Componenta 15 – Educație

Buget –  3.605,97 milioane Euro

Documente utile

 • Investiția 1. Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației

Buget:
Bugetul total 230 milioane Euro

Beneficiari:
UAT-primării/Posibilă implementare prin CNI în numele şi pentru UAT/în parteneriat cu acestea

Obiective:
Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv și Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe.

Reforma:
Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației vizează Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, prin Investiția 1 Construirea, echiparea și operaționalizarea a 110 creșe / PNRR 2021 – 2027

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q4 din anul 2025.

 • Investiția 2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 103 milioane Euro

Beneficiari:
UAT – primării și operatori privați

Obiectiv:
Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv și Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări dotare și echipare de spații existente sau în lipsa acestora, achiziționare spațiu compus din containere (10% din valoarea grantului). Scopul investiției sprijinirea activităților educaționale, cât mai aproape de domiciliu, pentru copiii care nu pot accesa serviciile de educație timpurie standard din diverse motive, îndeosebi pentru copii din grupuri defavorizate (ex: roma, copii cu CES, copii din comunități izolate/dezavantajate socio-economic etc.)

Reforma:
Ministerul Educației vizează dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate, prin Investiția 2 Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate/ PNRR 2021 – 2027

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q1 din anul 2024.

 • Investiția 3. Dezvoltarea programului-cadru pentru formarea continuă a profesioniștilor care lucrează în servicii de educație timpurie

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 14,332 milioane Euro

Beneficiari:
furnizorii de formare

Obiectiv:
Dezvoltarea unui program cadru de formare continuă a profesioniștilor care lucrează în serviciile de educație timpurie, cu precădere a celor care lucrează în servicii destinate copiilor cu vârsta de la naștere la 3 ani, prin investiții în domeniile curricular și operațional.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări finanțarea programului de formare al specialiștilor din cele trei domenii implicate în educația timpurie (educație, protecție și sănătate)

Reforma:
Reforma vizată este dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate.

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q4 din anul 2025.

 • Investiția 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 500 milioane Euro

Beneficiari:
Unitățile de învățământ cu grad ridicat de risc de părăsire timpurie a școlii în parteneriat cu ONG-uri

Obiectiv:
Reducerea abandonului școlar prin implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație și acordarea de granturi unităților de învățământ cu risc crescut de abandon școlar.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări finanțarea activităților pedagogice și de sprijin în cadrul unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar.

Reforma:
Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 43 milioane Euro

Beneficiari:
Structuri subordonate sau aflate în coordonarea Ministerului Educației

Obiectiv:
Dezvoltarea unui mecanism de sprijin pentru utilizarea resurselor și de formare a competențelor digitale de predare pentru cadrele didactice în utilizarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație și de reducere a abandonului școlar.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări instruirea a 45 000 de utilizatori în utilizarea SIIIR și instrumentul informatic MATE.

Reforma:
Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q1 din anul 2023.

 • Investiția 6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 338 milioane Euro

Beneficiari:
Parteneriat între operatori economici sau între asociaţie/consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ – universitate/UAT pe raza căreia se află unitatea şcolară, alți parteneri relevanți, inclusiv de la nivel European

Obiectiv:
Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv și Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate și Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări organizare şi desfășurare stagii de practică; asigurare condiții – utilaje, echipamente, materii prime, materiale consumabile, energie şi alte utilități; asigurare resurse umane (tutori, formatori) organizat de operatorul economic etc.

Reforma:
Ministerul Educației vizează Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, prin Investiția 6. Dezvoltarea a 10 consorții regionale și dezvoltarea și dotarea a 10 campusuri profesionale integrate / PNRR 2021 – 2027

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Buget:
Bugetul total 43,60 milioane Euro

Beneficiari:
structuri subordonate sau aflate în coordonarea Ministerului Educației

Obiectiv:
Creșterea calității ofertei educaționale a învățământului profesional agricol, prin transformarea liceelor agricole în principalele locuri de profesionalizare a viitorilor fermieri antreprenori și salariați în domeniile agriculturii și conexe acesteia, în strânsă legătură cu nevoia de înlocuire a fermierilor vârstnici și a șefilor de exploatații agricole.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investiții pentru dezvoltarea/modernizarea infrastructurii liceelor, Instruirea și perfecționarea profesională a cadrelor didactice de specialitate din cadrul celor 57 licee agricole, revizuirea manualelor de specialitate și reforma curriculară, perfecționarea stagiilor de practică a elevilor din învățământul profesional, liceal și postliceal agricol.

Reforma:
Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q3 din anul 2025.

 • Investiția 8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic

 Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 80 milioane Euro

Beneficiari:
structurile/instituțiile abilitate aflate în coordonarea Ministerului Educației, cu aportul specialiștilor în domeniul educației și IT

Obiectiv:
Dezvoltarea, până în anul 2025, a competențelor de pedagogie digitală pentru 100.000 cadre didactice.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investiții pentru formarea în domeniul educației digitale integrate și al tranziției digitale și crearea unei platforme, care va cuprinde o colecție de lecții multimedia, care să servească drept modele de bune practici pentru fiecare arie curriculară/disciplină de studiu, pentru diferite nivele de educație.

Reforma:
Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q3 din anul 2025.

 • Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 478.50 milioane Euro

Beneficiari:
Școli/Inspectorate Școlare Județene/autorități publice locale

Obiectiv:
Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv și Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate și Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări dotarea cu resurse tehnologice în unitățile de învățământ în total 3600 unități școlare (ecrane inteligente interactive, laptopuri/tablete pentru cadre didactice și elevi, softuri educaționale preinstalate și conexiune la internet asigurate, echipamente periferice etc.). Modernizare 5.200 laboratoare de informatică în unitățile de învățământ preuniversitar (excepție IPT). Dezvoltare 1.100 hub-uri tehnologice școlare de tip Smart Lab.

Reforma:
Ministerul Educației vizează Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației / PNRR 2021 – 2027

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q1 din anul 2025.

 • Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 425 milioane Euro

Beneficiari:
Școli/Inspectorate Școlare Județene/autorități publice locale

Obiectiv:
Asigurarea sustenabilității unităților de învățământ preuniversitar prin tranziția la școli verzi și mobilitate verde prin microbuze electrice.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări construcția de școli verzi noi si modernizarea unor unități de învățământ pentru creșterea performanței energetice și achiziția de microbuze școlare electrice pentru transportul elevilor din localitățile izolate, în special în zonele rurale.

Reforma:
Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q4 din anul 2025.

 • Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 600 milioane Euro

Beneficiari:
Școli/ISJ-urilor/autorități locale

Obiectiv:
Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv și Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate și Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări achiziția de mobilier școlar, dotări și echipamente specializate de predare pentru elevii dezavantajați sau cu cerințe educaționale speciale, digitalizare laboratoare, ateliere si cabinete școlare, achiziție softuri școlare, simulatoare materiale didactice digitale pentru învățarea aplicată a disciplinelor școlare, altele decât pentru sălile de clasa si laboratoarele de informatică sau atelierele de practică din rețeaua IPT.

Reforma:
Ministerul Educației vizează Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/ PNRR 2021 – 2027

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q2 din anul 2024.

 • Investiția 12. Sprijin pentru consorțiile școlare rurale

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Buget:
Bugetul total 29,97 milioane Euro

Beneficiari:
Grupul de Acțiune Locală sau asocieri de GAL. (Procesul decizional va implica GAL, UAT-urile de pe raza consorțiului, mediul de afaceri local și societatea civilă, consiliile județene)

Obiectiv:
Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv și Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate și Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări Creare a 3 campusuri cu 300 de locuri/campus (facilități educaționale moderne, spații pentru activități de tip afterschool, săli și terenuri de sport, ateliere de practică, laboratoare, facilități pentru activități nonformale, bucătărie și cazare pentru elevi și cadre didactice, alte facilități pentru cadrele didactice

Reforma:
Ministerul Educației vizează actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/ PNRR 2021 – 2027

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

 • Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP)

Instituția responsabilă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 16,63 milioane Euro

Beneficiari:
UAT, școli, ISJ

Obiectiv:
Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări dotarea a 909 laborator de informatică (18.350 euro). Investiția este corelată cu Investiția 8 (Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic).

Reforma:
Ministerul Educației vizează Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/ PNRR 2021 – 2027.

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q3 din anul 2023.

 • Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și etnic

Instituția responsabilă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 90,90 milioane Euro

Beneficiari:
UAT, școli, ISJ

Obiectiv:
Creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv și Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate și Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări Dotare ateliere de practică în 909 de unități de învățământ IPT, exclusiv licee cu profil agricol.

Reforma:
Ministerul Educației vizează Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior / PNRR 2021 – 2027

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q3 din anul 2023.

 • Investiția 15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut

Instituția responsabilă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 78,59 milioane Euro

Beneficiari:
UAT, școli, ISJ

Obiectivele:
Obiectivele acestei investiții sunt dezvoltarea unui ecosistem digital care să permită extinderea dobândirii competențelor digitale la nivelul învățământului preuniversitar gimnazial și crearea cadrului de utilizare a mediului online pentru evaluările naționale, prin dezvoltarea unui sistem de evaluare și testare securizat la distanță.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări operaționalizarea Platformei electronice de evaluare online a elevilor și dezvoltarea resurselor educaționale deschise (materiale didactice).

Reforma:
Ministerul Educației vizează adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/ PNRR 2021 – 2027.

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q1 din anul 2025.

 • Investiția 16. Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului

Instituția responsabilă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 244 milioane Euro

Beneficiari:
Consiliul Național al Rectorilor (CNR), universitățile publice de stat și private, în parteneriat cu ONG sau alți parteneri privați

Obiectivele:

Obiectivele acestei investiții sunt redefinirea guvernanței universitare de tip Open Source, inclusiv a guvernanței funcționale multi-nivel și sprijinirea dotării instituțiilor de învățământ superior cu dispozitive și platforme digitale de e-learning și administrative, pentru a răspunde provocărilor generate de pandemia COVID-19, pentru crearea noilor competente ale viitorului, prin mecanisme de inovare permanentă a programelor de studiu.

Activități:

Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări digitalizarea Consiliului Național al Rectorilor, centrat pe sprijinirea universităților pentru dezvoltarea strategiilor și politicilor de tip Open Science și eficientizarea reprezentării tuturor universităților la nivel national și dezvoltarea de centre de studiu academic digital, pentru asigurarea echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor didactice și a infrastructurii de specialitate, astfel încât studenții să dobândească nu doar competențe digitale, ci și modalitatea de aplicare a acestora în domeniul de studiu.

Reforma:
Ministerul Educației vizează adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației / PNRR 2021 – 2027.

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q4 din anul 2025.

 • Investiția 17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere)

Instituția responsabilă:
Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Buget:
Bugetul total 260 milioane Euro

Beneficiari:
universitățile publice de stat

Obiectiv:
Obiectivul acestei investiții este optimizarea rezilienței campusurilor universitare, prin asigurarea dimensiunii sociale/incluzive a învățământului superior.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări creșterea numărului de locuri din cantine și cămine și crearea de spații de lectură și petrecerea timpului liber, dedicate studenților proveniţi din medii socio-economice defavorizate, cu dizabilităţi, unele minorităţi etnice sau din familii monoparentale etc, care vor avea prioritate în obținerea unui loc în noile campusuri construite.

Reforma:
Ministerul Educației vizează actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/ PNRR 2021 – 2027.

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q3 din anul 2025.

 • Investiția 18. Programul de formare și îndrumare pentru managerii și inspectorii școlari

Instituția responsabilă:
Ministerul Educației

Buget:
Bugetul total 30,72 milioane Euro

Beneficiari:
Unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inspectoratele școlare județene, membrii Consiliilor de administrație.

Obiectivele:
Obiectivele acestei investiții sunt îmbunătățirea rezilienței sistemului educaţie, prioritate maximă pentru construirea unui învățământ mai bun, care sa se adapteze noilor provocări și pilotarea unui nou model centrat pe management descentralizat, inclusiv prin modificări curriculare în cadrul fiecărei școli pilot în parte (curriculum oferit de școală, alcătuit din trunchi comun și curriculum la decizia elevilor din oferta școlii), în acord cu valorile, profilul absolventului, competențele-cheie și ariile de învățare definite de Ministerul Educației, precum și a unui nou model de carieră didactică, proiectat pe opțiuni orizontale echivalente, începând cu anul școlar 2022-2023.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări derularea programului de formare cu elementele de leadership și management instituțional, financiar și de resurse umane, de administrație și de legislație pentru directori, directori adjuncți și inspector.

Reforma:
Ministerul Educației vizează reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului/ PNRR 2021 – 2027.

Termen de realizare al investiției:
Termenul estimativ de realizare al investiției este Q1 din anul 2026.