MIPE a publicat Ghidul solicitantului pentru „Investiții pentru dezvoltarea IMM” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027

Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat Ghidul Solicitantului privind „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Tranziție Justă la nivelul Regiunii Centru, anunță publicul interesat în legătură cu publicarea ghidului solicitantului pentru componenta care oferă microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și celor mijlocii (IMM),  posibilitatea de a obține granturi cu valoare cuprinsă între 200.000 și 8 milioane de euro pentru un proiect. Astfel, cei interesați de accesarea finanțării pentru județul Mureș, este important să cunoscă informații precum:

Codul apelului:  PTJ/XXX–Investiții productive IMM, PTJ – Prioritatea 6 Mureș

Numărul apelului: PTJ/P6/1.1/1.A/MS

Perioada de depunere a proiectelor: 20.12.2023, ora 11:0020.04.2024, ora 24:00

Apelul de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, derulat prin platforma electronică MYSMIS.

Bugetul alocat apelului de proiecte, pentru județul Mureș, este de 83.903.737 euro.

Valoarea finanțării nerambursabile eligibile:

 • minim 200.000 euro
 • maxim 8.000.000 euro

Rata de cofinanțare:

La valoarea cheltuielilor eligibile asociate fiecărei componente a proiectului, se aplică intensitatea ajutorului de stat, respectiv plafonul de minimis . Astfel, contribuția proprie pentru cheltuielile eligibile aferente ajutorului de minimis este de minim 10%, iar în ceea ce privește cheltuielile eligibile aferente aferente ajutorului de stat, contribuția proprie diferă în funcție de dimensiunea firmei, fiind de 30% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și 40 % pentru întreprinderi mijlocii. 

*  În funcție de valoarea finanțării nerambursabile solicitate, numărul minim de locuri de muncă (exprimat ca echivalent normă întreagă, ENI) obligatoriu a fi realizat este de un loc de muncă nou creat la maximum 175 000 euro finanțare nerambursabilă solicitată, cu excepția proiectelor ce depășesc 5.000.000 Euro pentru care valoarea solicitată/loc de muncă creat este de 150.000 euro.

Zona geografică vizată de apelul de proiecte: Teritoriul unității administrativ teritoriale județ Mureș – RO125 – Mureş

Solicitanți eligibili:

Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și completările ulterioare, după caz și in conformitate cu prevederile schemei de masuri de ajutor aplicabile. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii, în sensul prevederilor art. 4, alin. (1) din Legea nr. 346/2004.

*  Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică nu sunt eligibile.

Activități eligibile:

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu o investiție inițială finanțabilă prin ajutor de stat regional, legată de :

 • crearea unei noi unități,
 • extinderea unei unități existente,
 • diversificarea producției unei unități prin realizarea unor produse noi,
 • schimbare fundamentală a procesului general de producție a produsului (produselor) sau a prestării generale a serviciului (serviciilor) vizat(e) de investiția în unitate,

Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional:

 • Investiții în active corporale:
 • lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect și implică modificări/îmbunătățiri substanțiale ale infrastructurii existente și doar în limita a maxim 10% din costurile aferente ajutorului de stat regional.
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport;
 • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare- introducerea sau adoptarea de tehnologii verzi. Aceste elemente nu pot constitui obiectivul unic al investiției unice.
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice aferente investiției propuse, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Programele informatice trebuie să fie legate de obiectul investiției inițiale.
 • Activități care respectă principiul economiei circulare și sunt asociate investiției inițiale propuse a fi realizate prin proiect.

 Tipuri de activități eligibile finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Activități de formare profesională pentru activitatea asociată investiției inițiale: calificare, recalificare, formare continuă – perfecționare sau specializare pentru activitatea de producţie, comercializare şi internaţionalizare, dezvoltare de competenţe privind managementul afacerii şi tehnologice pentru angajații aferenți locurilor de muncă nou create, în special pentru obținerea de competențe verzi sau competențe în domeniile și sectoarele emergente identificate pentru fiecare apel în parte.
 • Activități de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect (cerere de finanțare și/sau planului de afaceri) elaborate înainte de semnarea contractului de finanțare, pentru managementul proiectului (managementul execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuție, realizarea procedurilor de achiziții, monitorizare și raportare, pregătirea cererilor de rambursare).
 • Activități de proiectare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor şi autorizațiilor aferente obiectivului de investiție. Documentația tehnico – economică trebuie sa fi fost realizată la nu mai mult de doi ani anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Activități de asistență tehnică a proiectantului pe perioada implementării proiectului, diriginte de șantier autorizat conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații.
 • Activități de cercetare, dezvoltare, inovare în vederea prototipării și punerii pe piață a unor produse noi/inovative
 • Cheltuieli cu certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat.
 • Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001)/ EMAS, al siguranţei alimentelor (ISO 22000), al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (ISO 45001), al securității informaţiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. Precizăm că furnizorii de servicii de certificare eligibili pot fi numai organisme de certificare acreditate conform legii aplicabile, în domeniul pentru care agentul economic beneficiar le solicită serviciile.
 • Activități obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului conform cerințelor de vizibilitate a proiectelor.

UPDATE !

AM PTJ a publicat o notă de informare la Ghidul solicitantului pentru „Investiții pentru dezvoltarea IMM” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027 referitoare la domeniile de activitate prioritizate. 

Lista codurilor CAEN cuprinse în Anexa nr. 14.3b „Metodologia privind acordarea punctajelor suplimentare pentru domeniile eligibile” prevăzute iniţial în Ghidul Solicitantului, supus consultării publice în data de 21 august 2023, a fost înlocuită cu „Lista domeniilor prioritizate la finanţare şi a domeniilor excluse în conformitate cu regulamentele aplicabile” anexată la Schema de măsuri de ajutor de stat şi de minimis pentru finanţarea invesţiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creşterea durabilă şi crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziţie Justă 2021-2027, aprobată prin OMIPE nr. 3996/2023, publicat în MO 951bis din 20 octombrie 2023.

Domeniile de activitate prioritizate au fost introduse în grila de evaluare tehnico-financiară ca urmare a dezbaterilor care au avut loc în cadrul celei de-a doua reuniuni a Comitetului de Monitorizare al PTJ din 25 septembrie 2023. Criteriul de evaluare cu privire la domeniile prioritizate a fost aprobat ulterior prin procedură scrisă de către membrii CM.

Documentele aferente acestui apel pot fi consultate și pe site-ul AM PTJ.

Echipa ADR Centru vă stă la dispoziție cu sprijin, asistență și informații suplimentare la coordonatele de contact: office[at]adrcentru.ro