Componenta 2 – Păduri și protecția biodiversității

Buget –  1.173 milioane Euro

Documente utile

Investiții păduri:

 • Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în colaborare cu Gărzile forestiere

Buget:
Bugetul total 730 mil Euro

Beneficiari:
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, proprietari sau administratorii de pădure publici (Unități Administrativ Teritoriale sau diviziuni ale acestora pentru Municipiul București, inclusiv parteneriatele între acestea) sau privați, proprietari de terenuri pretabile împăduririi

Obiective:
Armonizarea practicilor de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investiții pentru identificarea și evaluarea terenurilor, finanțarea împăduririi și lucrărilor de îngrijire a plantațiilor și creșterea suprafeței cu vegetație forestieră în lungul căilor de comunicație, în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente / PNRR 2021 – 2027

Termen de lansare a investiției:
Termenul estimativ de lansare a investiției este Q3 din anul 2022.

 • Subinvestiția 1A.

Scopul subinvestiției 1.A, respectiv acordarea de sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri pretabile pentru împădurire, precum și formelor asociative ale acestora, în vederea împăduririi terenurilor deținute.

Obiectivul schemei îl reprezintă crearea de noi suprafețe împădurite.

Schema vizează înființarea următoarelor tipuri de plantaţii forestiere pe terenuri agricole:

 1. a) trupuri de pădure;
 2. b) perdele forestiere de protecție.

Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:

 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public deținut de către acestea,
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

 • persoanele fizice,
 • persoanele fizice autorizate,
 • întreprinderile individuale,
 • întreprinderile familiale,
 • societățile comerciale,
 • asociațiile și fundațiile,
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene pentru domeniul privat deținut de către acestea),
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza schemei este de 100% din costurile standard.

Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul “primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale.

Investiția are un buget total de 100.000.000 Euro.

 1. Ghid specific 1.A
 2. Anexe ghid 1.A

 

 • Subinvestiția 1B.

Scopul subinvestiției 1.B, respectiv acordarea de Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar deținătorilor publici și privați de terenuri forestiere, precum și formelor asociative ale acestora, pentru refacerea pădurii pe suprafețele care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale.

Obiectivul schemei îl reprezintă refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor situate în fondul forestier național care au fost afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale.

Beneficiar al schemei poate fi orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național ce a fost afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători publici de teren de împădurit

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva,
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”,
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”,
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea),
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora.

Deținători privați de teren de împădurit

 • persoanele fizice,
 • persoanele fizice autorizate,
 • întreprinderile individuale,
 • întreprinderile familiale,
 • societățile comerciale,
 • asociațiile și fundațiile,
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea), alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Investiția are un buget total de 500.000.000

Sesiunea va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul “primul venit, primul servit” în limita bugetului maxim eligibil alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale.

Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele următoare: Ghidul Solicitantului și anexe de la adresa http://pnrr.mmap.ro/ghiduri-paduri-si-protectia-biodiversitatii/

 1. Ghid specific 1.B
 2. Anexe ghid 1.B

 

 • Investiția 2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în colaborare cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

Buget:
Bugetul total 50 mil Euro

Beneficiari:
RNP Romsilva, cât și administratorii sau proprietarii privați de pădure sau unitățile administrative care dețin păduri

Obiectiv:
Obiectivul măsurii de investiții este de a dezvolta capacitățile de producție de material reproducător (specii de copaci și ecotipuri) care sunt adecvate pentru condițiile climatice viitoare modelate pentru România în cantități suficiente cu implicarea atât a Romsilva cât și a sectorului privat

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investiții, cel puțin 90 de pepiniere noi și renovate

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente / PNRR 2021 – 2027

Termen de finalizare a investiției:
Termenul de finalizare a investiției este Q3 din anul 2024.

 • Investiția 5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinele forestiere expuse unor astfel de fenomene

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor în colaborare cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva

Buget:
Bugetul total 22 mil Euro

Beneficiari:
RNP – Romsilva și proprietarii / administratorii de păduri

Obiectiv:
Reducere a riscului de inundații în vederea protejării persoanelor, infrastructurii și obiectivelor socio-economice localizate în zonele de risc, precum și obiectivul de protejare a mediului și biodiversității prin măsuri ecologice relevante, în special cele privind asigurarea migrației peștilor și asigurarea debitului ecologic.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări adoptarea conceptului de proiect pentru lucrările de modernizare a protecției împotriva inundațiilor și finalizarea modernizării lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente / PNRR 2021 – 2027

Termen de finalizare a investiției:
Termenul de finalizare a investiției este Q2 din anul 2026.

Biodiversitate

 • Investiția 3. Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030 (Alocare – 125 mil.euro)

Măsura de investiții vizează:

 • Investiția 3.1 Actualizarea planurilor de management aprobate

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Buget:
Bugetul total 120 mil Euro

Beneficiari:
Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Obiectiv:
Cartarea și inventarierea distribuției habitatelor și speciilor în vederea stabilirii stării de conservare a acestora și a obiectivelor specifice de conservare conform cadrului metodologic agreat cu CE.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări Actualizarea planurilor de management aprobate în conformitate cu Ghidul de elaborare a planurilor de management și cadrul metodologic agreat cu CE în 2020 pentru detalierea obiectivelor specifice de conservare pentru habitate și specii.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea/ PNRR 2021 – 2027

Termen de finalizare a investiției:
Termenul de finalizare a investiției este Q5 din anul 2025.

 • Investiția 3.2 Identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin contractarea de expertiză tehnică de specialitate

Buget:
Bugetul total 5 mil Euro

Beneficiari:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin contractarea de expertiză tehnică de specialitate

Obiectiv:
Fundamentarea cadrului normative în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări realizarea analizelor / studiilor și cartării delimitării arealelor propuse pentru non-intervenție (protecție strictă), necesare fundamentării unei propuneri de act normativ.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea/ PNRR 2021 – 2027

Termen de finalizare a investiției:
Termenul de finalizare a investiției este Q4 din anul 2025.

 •  Investiția 4. Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă (Alocare – 245 mil. Euro)

Măsura de investiții vizează:

 • Investiția 4.1 Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Buget:
Bugetul total 150 mil Euro

Beneficiari:
Administrația Națională Apele Române și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate în colaborare cu autorități locale și societate civilă

Obiectiv:
Refacerea conectivitășii a 1 700 ha de habitate ripariene.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente, dar și eliminarea sau, după caz, realizarea elementelor care contribuie la refacerea conectivității laterale a habitatelor și speciilor acvatice și dependente de apă.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea/ PNRR 2021 – 2027

Termen de lansare a investiției:
Investiția încă nu a fost lansată.

 • Investiția 4.2 Reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Buget:
Bugetul total 35 mil Euro

Beneficiari:
Instituții publice locale, entități de drept public si privat

Obiectiv:
Refacerea a cel puțin 2 800 ha de habitate de pajiști din punct de vedere ecologic.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări lucrările de refacere a habitatelor de pajiști.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea/ PNRR 2021 – 2027

Termen de lansare a investiției:
Investiția încă nu a fost lansată.

 • Investiția 4.3 Decolmatarea lacurilor Uzlina și Fortuna din Delta Dunării pentru reducerea eutrofizării și menținerea diversității biologice

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

Buget:
Bugetul total 35 mil Euro

Beneficiari:
Entități de drept public și privat locale și regionale, ONG-uri de profil

Obiectiv:
Reducerea efectelor negative ale perioadelor secetoase și îmbunătățirea condițiilor necesare pentru conservarea biodiversității prin regularizarea nivelului apei în lacurile Uzlina și Fortuna din Delta Dunării

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări lucrări de îndepărtare a plantelor acvatice, pe baza studiului de fezabilitate actualizat, de pe  cel puțin 100 ha de suprafețe de lacuri.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea/ PNRR 2021 – 2027

Termen de lansare a investiției:
Investiția încă nu a fost lansată.

 • Investiția 4.4 Implementarea unui sistem de monitorizare a sturionilor sălbatici de-a lungul Dunării de Jos

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate

Buget:
Bugetul total 10 mil Euro

Beneficiari:
Agențiea Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Dunărea de Jos din Galați și entități de drept public si privat.

Obiectiv:
Îndeplinirea atribuțiilor autorităților responsabile de conservarea naturii și a biodiversității prin implementarea unui sistem de luptă împotriva braconajului în acord cu ținta ”zero-toleranță pescuit ilegal”.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investiții pentru implementarea unui sistem de luptă împotriva braconajului în acord cu ținta ”zero-toleranță pescuit ilegal”.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea/ PNRR 2021 – 2027

Termen de finalizare a investiției:
Termen de finalizare a investiției este Q3 2024.

 • Investiția 4.5 Reconfigurarea infrastructurii publice de acces și vizitare a Deltei Dunării pentru reducerea presiunii turismului asupra habitatelor și speciilor

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

Buget:
Bugetul total 15 mil Euro

Beneficiari:
Autorități locale și organizații civice

Obiectiv:
Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin reducerea presiunii asupra habitatelor naturale supra-utilizate în prezent prin identificarea și crearea de trasee alternative și corespunzător semnalizate care să orienteze vizitatorii spre utilizarea mijloacelor de transport tradiționale și ecologice.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investiții pentru o rețea formată din 10 centre de vizitare cărora le sunt asociate 40 de puncte de observație corespunzător amenajate și dotate pentru necesitățile tuturor categoriilor de vizitatori.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor vizează Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea/ PNRR 2021 – 2027

Termen de lansare a investiției:
Termen de lansare a investiției este Q4 2022.