Documente strategice

 

DOCUMENTUL DE PROGRAMARE A POS CCE
http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/POS_depus_201108.pdf
Documentul de programare pentru Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013 este un document strategic, negociat cu Comisia Europeana, prin care sunt stabilite obiectivele, alocarile financiare si institutiile implicate in vederea realizarii obiectivului major al programului, cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti.

DOCUMENTUL CADRU DE IMPLEMENTARE A POS CCE
http://amposcce.minind.ro/pdf2/DCI_POS_CCE_150211.pdf
Documentul Cadru de Implementare (DCI) al POS CCE este un document strategic care descrie detaliat operatiunile eligibile in cadrul fiecarei axe prioritare si domenii de interventie, defineste principiile pentru implementarea fiecarei axe si stabileste criteriile de eligibilitate si selectie ale proiectelor, beneficiarilor, cheltuielilor.

STRATEGIA GUVERNAMENTALA PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI IMM http://www.minind.ro/imm/StrIMM_Doc_23022011.pdf
Strategia pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii este un document strategic care vizeaza incurajarea initiativei antreprenoriale, valorificarea potentialului competitiv al IMM, relansarea economica si sustinerea dezvoltarii IMM

STRATEGIA DE EXPORT A ROMANIEI
http://www.minind.ro/propuneri_legislative/2011/mai/SNE_2011_2015.pdf
Strategia de export a Romaniei 2011-2015 este al doilea exercitiu de acest fel, dupa Strategia similara 2005-2009. Documentul nu se limiteaza la prezentarea aspectelor externe ale competitivitatii la export, ci abordeaza toti factorii (interni, operationali, frontalieri sau legati de dezvoltare, inclusiv regionala si locala), capabili sa stimuleze exportul.

 

PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE 2007 -2013
http://www.inforegionordest.ro/admin/user/repository/document/7edb28870cec9784.pdf
Planul National de Dezvoltare 2007-2013 este un document fundamental de planificare strategica si programare financiara multianuala, prin care Romania incearca sa reduca rapid decalajele de dezvoltare socio-economice fata de Uniunea Europeana.

CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA 2007-2013
http://www.inforegionordest.ro/admin/user/repository/document/dcd445278e78265c.pdf
Cadrul Strategic National de Referinta 2007 – 2013 (CSNR 2007-2013) reprezinta documentul strategic national prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Instrumentelor Structurale (Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune). CSNR face legatura intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite in Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-2013 si Strategia Lisabona revizuita.

Legea 315/2004
http://www.inforegionordest.ro/admin/user/repository/document/65eef87e34046780.pdf privind dezvoltarea regionala stabileste cadrul institutional, obiectivele si instrumentele specifice politicii de dezvoltare regionala in Romania.

Hotararea de Guvern nr. 457/2008
http://www.fseromania.ro/images/downdocs/0364.pdf privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 544/2001
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=30060 privind liberul acces la informatiile de interes public

Hotararea Guvernului nr. 123/2002
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=32952 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1080/2006
http://www.inforegionordest.ro/admin/user/repository/document/6d5c15194596681a.pdf cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1083/2006
http://www.inforegionordest.ro/admin/user/repository/document/5d4505520dd16edb.pdf cuprinde prevederi generale vizand Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale.

Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006
http://www.inforegionordest.ro/admin/user/repository/document/922e58692ac8b8c4.pdf
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 cu privire la regulile de implementare a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1083/2006 contine prevederi generale vizand Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1080/2006 cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regionala.

 

Reglementari interne

  • Ordinul ministrului nr. 184/21.01.2008 http://www.minind.ro/imm/fonduri_structurale/domeniul_imm/Ordinul_MEF_184_21.01.2008.pdf (cu modificarile si completarile ulterioare) privind aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 1.1.1. „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si inatngibile” – Domeniul Major de Interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM si 1.3.2. „Sprijin pentru consultanta acordat IMM” – Domeniul Major de Interventie 1.3 – Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului in cadrul Axei Prioritare 1 „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient” a Programului Operational Sectorial pentru “Cresterea Competitivitatii Economice”;
  • ORDIN nr. 479/20.02.2008 http://amposcce.minind.ro/fonduri_structurale/pdf/Ordin_479.pdf pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de intreprinderile mari”, aferenta operatiunii 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, Axa Prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si eco-eficient” din cadrul Programului Operational Sectorial. Schema de ajutor de stat a fost aprobata prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 479/20.02.2008 si modificat prin Ordinul ministrului Economiei si Finantelor nr. 1943/19.06.2008 si prin Ordinul ministrului Economiei nr. 1019/20.05.2009.
  • Ordonanta de Urgenta nr. 64 din 03.06.2009 http://www.fonduriue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd62/Legislatie/nationala/2_Cadrul_financiar_general/8_OUG_nr_64_2009_consolidat.pdf privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta;
  • OG 218/2012 http://www.adrnordest.ro/user/file/POS_CCE/DOCUMENTE_UTILE/HOTARAREA%20nr%20218%20-%202012.pdf pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenta;
  • Ordonanta de Urgenta nr. 66 din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora