PNRR: Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice – lansare apel

MMSS a lansat apelul privind Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice în cadrul PNRR, Componenta 13 – Reforme sociale, Investiția I4.

Obiectivul general: acces la servicii de îngrijire pe termen lung de calitate pentru persoanele în vârstă prin intermediul unei rețele de centre de zi de asistență și reabilitare.

Solicitanții eligibili:

  • județe;
  • municipii;
  • orașe;
  • comune.
 • servicii publice de asistență socială;
 • asociații de dezvoltare intercomunitară înființate de autorități ale administrației publice locale aflate în proximitate, care furnizează în comun serviciul public de asistență socială.

Partenerii eligibili:

 • furnizori de servicii sociale publici, acreditați: unități administrativ teritoriale (UAT), prin serviciile publice de asistență socială (altele decât cele aflate în subordinea UAT-ului solicitant)
 • furnizori de servicii sociale de drept privat, fără scop lucrativ, acreditați: organizațiile neguvernamentale și cultele recunoscute de lege, care furnizează servicii sociale adresate persoanelor vârstnice

Valoarea totală a investiției: 87.560.000 euro fără TVA, finanțat prin PNRR

Acțiuni finanțate:

 • Construcția (inclusiv reabilitarea, modernizarea, extinderea, dacă e cazul) unei clădiri pentru înființarea de servicii sociale de tip centru de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice (cod 8810CZ-V-I), în complementaritate cu servicii de îngrijire la domiciliu asigurate prin echipe mobile proprii sau prin unități de îngrijire la domiciliu (cod 8810ID-I) pentru persoanele vârstnice
 • Echiparea/dotarea clădirii și a serviciilor sociale nou create
 • Operaționalizarea și susținerea funcționării serviciilor sociale nou create după finalizarea investiției pentru o perioadă de minim 1 lună, dar fără a depăși 30 iunie 2026
 • Acordarea serviciilor sociale prin centrele înființate în cadrul programului

Categoriile de activități eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului apel pot fi:

 • Amenajarea terenului pentru pregătirea amplasamentului, amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci și reamenajarea spațiilor verzi
 • Asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații) care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiție delimitat din punct de vedere juridic, precum și lucrări de racordare la rețelele de utilități)
 • Proiectare și asistență tehnică (studii de teren, documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, expertizare tehnică, certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, proiectare și inginerie, etc.)
 • Construcții (inclusiv lucrări de reabilitare, modernizare, extindere a unor construcții existente), utilități generale și instalații aferente construcțiilor, necesare pentru înființarea unui centru de zi de asistență și recuperare cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu sau în complementaritate cu o unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, cu respectarea cerințelor minime tehnice și funcționale prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul ghid
 • Dotări cu bunuri, mobilier, echipamente de specialitate, echipamente IT, aparatură electrocasnică, vehicule de transport pentru serviciile de îngrijire la domiciliu, materiale necesare pentru asigurarea funcționalităților și specificațiilor din standardele minime de calitate prevăzute în Ordinul MMSS nr. 29/2019, anexele 6 si 8, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv dotări exterioare (bănci, coșuri de gunoi, pergole, etc.)
 • Susținerea funcționării serviciilor sociale nou înființate, în funcție de bugetul disponibil rămas după finalizarea construcției, dar fără a depăși data de 30 iunie 2026, cu respectarea legislației specifice în vigoare la data obținerii licenței de funcționare

Proiectele vor fi depuse electronic prin intermediul platformei web PNRR.

Data estimată lansare apel de proiecte: 06.06 2023

Data si ora de începere a depunerii de proiecte: 06 iunie 2023, ora 10.00

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 18 iulie 2023, ora 23.59

Calendar estimat apel:

 1. Evaluare: 06.iunie – 31 iulie 2023
 2. Contractare: 18 iulie – 31 august 2023
 3. Implementare: 1 septembrie 2023 – 30 iunie 2026

Mai multe detalii găsiți pe site-ul:

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/6920-20230511-pnrr-ghid-consolidat