Sprijin pentru ADR Centru în pregătirea POR 2021-2027

În perioada de programare 2021-2027 Regiunea Centru va avea propriul Program Operațional Regional (POR 2021-2027), cu priorități și alocări adaptate nevoilor regionale, pornind de la necesitățile de dezvoltare ale regiunii, pe diverse domenii de intervenție pentru autoritățile publice sau mediul privat de afaceri, pentru inovare și cercetare, pentru dezvoltare urbană, protecția mediului, sectorul educației sau promovarea patrimoniului cultural si a turismului.

În această perioadă, 2021-2027, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va avea rolul de Autoritate de Management ce va coordona lansarea axelor de finanțare, evaluarea, contractarea, monitorizarea și verificare proiectelor depuse, precum și decontarea plăților și atingerea indicatorilor propuși de către proiectele finanțate.

Pentru a-și atinge aceste obiective Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU va implementa proiectul ”Sprijin pentru ADR Centru în pregătirea POR 2021-2027”, finanțat în cadrul POAT, pentru a derula activitățile prevăzute de pregătire a POR 2021-2027. Acest proiect are Cod MySMIS 140581 și o valoare eligibilă de 2.057.862,36 lei, din care 85% este alocarea financiară din FEDR (1.749.183,01 lei), respectiv 15% de la Bugetul de stat (308.679,35 lei), perioada de implementare a proiectului fiind cuprinsă între 01.08.2020 și 31.12.2021. 

Informații anunț/comunicat de presă începere proiect cod SMIS 140581

 1. Titlu proiect: Sprijin pentru ADR Centru în pregătirea POR 2021-2027
 2. Cod proiect: 2.1.133 / Cod MySMIS 140581
 3. Nr. și dată contract de finanțare: CTRF 2.1.133/15.12.2020
 4. Denumire beneficiar: Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU
 5. Axa prioritară/OS/Acțiune: Axa prioritară: 2 ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI” / Obiectivul specific: 2.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI” / Acțiunea: 2.1.1 ”Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI”
 6. Perioada de implementare: 01.08.2020 – 31.12.2021
 7. Valoarea eligibilă a proiectului: 2.057.862,36 lei, din care 85% din FEDR (1.749.183,01 lei), respectiv 15% de la Bugetul de stat (308.679,35 lei).
 8. Scopul și obiectivele proiectului: Obiectivul general și totodată scopul proiectului este sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru aferent perioadei 2021-2027.

Proiectul își propune să contribuie la îndeplinirea următorului obiectiv specific al axei prioritare 2 a POAT 2014-2020, și anume: O.S. 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.

Având în vedere sprijinul oferit prin proiect, respectiv acordarea de sprijin ADR Centru pentru pregătirea în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce vor decurge din calitatea viitoare de autoritate de management pentru programul regional 2021-2027, proiectul contribuie la atingerea Obiectivul specific 2.1 al axei prioritare 2 a POAT 2014-2020, întrucât acțiunile vizează îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI.

 1. Rezultate așteptate:
 • POR Regiunea Centru elaborat și transmis către CE;
 • Evaluarea strategică de mediu a POR 2021-2027 (SEA) realizată;
 • Descriere de sistem elaborată și aprobată la nivelul ADR Centru în calitate de AM POR 2021+;
 • Pachet de proceduri operaționale elaborate și aprobate la nivelul ADR Centru în calitate de AM POR 2021+;
 • 1 set de instrumente privind elaborarea schemelor de ajutor de stat și de minimis, precum și pentru monitorizarea acestora elaborat.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Anunț demarare proiect