Componenta 7 – Transformarea digitală

Buget– 1.884,96 milioane Euro

Documente utile

 • Investiția 1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 374,73 milioane Euro

Beneficiari:
Administrația publică centrală și locală

Obiectiv:
Obiectivul investiției este realizarea infrastructurii cloud-ului guvernamental, folosind tehnologii de ultimă generație, cu un înalt grad de securitate cibernetică, eficiente din punct de vedere energetic, necesare asigurării găzduirii de sisteme informatice publice centrale și interoperabilității acestora, într-un mod unitar și standardizat.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține investiții pentru implementarea infrastructurii de cloud guvernamental.

Reforma vizată:
Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem cloud guvernamental

Termen de lansare al investiției:
Termenul de lansare al investiției este Q2 din anul 2022.

 • Investiția 2. Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 187.05 milioane Euro

Beneficiari:
Administrația publică, autorități publice în domeniul ITC și digitalizării, entități producătoare de aplicații informatice

Obiectiv:
Obiectivul acestei investiții este upgradarea tehnologiilor folosite în prezent în cadrul instituțiilor publice și transformarea lor în cloud-ready, dezvoltarea în paralel, de noi aplicații, cloud-native pentru migrarea în cloud.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud.

Reforma vizată:
Dezvoltarea unui cadru unitar pentru definirea arhitecturii unui sistem cloud guvernamental

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 400 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Sănătății, instituții cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătății

Obiective:
Obiectivele acestei investiții sunt: reducerea timpilor de lucru atât pentru furnizorii de servicii medicale cât și pentru angajații CNAS/CAS, în interesul direct al cetățeanului, asigurarea unei funcționări optime și performante, asigurarea securității cibernetice a sistemelor din cadrul PIAS cu implementarea normelor GDPR, consolidarea capacității instituțiilor centrale, regionale și locale din domeniul sănătății de a gestiona digital datele din sistemul de sănătate, îmbunătățirea integrării verticale și orizontale a instituțiilor sanitare din România prin intermediul infrastructurii digitale, accelerarea adoptării soluțiilor de telemedicină și eficientizarea proceselor implicate, creșterea gradului de accesibilitate a serviciilor digitale ale PIAS pentru utilizatorii vulnerabili, cum ar fi persoanele cu dizabilități sau cerințe speciale, vârstnicii, persoanele cu un nivel limitat de competențe digitale.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru realizarea sistemului de eHealth și telemedicine.

Termen de realizare a investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q3 din anul 2025.

 • Investiția 4. Digitalizarea sistemului judiciar

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 162,31 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Justiției și autoritățile publice subordinate

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este asigurarea independenței sistemului judiciar, îmbunătățirea calității și eficienței acestuia.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru trecerea la documente electronice simultan, cu accelerarea utilizării semnăturilor și sigiliilor electronice, modernizarea registrelor naționale, creșterea interoperabilității cu autorități publice naționale și din UE, întărirea securității cibernetice și a guvernanței IT, pentru îmbunătățirea accesului la informație și eficientizarea proceselor în tot sistemul judiciar.

Termen de realizare a investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 5. Digitalizare în domeniul mediului

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 52 milioane Euro

Beneficiari:
Autoritatea publică centrală de mediu prin structurile aflate în coordonare și subordonare ale acesteia, respectiv Agenția Națională pentru Protecția Mediului la nivel central și prin structurile descentralizate, Garda Națională de Mediu, Regia Națională a Pădurilor, Garda Forestieră, precum și a structurilor regionale și județene

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este implementarea unui sistem informatic integrat pentru susținerea dezvoltării durabile, îmbunătățirea infrastructurii și calității mediului, protecția naturii și conservarea biodiversității.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru sistemul informatic integrat de supraveghere, control și asigurare a integrității fondului forestier și sisteme și echipamente moderne de supraveghere și control.

Termen de realizare a investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 6. Digitalizare în domeniul muncii și protecției sociale

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 85 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă, Inspecția Muncii, Inspectoratele Teritoriale de Muncă, Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială, Agențiile Județene de Plăți și Inspecție

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este de a spori nivelul digitalizării pentru mai multe servicii din domeniul muncii și al protecției sociale, pe baza achiziționării de echipamente și a formării personalului.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru digitalizare în domeniul muncii și protecției sociale.

Termen de realizare a investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 0,85 milioane Euro

Beneficiari:
ANAP

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este implementarea formularelor electronice la nivel național reprezintă o nouă acțiune de modernizare a sistemului național de achiziții publice, atât din perspectiva asigurării eficienței, transparenței și integrității acestuia, cât și în vederea facilitării colectării, consolidării, gestionării și analizei datelor privind achizițiile publice.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice.

Termen de realizare a investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q2 din anul 2023.

 • Investiția 8. Carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Ministerul Afacerilor Interne (MAI)

Buget:
Bugetul total 200 milioane Euro

Beneficiari:
MAI, Imprimeria Națională

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este stimularea adoptării voluntare a cărții de identitate electronice cu semnătură digitală calificată.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru adoptarea cărții de identitate electronice cu semnătură digital calificată.

Termen de realizare a investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 10,3 milioane Euro

Beneficiari:
Organizații Neguvernamentale din România

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este transformarea digitală a sectorului ONG și creșterea nivelului de alfabetizare digitală a lucrătorilor din cadrul organizațiilor.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții care vor sprijini ONG-urile să digitalizeze activitățile prin investiții în infrastructura digitală, sporirea competențelor digitale ale personalului și ale voluntarilor în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor, dezvoltarea de platforme și soluții CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) și funcționarea Centrului de resurse pentru digitalizarea ONG-urilor.

Termen de realizare a investiției:
Termenul de realizare a investiției este Q2 din anul 2025.

 • Investiția 10. Transformarea digitală în managementul funcției publice

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 10 milioane Euro

Beneficiari:
Administrația publică, instituțiile publice

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este transformarea digitală a serviciilor oferite de ANFP beneficiarilor interni și externi, prin crearea unei platforme interactive și colaborative de gestiune standardizată și unificată a funcționarilor publici (nivel central, teritorial, local) pentru toate procesele aferente parcursului de carieră și pentru interconectarea cu instituțiile colaboratoare, prin extinderea/dezvoltarea sistemelor existente și asigurarea interoperabilității cu alte registre naționale și europene.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru angajarea de experți cooptați, analiza situației actuale, derularea procedurilor de achiziții publice (externalizarea serviciilor pentru dezvoltarea sistemelor IT, achiziția de hardware/software, servicii de formare, alte tipuri de servicii), încheierea de parteneriate care să conducă la interoperabilitate între bazele de date și sistemele informatice disponibile la nivelul diferitelor instituții, în corelare cu strategiile naționale, dezvoltarea /extinderea sistemelor informatice, operaționalizarea platformei, elaborarea unei metodologii de utilizare a platformei ce va conține proceduri și instrumente de lucru, pilotare /testare și operaționalizare sisteme informatice, instruire, promovare /diseminare.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q4 din anul 2025.

 • Investiția 11. Implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 94 milioane Euro

Beneficiari:
Operatori din industria telecomunicațiilor, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Direcția Generală Comunicații și Tehnologia Informației, alți actori relevanți identificați

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este acoperirea cu servicii de acces la internet de mare viteză, la punct fix a aproximativ 945 de localități (sate, inclusiv zonele locuite defavorizate precum cartierele mărginașe urbane sau rurale neacoperite de servicii de date sau așezările informale) în care, conform datelor ANCOM, piața nu poate livra astfel de servicii prin forțe proprii, în limita a 80 milioane de Euro, la nivel național.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru E-ANFP – Dezvoltarea și extinderea platformei de gestiune a funcționarilor publici (nivel central, teritorial, local) pentru toate procesele aferente parcursului de carieră și pentru interconectarea cu instituțiile colaboratoare și SIMRU – sistem integrat și unitar de management a serviciilor de resurse umane pentru administrația publică central.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q4 din anul 2025.

 • Investiția 12. Asigurarea protecției cibernetice atât pentru infrastructurile TIC publice, cât și pentru cele private cu valențe critice pentru securitatea națională, prin utilizarea tehnologiilor inteligente

Instituția responsabilă de reformă
Centrul Național Cyberint, UM 0929 București –SRI

Buget:
Bugetul total 100 milioane Euro

Beneficiari:
Infrastructurile TIC publice și private

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este creșterea arealului de protecție, prin valorificarea know-how-ului deținut, precum și prin promovarea de modele de bune practici în demersurile de asigurare a securității cibernetice, precum și creșterea rezilienței, o condiție esențială pentru succesul activităților de protecție a infrastructurilor critice.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru securizarea infrastructurii a 101 entități publice și private care au infrastructuri TIC cu valențe critice pentru securitatea națională și dezvoltarea capacității de protecție integrată a securității cibernetice a infrastructurilor informatice TIC și OT.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q4 din anul 2025.

 • Investiția 13. Dezvoltarea de sisteme de securitate pentru protecția spectrului guvernamental

Instituția responsabilă de reformă
Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)

Buget:
Bugetul total 38,53 milioane Euro

Beneficiari:
Autorități publice precum Parlamentul României, Administrația Prezidențială, Guvernul României, autoritatea judecătorească, administrația publică centrală și locală și/sau unitățile aflate în subordine, Curtea de Conturi, Curtea Constituțională, organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este creșterea nivelului de protecție și a gradului de disponibilitate al serviciilor de comunicații furnizate autorităților publice care oferă servicii digitale cetățenilor prin implementarea unor mecanisme de prevenție a vulnerabilităților wireless în sistemele de comunicații, dezvoltarea unor soluții de detecție a vulnerabilităților wireless în sistemele de comunicații și crearea unui sistem unitar de management al vulnerabilităților wireless în sistemele de comunicații.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru securizarea comunicațiilor wireless de la nivelul instituțiilor și autorităților publice centrale și locale.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q1 din anul 2026.

 • Investiția 14. Creșterea rezilienței și a securității cibernetice a serviciilor de infrastructură ale furnizorilor de servicii de internet pentru autoritățile publice din România

Instituția responsabilă de reformă
Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)

Buget:
Bugetul total 18,39 milioane Euro

Beneficiari:
Autorităților Publice din România, precum: Parlamentul României, Administrația Prezidențială, Guvernul României, autoritatea judecătorească, administrația publică centrală și locală și/sau unitățile aflate în subordine, Curtea de Conturi, Curtea Constituțională, organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale.

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este creșterea rezilienței și securității cibernetice a infrastructurii de servicii de tip ISP asigurate pentru autoritățile publice din România, prin îmbunătățirea accesului și creșterea capacității de furnizare a unor servicii publice digitale eficiente, implementarea capacităților digitale și asigurarea rezilienței cibernetice.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța dezvoltarea sistemului de servicii și comunicații de tip Internet Service Provider (ISP) STS pentru asigurarea a 41 de HUB-uri securizate de mare capacitate (care corespund celor 41 de județe la nivel național), conectate la o rețea națională de distribuție a Internetului, cu mai mulți furnizori de nivel I și mecanisme de securitate asociate, care asigură accesul autorităților publice centrale și locale la internet și servicii asociate internetului, pe baza modelului G2G / G2B / G2C.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q4 din anul 2024.

 • Investiția 15. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie

Instituția responsabilă de reformă
Unitatea de Transformare Digitală (MCID) 

Buget:
Bugetul total 25 milioane Euro

Beneficiari:
Specialiști în securitate cibernetică, absolvenți, studenți, administrația publică

Obiective:
Obiectivele acestei investiții sunt crearea unui „set de instrumente” pentru creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății și dezvoltarea unui portofoliu de servicii de pregătire profesională în materie de securitate cibernetică specific pentru absolvenți și studenți.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța crearea unui „set de instrumente” pentru creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății și dezvoltarea unui portofoliu de servicii de pregătire profesională în materie de securitate cibernetică specific pentru absolvenți și studenți.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 16. Program de formare competențe digitale avansate pentru funcționarii publici

Instituția responsabilă de reformă
Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP)

Buget:
Bugetul total 20 milioane Euro

Beneficiari:
Instituții ale administrației publice centrale, teritoriale și locale, INA, furnizori de formare Funcționarii publici din administrație, la nivel de execuție și conducere, specialiști IT&C, personal din cadrul structurilor de resurse umane, tineri profesioniști

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este instruirea personalului din administrația publică va asigura creșterea nivelului competențelor digitale în administrația publică din România contribuind astfel la succesul măsurilor de digitalizare a serviciilor publice pentru și a operațiunilor interne ale administrației și va permite creșterea eficienței și rezilienței instituționale.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța participarea a 30.000 de funcționari publici la cursuri de formare pentru dobândirea de competențe digitale avansate și formarea a 2.500 de funcționari publici de nivel înalt în materie de management și de management al talentelor.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin Unitatea de Transformare Digitală

Buget:
Bugetul total 37 milioane Euro

Beneficiari:
Biblioteci, bibliotecari, persoane fără competențe digitale de bază, șomeri, comunități locale cu precădere din mediul rural și mic urban

Obiective:
Obiectivele acestei investiții sunt transformarea bibliotecilor în centre digitale, instruirea bibliotecarilor și formarea pentru dezvoltarea competențelor digitale a cetățenilor din comunitățile deservite de bibliotecile aplicante.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța granturi pe baza unei solicitări de finanțare pentru modernizări și extinderi de spații de biblioteci, achiziționarea de calculatoare/tablete și echipamente instruire, dotare maker-space-uri și biblioteci de obiecte, instruirea membrilor comunităților.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 21,9 milioane Euro

Beneficiari:
Administrația publică, instituțiile publice

Obiectiv:
Obiectivul acestei investiții este furnizarea de servicii publice pentru a „oferi un acces holistic și ușor la serviciile publice cu o interacțiune facilă pentru cetățean utilizând în același timp capabilități avansate, precum prelucrarea datelor, AI și realitatea virtuală”.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța implementarea de soluții de sprijinire a automatizării proceselor de lucru robotice și a inteligenței artificiale pentru 18 instituții publice din administrația centrală.

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q4 din anul 2025.

 • Investiția 19. Scheme dedicate perfecționării/recalificării angajaților din firme

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Buget:
Bugetul total 36 milioane Euro

Beneficiari:
IMM-uri inovatoare și angajații acestora

Solicitanți eligibili:
Organizații patronale, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale, asociații de întreprinderi, camerele de comerț și industrie

Obiectiv:
Obiectivul acestei investiții este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile din România în domenii tehnice cheie (programare/coding, data analytics, cyber-security, computer-assisted design, additive manufacuring).

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța prezentarea unei/ unor curricule, respectiv a design-ului de curs care să răspundă nevoilor de îmbunătățirea a nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-urile exclusiv în contextul sprijinului transformării digitale a IMM-urilor, furnizarea de programe de formare profesională și evaluarea competențelor profesionale.

Termen de lansare al investiției:
Investiția a fost lansată în Q1 din anul 2022

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5626/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-transformare-digitala-componenta-7