și administratorul infrastructurii de transport feroviar (CFR)
 • Autoritatea de Reformă Feroviară (ARF)
 • Operatori de transport feroviar de călători, în baza contractelor de servicii publice încheiate cu ARF
 • Parteneriate

Activități eligibile:

Modificări ale reglementărilor pentru stimularea transportului rutier cu emisii zero, îmbunătățirea guvernanței companiilor de stat din sectoarele transporturilor, îmbunătățirea siguranței rutiere, promovarea transportului public curat, promovarea transferului modal către transportul feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare.

Valoarea grantului:

Alocare totală de 7.620 mil. Euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Depunerea a început în 2 iunie 2022

Informații suplimentare se găsesc aici

Back to top of page

Fondul local

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 398/26.IV.2022

Obiectivul programului:

Susținerea transformării durabile urbane și rurale prin utilizarea soluțiilor verzi și digitale

Solicitanți eligibili:

UAT și subdiviziunile UAT: municipii reședință de județ, municipiul București, alte municipii, orașe, comune, județe, reprezentate prin consiliile județene

Parteneriate între UAT, care fac parte și din asociații de dezvoltare intercomunitară (ADI), Consilii Județene, MDLPA

Activități eligibile:

 • I.1 – Mobilitate urbană durabilă, care conține patru investiții:
 • I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)
 • I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)
 • I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice
 • I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – infrastructurii pentru biciclete la nivel local/metropolitan
 • I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ
 • I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale
 • I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

A doua rundă de atragere de fonduri

 • Începerea depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10:00
 • Închiderea depunerii de proiecte: 30 septembrie 2022, ora 23:59

 Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 Back to top of page 

Valul renovării – Renovare integrată clădiri publice

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 2, Operațiunea B.1

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică)

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice centrale: ministere, organe de specialitate din subordinea/în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituții publice din subordinea/coordonarea Guvernului, ori a ministerelor, autorităţi administrative autonome, instituția prefectului
 • Autorități și instituții publice locale:

UAT (județ, municipiu reședință de județ, municipiu, orașe, comune), Municipiul București +sectoarele

Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local/județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea UAT

 • Parteneriate între entitățile menționate

Activități eligibile:

 • Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente
 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizare sisteme tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (instalații de oxigen)
 • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale
 • Alte tipuri de lucrări
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
 • Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz

Valoarea grantului:

 • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

A doua rundă

Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 2, Operațiunea B.2

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică)

Solicitanți eligibili:

 • Autoritățile publice centrale: ministerele, organe de specialitate din subordinea/coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului/ ministerelor, autorităţile administrative autonome, instituția prefectului
 • Autoritățile și instituțiile publice locale:
 • UAT (județ, municipiu reședință de județ, municipiu), Municipiul București și sectoarele
 • Instituții publice și servicii publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local), aflate în subordinea unităților administrativ teritoriale
 • Parteneriate între entitățile de mai sus, condiția să aparțină aceluiași județ

Activități eligibile:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată)
 • Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen)
 • Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale
 • Alte tipuri de lucrări
 • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22 kW), cu două puncte de încărcare/stație

Valoarea grantului:

 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 440 Euro/mp arie desfășurată, fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 500 Euro/mp arie desfășurată, fără TVA
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22 kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

A doua rundă

Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Valul renovării: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.1

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică

Solicitanți eligibili:

UAT: comună, oraș, Municipiul București sectoarele

Activități eligibile:

 • Lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente
 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; Utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
 • Alte tipuri de lucrări
 • Lucrări conexe pentru respectarea altor cerințele fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, igienă, sănătate și mediu înconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz

Valoarea grantului:

 • cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările conexe de 500 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

A doua rundă

Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Valul renovării: Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie și excluziune socială

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.2

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, respectiv renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Solicitanți eligibili:

UAT-uri din mediul rural și urban

Activități eligibile:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată)
 • Alte tipuri de lucrări

Valoarea grantului:

Cost unitar per componentă (bloc de locuințe) pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

A doua rundă

Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

 Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Valul renovării – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5, Axa 1, Operațiunea A.3

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 290 bis, din 25 martie 2022

Obiectivul programului:

Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, renovarea integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică)

Solicitanți eligibili:

UAT: comună, oraș, Municipiul București sectoarele

Activități eligibile:

 • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
 • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
 • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie
 • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior
 • Lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald
 • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente
 • Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată
 • Alte tipuri de lucrări
 • Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație

Valoarea grantului:

 • Cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 Euro/m2 (arie desfășurată), fără TVA
 • cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 250 Euro/mp (arie desfășurată), fără TVA
 • cost pentru o stație de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) cu câte două puncte de încărcare/stație de 25.000 Euro/stație

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

A doua rundă

Data deschidere apel de proiecte: 1 august 2022

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 septembrie 2022, ora 10.00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31 octombrie 2022, ora 23.59

Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția de finanțare I8

Obiectivul programului:

Atragere resurse umane înalt specializate din afara României în vederea recuperării decalajelor României față de media UE şi de țările din regiune

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice, cercetători din afara României, români/străini, pentru care începerea, continuarea sau revenirea la o carieră de cercetare în România reprezintă o alternativă viabilă

Cheltuieli eligibile:

      • cheltuieli cu personalul: salarii și venituri asimilate salariilor, pentru cercetătorii, tehnicienii și alți membri ai personalului auxiliar dacă sunt angajați în proiect, contribuții aferente salariilor și veniturilor asimilate acestora
      • cheltuieli cu logistica:
       • cheltuieli de capital: instrumentele și echipamentele utilizate în proiect și pe durata acestei utilizări. Dacă instrumentele/echipamentele nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate
       • achiziționare de materiale, consumabile și alte produse similare
       • cercetări contractuale, cunoștințe și brevete cumpărate/obținute cu licență din surse externe, și costuri de servicii de consultanță și servicii echivalente folosite exclusiv pentru proiect
       • costuri de exploatare, suportate direct ca urmare a proiectului: cheltuieli pentru diseminare în regim ”acces deschis” a rezultatelor proiectului
      • cheltuieli de deplasare: maxim 2,5% din cheltuielile cu personalul/logistica
      • cheltuieli de regie: maxim 15% din cheltuielile cu personalul, cheltuielil/deplasare, exceptând valoarea imobilizărilor corporale

 Valoarea grantului:

Maximum 8.900.000 RON

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția de finanțare I9

Obiectivul programului:

Identificarea sursei de finanțare alternative pentru proiecte cu certificate de excelență în apelurile lansate prin Programul Orizont 2020 și Programul Orizont Europa, care permit implementarea proiectelor excepționale propuse de cercetători, impulsionând dezvoltarea carierelor acestora în instituții de cercetare din România

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cercetător – salariu, alocația de mobilitate și alocația familială – și cheltuieli instituționale – costuri de cercetare, training și networking, management și regie

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont 2020, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max 4.880 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – 500 EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – max. 1.450 EUR brut lunar

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont Europa, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max. 5.080 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară menționat în Programul de lucru aferent competiției MSCA
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – 1.650 EUR brut lunar

Valoarea grantului:

 • Proiecte de tip „Burse individuale” („Individual Fellowship”) 141.768 euro brut pe o durată de 2 ani
 • Proiect de tip „Burse postdoctorale” („Postdoctoral Fellowships”) 149.568 euro brut pe o durată de 2 ani

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

APELURI NELANSATE

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți – Apel nelansat

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția 2, Investiția specifică I2.3.

Obiectivul programului:

Extinderea capacității infrastructurii spitalicești dedicată îngrijirii pacientului critic neonatal

Beneficiari eligibili:

 • Unităţile administrativ-teritoriale
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul (clădire și teren) în care funcționează unitatea sanitară, liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială
 • Instituții centrale care dețin rețea proprie sanitară

Activități eligibile:

 • 124 de paturi adiționale (preponderent cazuri de grad 3) – inclusiv infrastructură și echipamente aferente
 • dotare cu echipamente medicale adecvate pentru 90 de paturi existente și îmbunătățirea programului de screening (investiții în beneficiul a 25 de unități spitalicești dintre cele 69 vizate pentru întreaga investiție); îmbunătățirea programului de screening, prin dotarea infrastructurii existente cu: mixer de aer-oxigen pentru sala de naștere și pentru cezariană, monitor SN, monitor SOC, ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-100%, incubator de transport, dispozitiv laser, retcam pentru transport, oftalmoscop indirect, inclusiv instrumente
 • construirea și dotarea a 8 centre regionale de formare (100 mp fiecare) pentru pacienții neonatali critici
 • achiziționarea a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală (nivel 3)

Valoarea grantului:

Buget total de 394.543.900 lei, echivalent 80.200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 30 septembrie 2022, până la 15 martie 2023, ora 16:00.

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția 2, Investiția specifică I2.4.

Obiectivul programului:

Prevenirea, diagnosticul și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie cu una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul (clădire și teren) în care funcționează unitatea sanitară, liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială
 • Instituții centrale care dețin rețea proprie sanitară
 • Unități/structuri sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății

Activități eligibile:

 • reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea organizării în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficil
 •  dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate
 •  achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale

Valoarea grantului:

29.591.766,40 lei, echivalent a 6.015.200 euro

Contribuția beneficiarului:

0% (fără TVA)

Termen limită:

Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 30 septembrie 2022, până la 15 martie 2023, ora 16:00.

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual – Apel nelansat

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15, INVESTIȚIA 6

Obiectivul programului:

Dezvoltarea unei educații duale centrate pe nevoile elevilor și studenților în strânsă legatură cu nevoile pieței muncii. Vor fi asigurate, în corelație cu piața muncii, diversificarea calificărilor, precum și creșterea numărului de absolvenți prin oferirea unui parcurs educațional complet pentru elevii înscriși în învățământul dual de nivel liceal, astfel încât aceștia să poată urma programele de învățământ universitar.

Beneficiari eligibili:

Consorții formate din instituție/ instituții de învățământ superior, unitate/ unități de învățământ profesional și tehnic, unitate/UAT, operatori economici, la care se pot adăuga, după caz, și alți parteneri relevanți pentru formarea și inserția absolvenților, de la nivel național sau european, pentru a sprijini angajatorii să joace un rol activ în domeniul formării profesionale a elevilor și a studenților

Activități eligibile:

Fiecare consorțiu va primi finanțare pentru a construi și operaționaliza campusuri integrate pentru învățământ dual care să asigure atât infrastructura necesară unei pregătiri profesionale eficiente și relevante pentru nevoile pieței muncii, cât și infrastructura socială necesară pentru creșterea atractivității învățământului profesional (spații de cazare, masă, activități sportive și alte activități recreative). Infrastructura acestor campusuri va îngloba o componentă de digitalizare.

Valoarea grantului:

Acestui apel îi sunt alocate 338 de milioane de euro pentru a finanța cel puțin 10 consorții regionale integrate pentru învățământ dual. Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu regional de învățământ dual este de 21,12 mil. Euro.

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15, INVESTIȚIA 18

Obiectivul programului:

Susținerea pilotării unor intervenții educaționale inovative, a unor noi modele curriculare și de carieră didactică sau de management descentralizat

Beneficiari eligibili:

Unități de învățământ, individual sau în parteneriate

Pot aplica pentru finanțare toate unitățile din rețeaua națională de învățământ, publice sau private

Activități eligibile:

Inovare educațională sau de experimentare a unor măsuri individuale, specifice, pentru a testa abordări noi, inovative, de predare-învățare-evaluare, de dezvoltare a unui învățământ incluziv, de eficientizare a costurilor, de digitalizare sau de colaborare la nivel local.

Măsurile pilotate trebuie să aibă potențial de a îmbunătăți managementul școlar, performanțele elevilor, practicile de lucru în școli, starea de bine a participanților la procesul de educație, în general calitatea procesului didactic și trebuie să abordeze cel puțin două dintre următoarele priorități:

 • Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare alternativă
 • Elemente inovative la nivel de curriculum, plan-cadru, arii curriculare, programe școlare
 • Metode și standarde de evaluare a performanțelor elevilor
 • Metode de evaluare instituțională și asigurare a calității
 • Dezvoltarea carierei didactice

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 de euro pentru unitățile de învățământ care aplică individual și maximum 1.000.000 de euro pentru parteneriatele sau rețelele care implică mai multe unități de învățământ

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Unități de asistență medicală ambulatorie – Apel nelansat – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția 1, INVESTIȚIA SPECIFICĂ I1.3.

Obiectivul programului:

Reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale (UAT)
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul (clădire și teren) în care funcționează unitatea sanitară.

Liderul de proiect/parteneriat va fi UAT

 • Unități sanitare aflate în subordinea Instituțiilor centrale care dețin rețea proprie sanitară
 • Unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății

Activități eligibile:

 • construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatorii existente
 • îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces
 • asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități pe amplasamentul obiectivului de investiții)
 • achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie

Valoarea grantului:

Între 500.000 și 2,673 mil euro fără TVA

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Data lansării apelului: 30 septembrie 2022

Data închiderii apelului: 15 martie 2023, ora 16:00 (ora României)

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Centre Comunitare Integrate – Apel nelansat – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția 1, INVESTIȚIA SPECIFICĂ I.1.4

Obiectivul programului:

În cadrul sub-investiției 200 de centre comunitare integrate vor fi construite /reabilitate/modernizate/extinsă infrastructura existentă și/sau dotate

Beneficiari eligibili:

Unitățile Administrativ Teritoriale preselectate

Activități eligibile:

 • „Componenta echipamente și dotări” presupune selectarea dintr-o listă de echipamente a pozițiilor care prezintă interes pentru beneficiar
 • „Componenta construcție/renovare” sub forma unui grant financiar la dispoziția celor 200 de beneficiari preselectați pentru construcții noi sau renovări (care vor fi efectuate cu respectarea standardului NZEB +)

Valoarea grantului:

Bugetul unui proiect este compus din:

 • Echipamente și dotări selectate dintr-o listă predefinită cu o valoare maximă prevăzută de 296.838,81 lei fără TVA echivalent a 60.300 € fără TVA sub formă de echipamente și dotări
 • Maximum 989.462,7 lei fără TVA echivalent a 140.700 € fără TVA sub forma unui grant financiar la dispoziția beneficiarului pentru realizarea lucrărilor de construcție sau renovare a Centrelor Comunitare Integrate

Contribuția beneficiarului:

0% (fără TVA)

Termen limită:

Data deschiderii platformei pentru încărcarea dosarelor de: 30 septembrie 2022

Data limită încărcare dosare (primii 200 de beneficiari): 15 noiembrie 2023, ora 16:00 (ora României)

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Managementul deșeurilor – Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune SUBINVESTIȚIA I1.C.

Obiectivul programului:

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

Beneficiari eligibili:

UAT-urile reprezentative pentru aglomerările urbane mari (Consiliul Județean, Primăria Reședință de județ, ADI) desemnate prin PNRR și anume: București (partea de nord) și regiunea afiliată Ilfov, București (partea de sud) și regiunea afiliată Ilfov, Constanța, Galați și Brăila, Iași, Bacău, Craiova, Craiova, Ploiești, Timișoara, Cluj – Napoca, Sibiu, Brașov, Baia Mare, Târgu Mureș, Buzău.

Activități eligibile:

Înființarea și dotarea centrelor integrate de colectare prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane mari (CAV).

Un centru integrat tipic de colectare prin aport voluntar este compus din următoarele elemente: platformă betonată, hală, containere, utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care nu necesită montaj (cu titlu de exemplu: motostivuitor, încărcător frontal, concasor pentru deșeuri din construcții și demolări, utilaj pentru pre-compost, stație de compostare compusă din platformă betonată, tocător, ciur rotativ, întorcător de brazdă instalație însăcuire etc.), cameră frigorifică pentru cadavre de animale, laborator de analize chimice, cântar acces auto mare-tonaj, spații administrative, utilități

Valoarea grantului:

Maximum 5.580.000 euro/CAV, fără TVA

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară – Managementul deșeurilor – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune SUBINVESTIȚIA I1.D.

Obiectivul programului:

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de reciclare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

Beneficiari eligibili:

Operatori economici

Activități eligibile:

Construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat pentru reducerea impactului acestora asupra mediului și sănătății populației, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile și atingerii țintelor de reciclare din pachetul economiei circulare

Valoarea grantului:

Maximum 8.400.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.A.

Obiectivul programului:

Crearea de noi suprafețe împădurite

Beneficiari eligibili:

Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:

 • UAT (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public deținut de către acestea
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora

Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

 • persoanele fizice
 • persoanele fizice autorizate
 • întreprinderile individuale
 • întreprinderile familiale
 • societățile comerciale
 • asociațiile și fundațiile
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

 • înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție
 • înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie
 • înființarea de plantații de pomi de Crăciun

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.B.

Obiectivul programului:

Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor situate în fondul forestier național care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale

Beneficiari eligibili:

Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

Deținători publici de teren de împădurit:

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
 • Unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea)
 • Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora

Deținători privați de teren de împădurit:

 • persoane fizice
 • persoanele fizice autorizate
 • întreprinderile individuale
 • întreprinderile familiale
 • societățile comerciale
 • asociațiile și fundațiile
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Cabinete de planificare familială – Apel nelansat – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, INVESTIȚIA I.5

Obiectivul programului:

Dotarea și/sau reabilitarea a 119 de cabinete de planificare familială existente

Beneficiari eligibili:

Unitățile sanitare care au în administrare cabinetele de planificare familială

Activități eligibile:

 • Intervenții de reabilitare și reamenajare și vor primi dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică (dispozitive de tip point-of-care plus analizor pentru detecția infecțiilor cu transmitere sexuală, ecograf cu ultrasunete echipat cu sonde ginecologice ultraportabile, microscop, echipamente IT, frigider, mijloace de transport biciclete)

Valoarea grantului:

Investiția are un buget total de 49.227.000 fără tva lei echivalent a 10.000.000 € fără tva și se va realiza prin 4 metode:

I.1.5.a: 41.842.950 lei fără tva echivalent a 8.500.000 € fără TVA (85% din total alocare) pentru un apel competitiv de proiecte cu scopul de a selecta lista celor 119 cabinete de planificare familială beneficiare

 I1.5.b: 4.922.700 lei fără TVA echivalent a 1.000.000 € fără TVA (10% din alocare): Ministerul Sănătății va derula o campanie de educația pentru sănătate, în special educația pentru sănătatea reproducerii care va fi implementată la nivel național cu prioritate în regiuni vulnerabile, cu un număr mare de sarcini în adolescență și un număr mare de boli transmitere sexuală

I1.5.c: 1.230.675 lei fără TVA echivalent a 250.000 € fără TVA (2,5% din alocare): Ministerul Sănătății va derula o campanie de perfecționare și actualizare a cunoștințelor a personalului medical pentru planificare familială pentru angajații celor 119 centre beneficiare referitoare la actualizarea cunoștințelor și abilităților de specialitate

I1.5.d: 1.230.675 lei fără TVA echivalent a 250.000 € fără TVA (2,5% din alocare): Ministerul Sănătății va achiziționa 8 automobile electrice pe care le va distribui câte 1 pentru fiecare regiune prin Ordin al ministrului sănătății. Automobilele se vor utiliza doar în scopul realizării activității specifice

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0%

 Termen limită:

Apel nelansat

 Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, INVESTIȚIA I.7

Obiectivul programului:

Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării

Beneficiari eligibili:

 • Organizații de cercetare-dezvoltare de drept public sau privat din România
 • Centre de Competență înființate prin Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență pentru propuneri de proiecte în cadrul misiunilor Orizont Europa

Activități eligibile:

 • Cercetarea fundamentală (maximum 10% din bugetul solicitat)
 • Cercetarea industrială
 • Dezvoltarea experimentală
 • Studiile de fezabilitate
 • Activitățile de inovare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Managementul apei – Apel nelansat

Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și      canalizare existente

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1, INVESTIȚIA 3.

Obiectivul programului:

Creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare

Beneficiari eligibili:

Operatorul de servicii de utilităţi publice/operatorul regional de servicii de utilităţi publice din sectorul de apă/apă uzată, astel cum sunt definiți la art. 2 lit. g) și h) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (în calitate de Lideri), în parteneriat cu Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT)

Activități eligibile:

 • lucrări de branșare a gospodăriilor la sistemul public existent de alimentare cu apă
 • lucrări de racordare a gospodăriilor la sistemul public existent de canalizare

Valoarea grantului:

Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de branșare/ racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Investiției I3 este de 168.000.000 Euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0% (fără TVA)

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I1.

Obiectivul programului:

Realizarea infrastructurii Cloud-ului Guvernamental, folosind tehnologii de ultimă generație, cu un înalt grad de securitate cibernetică, eficiente din punct de vedere energetic, necesare asigurării găzduirii de sisteme informatice publice centrale și interoperabilității acestora, într-un mod unitar și standardizat

Beneficiari eligibili:

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)

Serviciul Român de Informații (SRI)

Activități eligibile:

 • Achiziția de servicii de implementare tehnica a Cloud-ului Guvernamental
 • Achiziția de echipamente tehnologice si servicii/lucrări de amenajare spații pentru găzduirea infrastructurii IT de Cloud Guvernamental și racordarea la utilități (inclusiv avize, acorduri, autorizații, etc.), inclusiv instruire și formare
 • Achiziția de echipamente IT&C și de securitate cibernetică, echipamente și instalații conexe necesare pentru dezvoltarea, funcționarea și operarea Cloud-ului Guvernamental, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor) inclusiv instruire și formare
 • Achiziția de licențe și servicii software, aplicații specifice dezvoltării și funcționării și operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod), inclusiv instruire și formare

Valoarea grantului:

Maximum 374.730.000 euro – finanțare PNRR, respectiv 1.866.155.400 lei

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare de pot găsi aici

Back to top of page

Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I6.

Obiectivul programului:

Susținerea financiară a cercetătorilor și a organizațiilor de cercetare-dezvoltare și inovare din România, prin acordarea de cupoane valorice (vouchere)

Beneficiari eligibili:

 • cercetători din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România
 • organizațiile de cercetare-dezvoltare și inovare publice sau private din România, care au depus propuneri de proiecte lansate în Programul Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate
 • personal specializat în economie sau studii juridice din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România, care în ultimii 5 ani au fost implicați într-un proiect Orizont 2020 sau Orizont Europa sau care vor fi implicați în scrierea de propuneri de proiecte Orizont Europa în următoarele 12 luni de la finalizarea stagiului de pregătire

Activități eligibile:

 • participare la scrierea de propuneri de proiect Orizont Europa;
 • participare la stagii în organizații CDI de succes din Uniunea Europeană
 • participare la cursuri de scriere de propuneri de proiect Orizont Europa și de management de proiecte Orizont Europa
 • participare la evenimente de brokeraj/matchmaking relevante european
 • utilizarea de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) ale Infrastructurii Luminii Extreme Fizic Nucleară (ELI-NP)

Toate activitățile eligibile trebuie să se desfășoare pe teritoriul Uniunii Europene

Valoarea grantului:

Maximum 10.000 euro

 Contribuția beneficiarului:

0%

 Informații suplimentare se găsesc aici

 Back to top of page

Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I10.

Obiectivul programului:

Promovarea științei în rândul tinerilor, atragerea acestora spre cercetare

Beneficiari eligibili:

Propunerile de proiecte sunt elaborate de consorții formate din cel puțin 2/3 din numărul de instituții de învățământ superior de stat (dar nu mai puțin de 3 universități), localizate în aceeași regiune de dezvoltare (NORD-VEST, CENTRU, NORD-EST, SUD-EST, SUD–MUNTENIA, BUCUREȘTI–ILFOV, SUD-VEST OLTENIA, VEST)

Activități eligibile:

 • Orientare în cariera de cercetător
 • Promovarea cercetării și atragerea tinerilor în cariera de cercetător
 • Activități în rețea
 • Management de proiect

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență –Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I5.

Obiectivul programului:

Lansarea unei competiții naționale pentru proiecte CDI cu scopul stabilirii și operaționalizării a 5 centre de competență la nivel național pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile Orizont Europa

Beneficiari eligibili:

Unităţi de drept public, cu personalitate juridică din sistemul de cercetare dezvoltare de interes naţional:

 • institute naţionale de cercetare-dezvoltare
 • institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură
 • instituţii de învăţământ superior acreditate sau structuri de cercetare – dezvoltare ale acestora.

Unităţi şi instituţii de drept privat:

      • unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale
      • societăţi comerciale, precum şi structuri ale acestora legal constituite, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea
      • instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri de cercetaredezvoltare ale acestora
      • organizaţii neguvernamentale, fara scop patrimonial, care au ca obiect de activitate şi cercetarea-dezvoltarea

 Activități eligibile:

Cercetare și inovare, echipamente de cercetare modernizate, activități de diseminare și activități de sprijin (studii privind implementarea fiecărei misiuni în România), costuri legate de drepturile de proprietate intelectuală

 Valoarea grantului:

Buget eligibil maximum 5 milioane EUR/proiect și cu un număr minim de 5 parteneri (5 organizații publice de cercetare, dezvoltare și inovare și 5 organizații private de cercetare, dezvoltare și inovare). Buget maxim pentru IMM-uri de 200.000 EUR și buget maxim pentru o organizație publică de cercetare, dezvoltare și inovare de 500.000 EUR

Bugetul investiției

5 milioane EUR x 5 misiuni =25 milioane EUR

Contribuția beneficiarului:

IMM-urile cofinanțează activitățile de cercetare și inovare cu 25%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri –Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, I.19

Obiectivul programului:

Sprijinirea IMM-urile din România să își recalifice forța de muncă în domenii tehnice cheie (prgramare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacuring). Intervenția vizează creșterea competitivității forței de muncă și a firmelor.

Beneficiari eligibili:

Autoritatea pentru Digitalizarea României

Activități eligibile:

 • Dezvoltare/achiziție platformă cu următoarele funcționalități: depunere solicitări de sprijin din partea IMM-urilor, e-learning, inclusiv modul de testare

ADR va selecta parteneri care vor pune la dispoziție curricule și programe de formare ce răspund nevoilor de îmbunătățirea a nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile în următoarele domenii:

 • Internet of things
 • Big data
 • Învățarea automată
 • Inteligența artificială
 • Automatizarea proceselor robotice
 • Blockchain
 • Cyber-Physical Systems
 • Additive manufacturing

 Condiții minime ale partenerilor:

 • acreditarea ca formatori
 • curricula propusă va luaîn considerare domeniile menționate
 • prețul curriculei și al formării trebuie să fie rezonabil (justificat) acesta fiind un criteriu pentru selecția partenerilor
 • pot fi și parteneri transnaționali

 

 •  Selectarea IMM-urilor cu nevoi de îmbunătățire a nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini sau de recalificare a angajaților
 •  Realizarea formării profesionale a angajaților din IMM-uri și evaluarea competențelor profesionale obținute în urma formării în domeniile stabilite
 •  Plata ajutorului de minimis

ADR va plăti partenerii în baza dovezilor privind realizarea formării și evaluării competențelor profesionale (obținute în urma formării) ale angajaților IMM-urilor selectate

Valoarea grantului:

Bugetul total estimat este de 36.000.000 euro – finanțare PNRR, din care 34.000.000 euro reprezintă valoarea totală nerambursabilă a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Se preconizează lansarea apelului de proiecte în luna septembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice –Apel nelansat 

Submăsura 1: Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – reciclare)

Submăsura 2: Dezvoltarea de unități de producție în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție – asamblare – reciclare)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C6, Investiția I.4

Beneficiari eligibili:

IMM-uri (inclusiv întreprinderi nou-înființate) și microîntreprinderi, precum și întreprinderi mari

Activități eligibile:

Construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor litiu-ion, care include orice combinație a activităților de:

 • producție de electrozi și/sau componente ale electrozilor și bateriilor
 • asamblarea electrozilor în baterii și testarea/condiționarea bateriilor
 • reciclarea bateriilor

Construirea de noi capacităţi de producţie şi/sau asamblare şi/sau reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, care include orice combinatie a activităților de:

 • producție de polisilicon și wafers
 • asamblare de celule și module fotovoltaice
 • reciclare a panourilor fotovoltaice (sau a unor elemente ale acestora)

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Minimum 60%

Termen limită:

30 iunie 2022 – 30 iunie 2023

 Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Submăsura 3: Dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) prin procedură de ofertare concurențială

Obiectivul programului:

Implementarea acțiunii de dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice în baterii

Beneficiari eligibili:

IMM-urile care au înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 35: “Producția şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiționat” din clasificarea codurilor CAEN

Activități eligibile:

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de stocare a energiei electrice în baterii
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de stocare a energiei electrice in baterii

Valoarea grantului:

Maximum

 • 167.000 euro per MWh de stocare
 • 15.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

Termen limită:

30 iunie 2022 – 31 august 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Managementul apei – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1, INVESTIȚIA 1

Obiectivul programului:

Creșterea gradului de acces al populației, în special în zonele rurale, la serviciul public de apă și canalizare

Beneficiari eligibili:

 • UAT și asociațiile acestora (ADI);
 • Operatorii Regionali (OR)/Operatori Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;
 • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

 Activități eligibile:

 • Lucrări de extindere a rețelelor existente de distribuție a apei
 • Extindere rețea de distribuție a apei – utilizarea de către reţeaua din proiect a unor elemente din cadrul reţelelor apă existente (ex: gospodării de apă, rezervoare, staţii de tratare, staţii de pompare, rețele de alimentare cu apă, etc.)

Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

 • Lucrări de extindere a rețelelor de apă uzată și reabilitare a rețelelor de apă uzată
 • Extindere apă uzată – utilizarea de către reţeaua din proiect a unor elemente din cadrul reţelelor de apă uzată existente (ex: staţii de epurare, bazine de decantare, aerare, rețele de apă uzată etc.)

Pentru îndeplinirea cerinței de net zero energy use pentru noile conectări, este obligatoriu ca încărcarea suplimentară aferentă să fie colectată preponderent gravitațional și ca extinderea să fie însoțită de măsuri de reducere a nivelului de infiltrații în rețelele existente pentru menținerea acelorași capacități ale echipamentelor și același consum de energie/sistem. Reabilitarea rețelelor de canalizare existente se va face doar împreună cu extinderea acestora.

Proiectele privind extinderea/modernizarea infrastructurii de apă/apă uzată vor prevedea în mod obligatoriu branșamentele la rețelele de alimentare cu apă și racordurile la rețelele de apă uzată, inclusiv elementele de construcție ale acestora, cheltuielile aferente acestora până la limita de proprietate fiind cheltuieli eligibile.

Nu sunt eligibile activitățile de construire a stațiilor de epurare a apei uzate sau a stațiilor de tratare în vederea potabilizării.

La finalul investiției este obligatoriu să rezulte un sistem de apă și apă uzată de aceiași lungime, funcțional și autorizat.

Valoarea grantului:

Maximum

 • Cost unitar de 110.595,22 euro/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de distribuție a apei
 • Cost unitar de 165.505,68 euro/km, fără TVA, pentru extinderea rețelelor de apă uzată fără reabilitare
 • Cost unitar de 272.368,45 euro/km, fără TVA, pentru reabilitarea rețelelor de apă uzată

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Managementul apei – Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de I.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1, INVESTIȚIA 2

Obiectivul programului:

Creșterea gradului de acces al populației, în special în zonele rurale, la serviciul public de apă și canalizare

Beneficiari eligibili:

 • UAT și asociațiile acestora (ADI)
 • Operatorii Regionali (OR)/Operatori Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată
 • Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior

Activități eligibile:

 • Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate
 • Înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate
 • Înființarea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate
 • Înființarea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă

Valoarea grantului:

 Maximum

 • Cost unitar de 2.232,00 euro/SIA, fără TVA, pentru sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate
 • Cost unitar de 26.784,00 euro/ SPIA, fără TVA, pentru sistemele publice inteligente alternative pentru procesarea apelor uzate
 • Cost unitar de 165.505,68 euro/km, fără TVA, pentru înființarea rețelelor de apă uzată
 • Cost unitar de 110.595,22 euro/km, fără TVA, pentru înființarea rețelelor de alimentare cu apă

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici 

Back to top of page

Managementul deșeurilor – Înființarea de centre de colectare cu aport voluntar –Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune SUBINVESTIȚIA I1.A.

Obiectivul programului:

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

Beneficiari eligibili:

UAT, asociațiile de dezvoltare intercomunitară (ADI-uri), dar și alte asocieri de UAT-uri

Activități eligibile:

 • Înființarea și dotarea centrelor de colectare prin aport voluntar (CAV)
 • Asigurarea colectării separate a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem door-to-door
 • Colectarea de deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări

Valoarea grantului:

Maximum 800.000 euro/CAV, fără TVA

Maximum 15 milioane de euro per beneficiar

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Managementul deșeurilor – Construirea de insule ecologice digitalizate – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3, INVESTIȚIA I1.Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, SUBINVESTIȚIA I1.B.

Obiectivul programului:

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

Beneficiari eligibili:

UAT (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) – municipiu și oraș, în a căror proprietate va rămâne infrastructura finanțată din fonduri europene prin PNRR

Activități eligibile:

 • Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale
 • Insulele ecologice digitalizate pot fi de două tipuri:

– Supraterane, care nu necesită construcții și montaj

– Subterane, care necesită lucrări de construcții și montaj

Insula ecologică este compusă dintr-un un set de containere sub sau supraterane, protejate antivandalism și împotriva accesului neautorizat, digitalizate pentru acces cu card pentru persoanele fizice arondate, modul GSM pentru transmisie date, bază de date privind beneficiarii serviciului și interfață de facturare pentru toate UAT-urile beneficiare. Fiecare insulă ecologică va deservi în medie 200 de locuitori/apartamente.

Numărul maxim de insule ecologice digitalizate care poate fi solicitat în cerere este în funcție de numărul de locuitori ai UAT-ului beneficiar, astfel:

 • sub 20.000 locuitori – 25 insule ecologice digitalizate
 • între 20.001 și 50.000 locuitori – 50 insule ecologice digitalizate
 • între 50.001 și 100.000 locuitori – 100 insule ecologice digitalizate
 • între 100.001 și 200.000 locuitori – 200 insule ecologice digitalizate
 • peste 200.001 locuitori- 300 insule ecologice digitalizate 

Valoarea grantului:

Maximum 14.550 euro/eco-insulă, fără TVA

Maximum 15 milioane de euro per beneficiar

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, selecţie publică de proiecte necompetitive –Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13, INVESTIȚIA 2, I2.1

Obiectivul programului:

Creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare în comunitate

Beneficiari eligibili:

Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/ direcțiile de asistență socială (DAS)

Parteneri eligibili sunt:

 • furnizori de servicii sociale privaţi, acreditați în condiţiile legii: organizații neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi
 • furnizori de servicii sociale publici, acreditaţi în condiţiile legii: unități administrativteritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)

Activități eligibile:

 • Reabilitarea/renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități

Principalele activităţi desfăşurate în serviciile sociale de tip centru de zi, centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu și centrul de servicii de asistență și suport cuprind cel puțin următoarele:

 • informare şi consiliere;
 • dezvoltarea abilităților pentru viață independentă;
 • abilitare și reabilitare;
 • integrare socială;
 • pregătire pentru muncă;
 • terapie ocupațională, terapii de recuperare, alte terapii;
 • sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată);
 • după caz: servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități etc.
 • activități culturale și sportive.

Termen limită:

Termen estimat lansare apel de proiecte: 10 august 2022

Termen estimat evaluare proiecte: 10 august 2022 – 10 noiembrie 2022

Termen estimat semnare contracte de finanțare: 11 noiembrie 2022 – 15 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități; Selecție publică de proiecte competitive –Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C13, INVESTIȚIA 2, I2.2

Obiectivul programului:

Creșterea numărului de servicii în comunitate

Beneficiari eligibili:

Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene/locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/direcțiile de asistență socială (DAS)

Parteneri eligibili sunt:

 • furnizori de servicii sociale privaţi, acreditați în condiţiile legii: organizații neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi
 • furnizori de servicii sociale publici, acreditaţi în condiţiile legii: UAT, prin serviciile publice de asistenţă socială (SPAS)/direcțiile de asistență socială (DAS)

Activități eligibile:

 • Construirea, dotarea și asigurarea funcționării unui număr de 55 de servicii comunitare de tip: centre de zi, centre de servicii de recuperare neuromotorie ambulatorii și centre de servicii de asistență și suport, care vor asigura activități pentru un număr de aprox. 4870 persoane cu dizabilități timp de 4 ani

Principalele activităţi desfăşurate în serviciile sociale de tip centru de zi, centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu și centrul de servicii de asistență și suport cuprind cel puțin următoarele:

 • informare şi consiliere;
 • dezvoltarea abilităților pentru viață independentă;
 • abilitare și reabilitare;
 • integrare socială;
 • pregătire pentru muncă;
 • terapie ocupațională, terapii de recuperare, alte terapii;
 • sprijin pentru integrarea în muncă (inclusiv munca asistată);
 • după caz: servicii specializate în funcție de nevoile specifice și individuale ale persoanelor cu dizabilități etc. – activități culturale și sportive.

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Termen estimat lansare apel de proiecte: 30 august 2022

Termen estimat evaluare proiecte: 01 septembrie 2022-29 noiembrie 2022

Termen estimat semnare contracte de finanțare: 02 decembrie 2022 – 31 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția de finanțare I.19

Obiectivul programului:

Încurajarea și sprijinirea formării și certificării competențelor digitale avansate ai angajaților IMMurilor

Solicitanți eligibili:

 • Organizații/federații/confederații patronale/sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
 • asociații de întreprinderi ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională
 • camerele de comerț și industrie ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională

Activități eligibile:

Activitatea 1: Prezentare curriculă/e, design-ul de curs pentru îmbunătățirea gradului de cunoștințe/ competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-uri exclusiv în contextul sprijinului transformării digitale a IMM-urilor

Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesionala

Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale

Valoarea grantului:

Maximum: 1.000.000 euro

Un solicitant poate depune maxim 2 proiecte

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 155 din 3 septembrie 2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă – Apel nelansat

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea creşterii durabile.

Solicitanți eligibili:                                                                                                           

 • ministere de resort, singure sau în parteneriate interinstituţionale sau împreună cu autorităţi publice centrale/locale sau asociaţii de dezvoltare comunitare
 • instituţii de învăţământ superior de stat şi autorităţi publice locale din municipii reşedinţă de judeţ, municipii şi oraşe, autorităţile publice central
 • unităţile sanitare
 • instituţiile de învăţământ superior de stat şi institute de cercetare-dezvoltare din România
 • operatorii de apă şi canalizare
 • autorităţile publice locale ale localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane
 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă
 • Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţile subordonate
 • instanţele de judecată, parchete etc.
 • instituţiile şi autorităţile publice centrale
 • Autoritatea pentru Digitalizarea României, autorităţile publice centrale şi locale

Activități eligibile:

Elaborare documentaţii tehnico-economice cu finanţare din bugetul de stat, prin ordonator principal de credite MIPE, pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în următoarele domenii:

 • adaptarea la schimbări climatice
 • mobilitate urbană, regenerare urbană, turism şi cultură, ecologizare platforme

industriale, investiţii în infrastructura educaţională

 • domeniul sănătăţii
 • cercetare în domeniul transferului tehnologic pentru extindere/reabilitare/modernizare clădiri, inclusiv clădiri noi, dotare cu echipamente/ utilaje/dotări independente
 • apă-canalizare
 • proiecte de infrastructură edilitară destinate localităţilor rurale limitrofe localităţilor urbane
 • creşterea rezilienţei comunităţilor în situaţii de urgenţă prin extinderea reţelei

de subunităţi de intervenţie din structura inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă

 • constituirea unor depozite regionale şi crearea stocurilor de materiale şi tehnică – inclusiv medicală, pentru gestionarea unor situaţii cu impact mare şiprobabilitate scăzută generate de manifestarea riscurilor
 • proiecte de infrastructură din sistemul judiciar şi sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inclusiv digitalizare
 • domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi securităţii cibernetice
 • proiecte de transformare/tranziţie digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administraţiei publice centrale şi locale

Valoarea grantului:

În funcţie de valoarea estimată a proiectului de investiţii publice, dar nu mai mult de 3% din valoarea estimată a acestuia.

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Neprecizat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page