REGIO 2014-2020 finanteaza dezvoltarea institutiilor de invatamant superior de stat

Tinand cont de lansarea apelului de proiecte pentru reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale universitare si pentru a prezenta actorilor interesati din Regiunea Centru detalii privind Obiectivul Specific 10.3 – Infrastructura universitara al POR 2014-2020, ADR Centru a organizat in 21 noiembrie, la Sala Consiliului de Administratie a Universitatii ”Petru Maior” din municipiul Tirgu Mures, un eveniment de informare si lansare regionala a prioritatii dedicate finantarii investitiilor in institutii de invatamant superior de stat.

Acest apel de proiecte din cadrul Axei Prioritare 10, va fi lansat efectiv in data de 24 noiembrie 2017, ora 12.00, cu depunere continua, dupa principiul “primul depus, primul evaluat”. Proiectele pot fi depuse pana in 24 aprilie 2018, ora 12,00. Cererile de finantare se vor depune on-line prin utilizarea aplicatiei MySMIS, aplicatie ce va fi pusa la dispozitia potentialilor solicitanti de catre MDRAPFE. Valoarea minima eligibila a unui proiect poate fi de 100.000,00 euro, in timp ce valoarea maxima eligibila va fi de 6.700.000,00 euro, fara a se depasi echivalentul a 30.000.000,00 lei, calculat la cursul InforEuro din luna depunerii cererii de finantare. Pentru a fi eligibil proiectul trebuie sa vizeze exclusiv domeniile de activitate eligibile, nefiind eligibile proiecte care nu se incadreaza in activitatile specifice propuse a fi finantate prin POR 2014 – 2020. Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuti in vedere sunt institutiile de invatamant superior de stat cuprinse in Anexa nr. 2 Structura institutiilor de invatamant superior de stat, domeniile de studii universitare de licenta si specializarile/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2017 – 2018 a Hotararii de Guvern nr. 140/2017 din 16 martie 2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2017 – 2018.

Circa 30 de participanti la sesiunea de lansare a acestui apel regional de proiecte pentru dezvoltarea universitatilor de stat au discutat, la Tirgu Mures, despre dezvoltarea capacitatilor de cercetare – inovare prin punerea la dispozitie a infrastructurii necesare, respectiv dotarea laboratoarelor didactice si de cercetare, poate contribui la cresterea competitivitatii economice si facilitarea introducerii in economie a produselor activitatilor de cercetare – inovare. Investitiile care vor fi finantate trebuie sa urmareasca infrastructura destinata modernizarii si internationalizarii centrelor universitare, investind in infrastructura de cercetare si inovare si in materiale didactice, noi tehnologii si suport TIC. De asemenea, trebuie acordata o atentie deosebita conditiilor de studiu ale studentilor, prin asigurarea unui nivel adecvat de calitate a acestora, menite sa imbunatateasca accesul si participarea persoanelor dezavantajate la sistemul de invatamant superior si rezultatele acestora la acest nivel de invatamant, indeosebi ale studentilor netraditionali, ale celor care provin din mediul rural, dar si ale persoanelor de etnie roma si ale altor grupuri dezavantajate, precum si a masurilor de aliniere a invatamantului superior la nevoile pietei muncii. Starea generala precara a cladirilor, a echipamentelor si a facilitatilor justifica investitii in consolidarea si modernizarea spatiilor de studiu, precum si in dotarea acestora.

Avand in vedere contributia importanta pe care universitatile o au in specializarea fortei de munca, in dezvoltare economica si incurajarea activitatilor de cercetare – inovare, investitiile din cadrul Obiectivului Specific 10.3 vor sprijini dezvoltarea si modernizarea infrastructurii institutiilor de invatamant superior tinand cont de tendintele de dezvoltare economica in raport cu cerintele pietei si politicile nationale in domeniu. Investitia in infrastructura din invatamantul superior va spori capacitatea universitatilor de a anticipa si a raspunde cerintelor pietei privind standardele si calitatea academica, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie moderna si echipamente pentru a oferi studentilor competente interdisciplinare. Investitiile se vor face cu prioritate in domenii cu potential de crestere care contribuie la cresterea gradului de angajare a absolventilor invatamantului superior in sectoare competitive si cu specializari inteligente. Ceea ce este pozitiv este faptul ca am constatat ca partenerii nostri, institutiile universitare din Regiune, sunt interesate sa acceseze aceste resurse pentru investitii de mare valoare, pentru cresterea calitatii pregatirii profesionale, in acord cu nevoile pietei muncii si adaptate la cerintele de dezvoltare tehnologica”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale, deoarece determina in mare masura activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de munca, creand premisele, pe termen lung, pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii. Avand in vedere tendintele demografice negative, profilul educational al populatiei este o conditie esentiala pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Acest deziderat nu se poate realiza insa fara o infrastructura adecvata/corespunzatoare. Infrastructura educationala este esentiala pentru construirea de abilitati sociale, dezvoltarea competentelor profesionale si a capacitatii de integrare socio-profesionala. Analizele socio-economice evidentiaza relatia cauzala intre nivelul de dezvoltare a capacitatilor fortei de munca si starea infrastructurii (existenta spatiilor si dotarilor adecvate) in care se desfasoara procesul de educatie si formare profesionala.
Baza materiala a institutiilor de invatamant furnizoare de servicii de educatie de nivel tertiar universitar reprezinta o problema importanta legata de asigurarea finantarii care poate fi imbunatatita prin lucrarile de reabilitarea, modernizarea si extinderea spatiilor existente pentru a fi aduse la standardele de calitate europene. Investitiile in infrastructura invatamantului tertiar universitar vor reprezenta garantia indeplinirii obiectivelor asumate de Romania privind participarea si nivelul de calitate a pregatirii populatiei active cu nivel de pregatire tertiara in concordanta cu cerintele unei economii aflate intr-un proces alert de recuperare a decalajelor de dezvoltare fata de economiile tarilor UE.

Astfel, sprijinul FEDR va contribui la solutionarea asimetriilor existente intre curricula universitara si necesitatea de a dezvolta competitivitatea economiei romanesti, prin acordarea de sprijin pentru modernizarea si echiparea facilitatilor conexe intr-o abordare diferentiata, in stransa cooperare cu sectorul privat. In plus, investitiile in invatamantul superior vor intensifica legatura dintre cercetare si piata fortei de munca, in special in domeniile economice competitive si de specializarea inteligenta, intarind rolului universitatilor ca furnizor de cunostinte, competente si progres tehnologic in regiuni.