A Központi Regionális Fejlesztési Tanács (CDR Centru) elvi jóváhagyását adta a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Programnak ahhoz a verziójához, amelyet az Európai Bizottságnak továbbítanak

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség online formátumban szervezett meg egy nagyon fontos munkatalálkozót a 7-es számú Központi Fejlesztési Régió döntéshozó testületével. A Központi Regionális Fejlesztési Tanácsnak ezen a gyűlésén kielemezték a jövőbeli fejlesztési projektek előkészítésének különböző vonatkozásait a 2014-2020-es Regio Program Brassó, Fehér, Hargita, Kovász, Maros és Szeben megyében megvalósult projektjei alapján.  

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség menedzseli majd a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Programot (Központi ROP), amely által folytatja a regionális fejlesztés folyamatát, így a Központi Regionális Fejlesztési Tanács tagjai a mai gyűlésen megbeszélték és elviekben jóváhagyták a 2021-2027-es Központi Regionális Operatív Programnak azt a verzióját, amelyet továbbítanak az Európai Bizottságnak. Ez egyben az európai tárgyalások elkezdése előtti utolsó lépés is volt, amely révén a Központi Régióban több mint 1,3 milliárd euró értékben hagynak jóvá támogatást a következő időszak jövendő fejlesztési projektjeire.  

„Egy hete zártuk le az egyik legszélesebb körű nyilvános konzultációs folyamatot, amelynek keretében közvetlen találkozókat, információs karavánokat szerveztünk és online kérdőívet állítottunk össze, így több mint 1100 olyan emberrel vettük fel a kapcsolatot, aki közvetlenül érdekelt azoknak a jövőbeni projekteknek az előkészítésében, amelyeket a Központi Régióban finanszírozunk majd. 2007-től mostanáig a régió hat megyéjében több mint 2500 projekt megvalósítását bonyolítottuk le, ezek összértéke pedig közel 3 milliárd euró. Most online, fizikai jelenléttel zajló vagy hibrid formátumú eseményeken egyeztettünk a következő támogatási időszak előkészítéséről a helyi és regionális fejlesztési folyamat fontosabb szereplőivel és a helyi lakossággal is. Ezért azt javasoljuk a Központi Regionális Fejlesztési Tanács tagjainak, hogy az általunk összeállított, széleskörű partnerségben elkészített programot hagyják jóvá azért, hogy egy nagyon jó, új Regionális Operatív Programot hozzunk létre, amely támaszkodik a 2014-2020-as időszak REGIO Programjának sikeres projektmegvalósításaira, illetve a partnereink ezen belül megszerzett tapasztalataira” – mondta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A Központi Regionális Fejlesztési Tanács gyűlése a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a 2021-es év első szemeszterére vonatkozó tevékenységi beszámolója elemzésével és jóváhagyásával kezdődött, amelyet napirendszerű elemzés egészített ki a 2014-2020-es ROP projektjei gyakorlatba ültetésének helyzetről a Központi Régió szintjén. A dokumentum szerint, a 2021. október 15-éig, a 2014-2020-es ROP keretében benyújtott projektek azt mutatják, hogy a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez számszerűen 2.295 támogatandó projekt érkezett, amelynek kérelmezett összege összességében közel 1,378 milliárd eurót tesz ki. Jelenleg a válogatási procedúra folyamatában van 392 projekt, amely esetében a támogathatóságot és szabályszerűséget kell megállapítani, el kell készíteni a műszaki és pénzügyi felmérést, megállapítani a várólistát – itt a kérelmezett összeg 543,94 millió euró – további 19 projekt található az előszerződés folyamatában (a menedzsment hatóság dokumentum-elemzésére és

jóváhagyására vár), ezek összértéke pedig 11,58 millió euró. A már leszerződött projektek esetében, 2021. október 15-éig az Európai Regionális Fejlesztési Alap kereteiből kifizetett összeg hozzávetőleg 273 millió euró, illetve 320 millió euró a hazai hozzájárulást is ideszámítva.

Mind a nyilvános viták során, mind pedig az említett ülésen a helyi döntéshozók megvitatták, hogyan lehetne javítani a kiutalt európai források felhasználásának folyamatán úgy, hogy a leszerződött projektek jó eredményeket hozzanak, és jelentős hatást gyakoroljanak a helyi fejlesztési folyamatra.

Ezt követően, a Borboly Csaba – a Központi Regionális Fejlesztési Tanács és Hargita Megye Tanácsának elnöke – által vezetett találkozón, amelyen a közszféra több mint 40 tisztségviselője vett részt, köztük a régió összes megyei tanácselnöke, döntés született a fenntartható városfejlesztés regionális megközelítéséről a 2021-2027-es Központi ROP keretein belül. Ezt követően mutatták be és elvi szintű jóváhagyást is kapott a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program 3. változata, amelyet továbbítanak az Európai Bizottságnak, ez lesz egyben a regionális új források elosztásáról szóló fejlesztési tárgyalások alapdokumentuma. Ezek a programozási dokumentumok kiegészítik egymást, hiszen meghatározzák a fejlesztési források elosztásának módját.

Eszerint, a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program városfejlesztési megközelítése összhangban lesz az Európai Unió 1060/2021-es szabályzata 28-as és 29-es számú bekezdésének előírásaival, amelyben a közös intézkedéseket írják elő, illetve az Európai Unió 1058/2021-es szabályzata 11-es számú bekezdésével, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és Kohéziós Alapról rendelkezik, illetve alapként tekint az integrált városfejlesztési stratégiákra (SIDU), amelyeket partnerségi alapon dolgoztak ki a helyi közhatóságok, ami pedig a városi mobilitásra vonatkozó intézkedéseket illeti, ezek alapja a Fenntartható Városi Mobilitási Tervekbe (PMUD) foglaltak lesznek, illetve egyéb szektorok összeállított stratégiái. A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program valamennyi prioritása integrált megközelítésben (a városok és megyeszékhelyek által kidolgozott SIDU/PMUD dokumentumokba foglalt, integrált fejlesztési elképzelésekre alapozva) kezeli majd a Központi Régió városi környezetének jelenlegi kihívásait.

Másfelől ugyanakkor a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program az első olyan operatív program, amely alkalmazkodik a valós helyi igényekhez, olyan dokumentum, amely azt tűzte céljául, hogy megoldásokat találjon a Központi Regionális Fejlesztési Tervben, illetve a Központi Régió Észszerű Szakosodási Stratégiájában beazonosított regionális szükségletekre, szorosan alkalmazkodva az országjelentésbe foglalt ajánlásokhoz, illetve a 2014-2020-es ROP értékelő elemzéseibe foglalt ajánlásokhoz, figyelembe véve továbbá az európai és országos szinten kidolgozott egyéb stratégiai dokumentumokat is, valamint a helyi, megyei és regionális szinten kidolgozott fejlesztési stratégiákat. A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program stratégiai szemléletmódja, összhangban a Központi Regionális Fejlesztési Tervben (PDR), illetve a Központi Régió Észszerű Szakosodási Stratégiájában megfogalmazott stratégiai szemlélettel, nem akar más, mint azt, hogy a Központi Régió tisztább és vonzóbb régió legyen lakói, de az idelátogatók számára is, versenyképes gazdasága az innovációra és tudásra alapozzon, amelyben prioritást jelent a környezetvédelem és az erőforrások fenntartható és észszerű felhasználása. Ennek az elképzelésnek a megvalósítására a ROP struktúrája nyolc beruházási prioritás mentén épült fel, amelyhez 1,18 milliárd euró összegű költségvetést rendeltek hozzá az Európai Regionális Fejlesztési Alap kereteiből, amelyhez hozzáadódik majd a helyi hozzájárulás.

A Központi Regionális Fejlesztési Tanács mai gyűlésén jóváhagyták azt a határozattervezetet is, amely rendelkezik a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a BISNet Transylvania projekt koordinátoraként való részvételéről és a projekt költségvetéséhez való hozzájárulásról, továbbá azt a megállapodást (Memorandum of Understanding), amelyet a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség köt az EIT Manufacturing-gal; hasonlóképpen azt az akciótervet is szavatolták, amely az InnovaSpa régióközi együttműködési terv keretében jött létre, jóváhagyták azokat a partnerségi megállapodásokat, amelyeket az InnovaSpa és BIO4ECO projektek partnereivel kötnek meg az 5-ik pályázati kiírásban megítélt finanszírozásokhoz. Továbbá döntés született a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek a RO-MD-DE: ”Connecting companies to increase export in tourism sector/ RO-MD-DE – Vállalati együttműködések a turisztikai szektor exportjának növeléséért” című projektben való részvételéről és a projekt költségvetéséhez való társfinanszírozói hozzájárulásról. Ezeket követően tájékoztatták a fejlesztési tanács tagjait arról is, hogy miként halad a 2021-2027-es Központi Regionális Fejlesztési Terv (PDR) környezetvédelmi felmérésének folyamata, továbbá arról a lehetőségről is, hogy létrehozzák a Három Tenger Régiójának Gazdasági Hálózatát, valamint, hogy partnerség jöjjön létre a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Ljublin vajdaság között a Központi Régiónak ehhez a hálózathoz való csatlakozása érdekében.

A munkaértekezleten elhangzott előadások jelen sajtóanyag mellékletét képezik, és elérhetőek az www.adrcentru.ro honlapon, a munkaanyagok pedig megtalálhatók ugyanott, a „Rólunk” részben.