Ghidul pentru digitalizarea universităților a intrat în dezbatere publică

Ministerul Educației a lansat spre consultare publică Ghidul solicitantului – Granturi pentru digitalizarea universităților, parte a Componentei C15: Educație din cadrul Programului Național de Reziliență și Redresare.

În cadrul acestui apel de proiecte solicitanții eligibili sunt instituțiile de învățământ superior acreditate, atât cele de stat și particulare.

Alocarea financiară totală pentru acest apel de proiecte este de 234 milioane euro.

Valoarea totală a grantului se calculează prin însumarea unei sume forfetare pentru dotări de bază (2 milioane de euro/universitate eligibilă) și valoarea produsului costului mediu per student x nr. total de studenți fizici de nivel licență, master, doctorat din universitatea eligibilă.

Plafonul pentru costul mediu per student licență/master/doctorat este stabilit la 200 euro/student, corelat cu 534.000 studenți înmatriculați în anul universitar 2021-2022 la toate ciclurile de studii, toate formele de învățământ, cu taxă și fără taxă, înregistrați la 1 octombrie 2021.

Valoarea maximă a grantului = 2 mil euro + (200 euro x total nr studenți ciclu licență, master și doctorat din cadrul universității beneficiare).

Universitățile pot utiliza 10% din bugetul grantului maxim solicitat pentru dezvoltarea programelor de formare pentru îmbunătățirea competentelor digitale ale studenților, personalului didactic, didactic auxiliar și de cercetare.

Investițiile finanțate în cadrul actualului apel vizează măsuri integrate, menite să îmbunătățească infrastructura digitală și să dezvolte competențele studenților și ale cadrelor didactice universitare.

Tipurile de investiții eligibile, conform proiectului de Ghid.

  1. Investiții în infrastructura digitală a universităților (modernizarea laboratoarelor, computing centers, noduri/centre/hub-uri de inovare și de lansare/găzduire a unor startup-uri):
  • Proiecte de infrastructură digitală pentru crearea de noi departamente/centre/laboratoare de cercetare în cadrul universității, însoțite de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare, sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a stagiilor de pregătire practică;
  • Proiecte de infrastructură digitală pentru modernizarea, extinderea, consolidarea unui departament/centru/laborator de cercetare existente în cadrul universității, însoțite de achiziţionarea de noi instrumente şi echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcţii de cercetare, sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a stagiilor de pregătire practică.
  1. Investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice:
  • Studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat, prin participarea în programe de formare, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale DigComp;
  • Personalului didactic și de cercetare, prin participarea în proiecte de cercetare, programe de formare și stagii de pregătire practică, in corelare cu Cadrul european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu.

În plus, pot fi finanțate programe de formare pentru:

  • dezvoltarea modulelor/unităților de învățare care conduc la formarea prioritară a competențelor pentru profesii emergente;
  • dezvoltarea competențelor digitale avansate ale specialiștilor din zona IT pentru tehnologii emergente – AI, Blockchain, IoT etc. – în sensul creșterii valorii adăugate a serviciilor și produselor dezvoltate de către companiile din domeniul IT&C românești și pentru a rămâne o economie competitivă la nivel mondial;
  • derularea de programe de training pentru upskilling și newskilling prin intermediul Digital Innovation Hubs etc.
  • instrumente de evidență online a școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților.

Apelul de proiecte este unul de tip competitiv, cu termen limită de depunere, iar universitățile eligibile pot transmite online proiectele începând cu data de 09.06.2022, ora 08:00, până cel târziu pe 17.06.2022, ora 16:00. Documentul se află în consultare publică în perioada 26 mai – 08 iunie 2022.

În cadrul prezentului apel, proiectele se depun exclusiv online, prin sistemul informatic disponibil la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa https://www.edu.ro/PNRR.