Proiectele finanțate prin POSCCE au crescut competitivitatea Regiunii Centru

  • În anul 2019 ADR Centru a derulat un proiect finanțat cu fonduri europene în procesul de închidere a Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 la nivel regional

Titlul acestui proiect derulat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru este Sprijin logistic și salarial pentru ADR CENTRU în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013 (II). Finanțarea este alocată în cadrul Axei Prioritare 2 a POAT: ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI”, respectiv Obiectivul specific 2.1, privind ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI” și anume Acțiunea 2.1.1: ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”. Proiectul are cod 2.1.096 / MySMIS 127818, Contractul de Finanțare fiind încheiat în data de 17.04.2019, pentru întregul an 2019. Valoarea totală a proiectului este de 545.379,50 lei, din care 84,6447% din FEDR (461.634,82 lei), respectiv 15,3553% de la Bugetul de stat (83.744,68 lei).

Începând cu anul 2013, ADR Centru a dobândit calitatea de Organism Intermediar la nivelul Regiunii Centru – formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu – pentru implementarea a cinci operațiuni din cadrul Axelor Prioritare 1 și 3 ale POS CCE 2007-2013. Ca urmare a derulării activităților de preluare a 324 proiecte de la AM POSCCE și în urma contractării a încă 479 proiecte, ADR Centru a gestionat 803 contracte de finanțare prin POSCCE 2007-2013. În urma activității desfășurate de ADR Centru s-au atras în Regiune fonduri nerambursabile importante pentru sectorul IMM, dar și ONG, la o valoare totală a proiectelor contractate de peste 320 milioane euro, în final rezultând un grad de absorbție de peste 93%. Prin aceste proiecte a crescut competitivitatea Regiunii Centru, fiind create peste 3800 noi locuri de muncă, în condițiile în care cele 664 de firme și ONG-uri care au derulat proiecte prin POSCCE 2007-2013 au menținut în activitate peste 12.000 locuri de muncă anterioare contractării cererilor de finanțare. În același timp, la nivel regional au fost derulate investiții semnificative, fiind construiți sau modernizați peste 31.700 mp de hale industriale. De asemenea, au fost achiziționate circa 3.300 echipamente industriale și peste 1.000 de echipamente IT.

Obiectivul general și totodată scopul proiectului Sprijin logistic și salarial pentru ADR CENTRU în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013 (II) a fost de a sprijini procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013,  prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice către Organismul Intermediar pentru POS CCE înfiinţat în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, prin asigurarea de sprijin logistic și salarial (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, cazare şi diurnă pentru efectuarea vizitelor de monitorizare a durabilităţii investiţiilor, achiziţie materiale consumabile și de birou, cheltuieli de funcţionare – administrative, cheltuieli cu serviciile, etc.) pentru personalul implicat în proiect. Proiectul a contribuit la îndeplinirea obiectivului specific 2.1 al Axei prioritare 2 a POAT 2014-2020: Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI. Având în vedere sprijinul oferit prin proiect, se asigură închiderea perioadei 2007-2013, pentru a permite o tranziție facilă între perioade. În sprijinul dedicat închiderii perioadei 2007-2013 a fost inclus orice tip de sprijin necesar ADR Centru pentru realizarea activităților specifice Acordului-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea și închiderea POS CCE. Prin acest proiect s-a asigurat monitorizarea pe parcursul anului 2019 a durabilității proiectelor finanțate prin POS CCE 2007-2013, aceasta fiind o continuare a activităților finanțate în perioada 2016-2018 prin contractul de finanțare nr. 2.1.032/24.07.2017, finanțat în cadrul aceleiași acțiuni 2.1.1 a POAT 2014-2020.

Principalele rezultate obținute în cadrul proiectului se referă la cele 154 proiecte a căror evaluare/ contractare/ monitorizare/ control a fost asigurată. A fost necesară și realizată timp de 12 luni asigurarea sprijinului logistic și salarial pentru procesul de închidere a POS CCE 2007 – 2013;  au fost efectuate 18 vizite de monitorizare a durabilităţii investiţiilor; au fost verificate 154 rapoarte ale beneficiarilor de durabilitate a investiției, pentru un număr de 154 proiecte; au fost implementate măsurilor incluse în planurile de acţiune elaborate de AM POS CCE, ca urmare a recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit extern POS CCE şi raportarea către AM POS CCE; au fost arhivate documentele legate de îndeplinirea atribuţiilor delegate și s-a asigurat informarea și publicitatea pentru proiect.