Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Martie 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie
 2. Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare – NOU!
 3. Turism și Cultură – NOU! – NOU!
 4. Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – NOU!
 5. Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă – NOU!
 6. Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității – NOU!
 7. Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare) – Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asamblare și reciclare)
 8. Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme
 9. Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor, și a cluburilor copiilor
 10. Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe (palate și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică)
 11. Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale
 12. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial
 13. Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale
 14. Schema de Granturi Programul Național Reducerea Abandonului Școlar – runda 1
 15. Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității
 16. Componenta 3 – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară – Managementul deșeurilor
 17. Cabinete de planificare familială- INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești
 18. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie
 19. Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – NOU! – Apel nelansat
 20. Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere – Apel nelansat
 21. Dezvoltarea cloud-ului și migrarea în cloud – – NOU! – Apel nelansat
 22. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică – Apel nelansat
 23. Digitalizarea managementului eticii universitare – Apel nelansat
 24. Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat
 25. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină – Apel nelansat
 26. Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate – Apel nelansat
 27. Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie – Apel nelansat
 28. Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat
 29. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat
 30. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental – Apel nelansat
 31. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat

 Back to top of page

Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 13, INVESTIȚIA 1

Obiectivul programului:

Crearea cca. 150 de servicii sociale de prevenire a separării copilului de familia sa, dintre care cel puțin 10% să se afle în comunitățile cu o populație romă semnificativă, la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor

Beneficiari eligibili:

Furnizorii publici de servicii sociale acreditați, care funcționează în comune, orașe și municipii, care pot depune proiecte individual/în parteneriat cu furnizori privați de servicii sociale acreditați din toate regiunile țării

 Activități eligibile:

 •  construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii sociale

Valoarea grantului:

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

 • 330.000 Euro fără TVA pentru 145 de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero
 • 484.000 Euro fără TVA pentru 5 clădiri care vor respecta obiectivul privind necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai mic
 • decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale

Contribuția beneficiarului:

0% (fără TVA)

Termen limită:

10 aprilie 2023, ora 23.59

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page 

Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15

Obiectivul programului:

Creșterea capacității sistemului și a calității serviciilor de educație timpurie, de a îmbunătăți ratele de participare, atât la nivel antepreșcolar, cât și la nivel preșcolar, prin deservirea a aproximativ 20.000 de copii, provenind, cu precădere, din grupuri defavorizate.

Beneficiari eligibili:

Parteneriate stabilite la nivel local, alcătuite, în mod obligatoriu, din o autoritate publică locală și o unitate de învățământ preuniversitar acreditată cu personalitate juridică, publică sau particulară, la care se pot adăuga, opțional, organizații nonguvernamentale, instituții de cult, operatori economici etc., în funcție de nevoia locală.

Activități eligibile:

 • Înființarea unui serviciu complementar presupune identificarea și  echiparea a 2 spații/2 grupe de copii, de tip grup de joacă, ludotecă, grădiniță comunitară, pentru a desfășura activități de stimulare a dezvoltării copiilor de la naștere la 6 ani
 • Înființarea de servicii complementare care să deservească de la minimum 16 copii până la maximum 40 de copii (2 grupe x 2 spații)
 • Achiziționarea de mobilier, echipamente și materiale necesare utilării spațiilor serviciilor complementare nou înființate și pentru achiziționarea materialelor didactice, a jucăriilor și a hranei pentru copii, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni
 • Serviciile complementare de educație timpurie vor fi înființate, echipate și operaționalizate atât în spațiile oferite de unitățile de învățământ, cât și în spațiile oferite de comunitate: ONG, casă de cultură, cămin, biserică, bibliotecă etc.
 • Vor fi prioritizate proiectele care se vor implementa în comunități rurale izolate, defavorizate din punct de vedere economic sau care vizează grupuri vulnerabile de copii

Valoarea grantului:

Maximum 250.000 de euro (fără TVA)

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

28 martie 2023, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Turism și Cultură – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României 

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11

Obiectivul programului:

Creșterea atractivității destinațiilor turistice selectate în urma dezvoltării a 12 rute turistice/culturale tematice în zonele rurale defavorizate din România și crearea de noi locuri de muncă în industria turistică

Beneficiari eligibili: 

 • Unitățile administrativ-teritoriale sau parteneriate între acestea
 • Instituții publice, persoane juridice de drept public
 • Universități
 • Persoanele juridice de drept privat
 • Unități de cult recunoscute în România
 • Organizațiile neguvernamentale

Activități eligibile:

 • Restaurarea, conservarea clădirilor, crearea de spații expoziționale (pot fi și construcții noi)
 • Amenajarea acolo unde este necesar a unui drum de acces pentru primirea vizitatorilor

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

20 martie 2023, ora 24:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain) – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția de finanțare I.19

Obiectivul programului:

Încurajarea și sprijinirea formării și certificării competențelor digitale avansate ai angajaților IMMurilor

Solicitanți eligibili:

 • Organizații/federații/confederații patronale/sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
 • asociații de întreprinderi ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională
 • camerele de comerț și industrie ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională

Activități eligibile:

 • Activitatea 1: Prezentare curriculă/e, design-ul de curs pentru îmbunătățirea gradului de cunoștințe/ competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-uri exclusiv în contextul sprijinului transformării digitale a IMM-urilor
 • Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesională
 • Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale

Valoarea grantului:

Maximum 17.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

29 decembrie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția I3, Măsura 2

Obiectivul programului:

Sprijinirea accesului pe piața de capital, prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru întreprinderile cu sediul social în România care doresc să emită acțiuni, precalificate pentru cotare în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Beneficiari eligibili:

Întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, cu sediul social în România, care doresc să emită acțiuni noi în conformitate cu condițiile Bursei de Valori București

Activități eligibile:

 • Consultanță juridică
 • Tarife ale instituțiilor pieței
 • Servicii de audit financiar și consultanță fiscală
 • Consultanță și intermediere a ofertei publice sau plasamentului privat
 • Consultanță pentru raportul de sustenabilitate și rating ESG
 • Adaptarea întreprinderii la cerințele guvernanță corporativă, standarde de raportare ESG și relații cu investitorii necesare menținerii pe piața de capital

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

6 aprilie 2023, ora 23:59, cu posibilitate de prelungire

Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității – NOU!

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.B.

Obiectivul programului:

Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor din fondul forestier național afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale

Beneficiari eligibili:

Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

Deținători publici de teren de împădurit:

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
 • Unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea)
 • Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora

Deținători privați de teren de împădurit:

 • persoane fizice
 • persoanele fizice autorizate
 • întreprinderile individuale
 • întreprinderile familiale
 • societățile comerciale
 • asociațiile și fundațiile
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

23 ianuarie 2026, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page 

Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al bateriilor (producție și/sau asamblare și reciclare)

Sprijinirea investițiilor în întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție și/sau asamblare și reciclare)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 6, Investiția I4

Obiectivul programului:

 • Punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 2 GW de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor
 • Punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 200 MW de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice

Beneficiari eligibili:

Microîntreprinderi, întreprinderi mijlocii, mici (inclusiv întreprinderi nou-înființate) și întreprinderi mari

Activități eligibile:

Construirea de noi capacităţi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor de tip Li-Ion (inclusiv Li-metal, Li – sulfur, Zn, flow, high temeperature), care include orice combinație a activităților de:

 • producție de electrozi și/sau componente ale electrozilor și bateriilor inclusiv reciclare
 • asamblarea electrozilor în baterii si testarea/condiționarea bateriilor inclusiv reciclare

Construirea de noi capacități de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice care include orice combinație a activităților de:

 • producție de polisilicon și plachete inclusiv reciclare
 • asamblare de celule și module fotovoltaice inclusiv reciclare

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și reciclare a bateriilor

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau asamblare și reciclare a celulelor şi panourilor fotovoltaice

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

16 martie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 11, Investiția I7

Obiectivul programului:

Accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală

Beneficiari eligibili:

Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și alte persoane juridice

Activități eligibile:

 • Managementul proiectului
 • Dezvoltarea de conținut digital
 • Instruirea personalului pentru a obține abilități digitale pentru editare și/sau postproducție pentru produse digitale

Valoarea grantului:

Maximum 100.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

23 martie 2023, ora 16:00

Informații suplimentare se găsesc aici

 Back to top of page

Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor, și a cluburilor copiilor

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15, Investiția I9

Obiectivul programului:

Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ

Beneficiari eligibili:

Unitățile de învățământ secundar superior, publice sau private acreditate (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual)

Activități eligibile:

 • achiziționare echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice
 • achiziționare conținut educațional pentru domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional pentru distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
 • conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
 • formarea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat

Valoarea grantului:

Maximum 60.000 euro, echivalent lei

Contribuția beneficiarului:

Nespecificată

Termen limită:

15 martie 2023, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe (palate și cluburile copiilor, cluburile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice locale, constituite prin intermediul consiliilor județene și a Consiliului Municipiului București
 • Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care funcționează în cadrul instituțiilor de învățământ superior
 • Cluburile
 • Cluburile sportive și palatele copiilor
 • Centrele județene de asistență psihopedagogică

Activități eligibile:

Dotare cu echipamente TIC, mobilier și materiale educaționale și sportive

 • digitalizarea mediilor de învățare din învățământul preuniversitar – achiziționare echipamente informatice necesare procesului didactic,
 • dotare laboratoare de informatică din școlile din rețeaua de educație națională de la toate nivelurile, inclusiv din palatele copiilor, cluburi și cluburi sportive, precum și din rețeaua de învățământ profesional și tehnic,
 • dotare cu mobilier a sălilor de clasă și a spațiilor sportive din palatele și cluburile sportive,
 • echipare cabinete, cabinete de asistență psihopedagogică și laboratoare de științe, precum și înființarea unora noi, dacă există spații disponibile în unitatea de învățământ sau în alte tipuri de instituții eligibile în cadrul apelului (palate, cluburi, cluburi sportive).

Bunurile și echipamentele achiziționate prin proiecte vor fi oferite spre folosință gratuită beneficiarilor finali ai investițiilor, pentru a fi utilizate exclusiv pentru activități didactice, sportive și extrașcolare cu elevii/copiii.

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

19 martie 2023, ora 23:59

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Instrument de grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, Investiția I3, Măsura 1

Obiectivul programului:

Digitalizarea IMM-urilor

Beneficiari eligibili:

Întreprinderi, societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, care se încadrează în categoria de IMM și au sediul social în România

Activități eligibile:

 • achiziții de hardware TIC
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation
 • achiziții de tehnologii blockchain
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality
 • achiziționare website de prezentare
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.

Valoarea grantului:

 • Între 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere
 • Între 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică
 • Între 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Contribuția beneficiarului:

10% pentru întreprindere mică și mijlocie

Termen limită:

30 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 6, Măsura de investiții I5

Obiectivul programului:

Solicitanți eligibili:

Operatorii economici: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi mari, entități cu personalitate juridică

Activități eligibile:

 • Instalaţii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obţinerii de economii de energie primară, pe baza auditului și bilanţului energetic (ex: motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalaţii/echipamente/sisteme de ventilaţie, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de cǎldură, pompe de căldură (tbd), convertoare de frecvenţă, baterii de condensatoare, sisteme integrate de management al consumului de energie etc.)
 • Construcţii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienţă energetică

Valoarea grantului:

1.200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 40%

Termen limită:

31 martie 2023, ora 17.00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Investiția I.17

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate

Beneficiari eligibili:

 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ)
 • Consorții formate din solicitanții menționați anterior și bibliotecile județene/municipale/ orășenești/rurale (din județ) și/sau autoritățile publice locale pentru bibliotecile de pe raza UAT
 • Municipiul București și/sau Biblioteca Metropolitană București

Activități eligibile:

 • Renovarea bibliotecilor și echiparea cu calculatoare și echipamente tehnice, pentru a fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale, respectiv makerspace
 • Echiparea bibliotecilor cu echipamente informatice noi sau modernizate
 • Realizare cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru 100.000 de cetățeni din comunitățile defavorizate
 • Activități de informare și publicitate obligatorii conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV)

Valoarea grantului:

Maximum 4.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

21 aprilie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Schema de Granturi Programul Național Reducerea Abandonului Școlar – runda 1

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15

Obiectivul programului:

Reducerea abandonului școlar

Beneficiari eligibili:

Inspectoratul Școlar Județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Unitatea de învățământ

Activități eligibile:

 • Cheltuieli pentru servicii
 • Cheltuieli de natură salarială
 • Cheltuieli pentru evenimente și deplasări
 • Cheltuieli de formare a calendarelor didactice
 • Echipamente și Software
 • Cheltuieli mici lucrări de amenajare și mobilier
 • Cheltuieli pentru alte bunuri și servicii
 • Cheltuieli cu subvenții, ajutoare, premii

Valoarea grantului:

Neprecizată

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Neprecizat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.A.

Obiectivul programului:

Crearea de noi suprafețe împădurite

Beneficiari eligibili:

Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:

 • UAT (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public deținut de către acestea
 • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora

Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:

 • persoanele fizice
 • persoanele fizice autorizate
 • întreprinderile individuale
 • întreprinderile familiale
 • societățile comerciale
 • asociațiile și fundațiile
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

 • înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție
 • înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă întrebuințați pentru producerea de energie
 • înființarea de plantații de pomi de Crăciun

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

23 ianuarie 2026

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page 

Componenta 3 – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară – Managementul deșeurilor

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3, INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune SUBINVESTIȚIA I1.D.

Obiectivul programului:

Dezvoltare management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de reciclare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară

Beneficiari eligibili:

Operatori economici

Activități eligibile:

Construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separat

Valoarea grantului:

Maximum 8.400.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Variabilă

Termen limită:

14 aprilie 2023, ora 12:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Cabinete de planificare familială – INVESTIȚIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, INVESTIȚIA I.5

Obiectivul programului:

Dotarea și/sau reabilitarea a 119 de cabinete de planificare familială existente

Beneficiari eligibili:

Unitățile sanitare care au în administrare cabinetele de planificare familială

Activități eligibile:

 • Intervenții de reabilitare și reamenajare și vor primi dotări de aparatură medicală de laborator și imagistică (dispozitive de tip point-of-care plus analizor pentru detecția infecțiilor cu transmitere sexuală, ecograf cu ultrasunete echipat cu sonde ginecologice ultraportabile, microscop, echipamente IT, frigider, mijloace de transport biciclete)

Valoarea grantului:

Buget total de 49.227.000 fără TVA lei echivalent a 10.000.000 € fără TVAa și se va realiza prin 4 metode:

I.1.5.a: 41.842.950 lei fără TVA, echivalent a 8.500.000 € fără TVA (85% din total alocare) pentru apel competitiv de proiecte cu scopul de a selecta lista celor 119 cabinete de planificare familială beneficiare

 I1.5.b: 4.922.700 lei fără TVA echivalent a 1.000.000 € fără TVA (10% din alocare): campania Ministerului Sănătății de educația pentru sănătate, în special educația pentru sănătatea reproducerii implementată la nivel național cu prioritate în regiuni vulnerabile, cu un număr mare de sarcini în adolescență și un număr mare de boli transmitere sexuală

I1.5.c: 1.230.675 lei fără TVA echivalent a 250.000 € fără TVA (2,5% din alocare): campania Ministerului Sănătății de perfecționare și actualizare a cunoștințelor a personalului medical pentru planificare familială pentru angajații celor 119 centre beneficiare de actualizarea cunoștințelor și abilităților de specialitate

I1.5.d: 1.230.675 lei fără TVA echivalent a 250.000 € fără TVA (2,5% din alocare): Ministerul Sănătății va achiziționa 8 automobile electrice, câte 1 pentru fiecare regiune prin Ordin al ministrului sănătății. Automobilele se vor utiliza doar în scopul realizării activității specifice

Contribuția beneficiarului:

Minimum 0%

Termen limită:

31 martie 2023, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page 

Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, Investiția de finanțare I9

Obiectivul programului:

Identificarea sursei de finanțare alternative pentru proiecte cu certificate de excelență în apelurile lansate prin Programul Orizont 2020 și Programul Orizont Europa, care permit implementarea proiectelor excepționale propuse de cercetători, impulsionând dezvoltarea carierelor acestora în instituții de cercetare din România

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice

Cheltuieli eligibile:

 • cheltuieli cercetător – salariu, alocația de mobilitate și alocația familială – și cheltuieli instituționale – costuri de cercetare, training și networking, management și regie

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont 2020, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max 4.880 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – 500 EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – max. 1.450 EUR brut lunar

Pentru proiectele MSCA cu certificat de excelență în Programul Orizont Europa, se acordă sumă forfetară lunară pentru:

 • Cheltuieli salariale – max. 5.080 EUR brut lunar, se indexează cu coeficientul de țară menționat în Programul de lucru aferent competiției MSCA
 • Cheltuieli pentru mobilitatea cercetătorului – 600 EUR brut lunar
 • Cheltuieli pentru alocația familială (dacă este cazul) – EUR brut lunar
 • Cheltuieli instituționale (cercetare, training și networking, management și regie) – 1.650 EUR brut lunar

Valoarea grantului:

 • Proiecte de tip „Burse individuale” („Individual Fellowship”) 141.768 euro brut pe o durată de 2 ani
 • Proiect de tip „Burse postdoctorale” („Postdoctoral Fellowships”) 149.568 euro brut pe o durată de 2 ani

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 decembrie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Apeluri nelansate – Ghiduri supuse consultării publice

Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate – NOU! – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, Investiția I3, Măsura 1

Obiectivul programului:

Reprezintă crearea unui mediu sustenabil, predictiv și simplificat pentru derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare, prin dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribuția la schimbările climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a sistemului CDI pentru crearea de sinergii cercetare– mediu de afaceri, precum și dezvoltarea premiselor necesare pentru reformarea sustenabilă a companiilor de stat.

Solicitanții eligibili:

Parteneriate:

Lider: Întreprinderi înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și au sediul social în România.

Partener: IMM-uri înființate în baza Legii nr. 31/1990 republicată privind societățile, Legii nr. 1/2005 republicată privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv OUG nr. 6/2011 actualizată pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare și au sediul social în România.

Activități eligibile:

5829 – Activități de editare a altor produse software

6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației

6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 – Activități ale portalurilor web

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

7211 – Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Valoarea grantului:

Maximum 3.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:                                                                                                      

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 2, Investiția 2, Subinvestiția I.2.B

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea rezilienței și a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere, prin producerea și utilizarea unor puieți forestieri, în asortimentul de specii și ecotipuri adaptate la condițiile climatice viitoare modelate pentru România, care este în conformitate cu Strategia națională forestieră 

Beneficiari eligibili: 

 • Orice deținător public și privat de păduri și/sau producător autorizat de material forestier de reproducere (MFR)

Activități eligibile:

 • Înființarea/dezvoltarea/modernizarea capacităților de producție a puieților forestieri, precum și pentru producerea, prelucrarea și condiționarea semințelor forestiere

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Estimat: 29 februarie 2024, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea cloud-ului și migrarea în cloud – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția I2

Obiectivul programului:

Modernizarea tehnologiilor utilizate în instituțiile publice astfel încât acestea să fie dezvoltate pentru cloud (cloud ready), dezvoltând, în același timp, noi aplicații native pentru migrația în cloud

Beneficiar eligibil:

 • Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)

Activități eligibile:

 • Se va asigura, pe baza unor acorduri de parteneriat, pregătirea și migrarea în cloud-ul guvernamental a minim 30 de aplicații/sisteme informatice ce deservesc servicii digitale guvernamentale

Valoarea grantului:

Maximum 187.500.000 eur

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, Investiția I18

Obiectivul programului:

Sprijinirea transformării digitale, creșterea productivității și rezilienței și reducerea erorilor și a timpului de prelucrare a cererilor (cetățenilor) adresate autorităților publice, prin adoptarea de soluții de automatizare a proceselor de lucru robotice (RPA) (automatizarea sarcinilor laborioase, repetitive și bazate pe norme).

Beneficiari eligibili:

 • Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)
 • ADR poate depune proiectul în parteneriat cu o altă instituție publică

Activități eligibile:

 • Identificare instituții publice interesate să beneficieze de soluții RPA
 • Selectarea a minim 18 instituții publice care doresc să implementeze soluții RPA ca soluții la cheie oferite de către ADR
 • Realizarea de către consultant a soluțiilor tehnologice de tip RPA adecvate pentru automatizarea sarcinilor laborioase, repetitive, bazate pe reguli pentru instituțiile selectate
 • Sprijin implementare soluții RPA la instituțiile publice selectate
 • Activități de informare și publicitate obligatorii conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală (MIV)

Valoarea grantului:

Maximum 21.900.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Digitalizarea managementului eticii universitare – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: 

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15, Investiția 16

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea infrastructurii digitale în domeniul eticii și integrității academice, precum și dezvoltarea competențelor digitale avansate în rândul studenților și doctoranzilor privind cercetarea și însușirea unei conduite deontologice

Beneficiari eligibili:

Instituțiile de învățământ superior de stat sau particulare, acreditate sau autorizate provizoriu, precum și alte instituții organizatoare de studii de doctora

Activități eligibile:

 • Investiții în infrastructura digitală a universităților/instituțiilor organizatoare de studii de doctorat, pentru îmbunătățirea managementului universitar în vederea asigurării eticii și integrității academice
 • Investiții în formarea competențelor digitale ale membrilor comunității academice în domeniul eticii și integrității academice, prin programe de formare continuă (activități teoretice, activități practice și activități de evaluare)
 • Investiții în crearea unor resurse digitale necesare asigurării unei bune guvernări universitare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Unități medicale mobile (caravane) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Investiția I1.2

Obiectivul programului:

Finanțarea a 8 unități spitalicești cu expertiză în domeniul oncologiei pentru achiziționarea a 10 unități mobile de screening

Beneficiari eligibili:

Orice entitate publică care deține o unitate sanitară în cadrul căreia există secție de specialitate în oncologie:

 • UAT-urilor, definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 din 21 aprilie 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Parteneriate între UAT și entități cu personalitate juridică proprie care au în componență una sau mai multe unități sanitare, respectiv imobilul în care funcționează unitatea sanitară. Liderul de proiect/parteneriat va fi Unitatea Administrativ Teritorială
 • Unități sanitare aflate în subordinea Instituțiilor centrale care dețin rețea proprie sanitară
 • Unități sanitare aflate în subordinea Ministerului Sănătății

Activități eligibile:

Achiziționarea unităților de screening pentru cancerul mamar și cervical

Valoarea grantului:

Între 200.000 și 402.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0% fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Investiția I3, Investiția specifică 3.2, Investiția specifică 3.3

Obiectivul programului:

Digitalizarea sistemului sanitar

Beneficiari eligibili:

 • APEL MS-732:
  • direcțiile de sănătate publică;
  • Agenția Națională a Medicamentului;
  • Școala Națională de Sănătate Publică și Management;
  • Ministerul Sănătății.
 • APEL MS-733: orice unitate sanitară publică aflată în subordinea:
  • UAT-urilor, definite conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Romîniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile pubice centrale și locale;
  • Altor autorități și instituții publice centrale, inclusiv instituții din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale respectiv Academiei Române;
  • Ministerului Sănătății și altor ministere cu rețea sanitară proprie aflate în subordinea sau coordonarea acestora.

Activități eligibile:

 • Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS
 • Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12, Reforma 3

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și competențelor resursei umane din managementul serviciilor de sănătate

Solicitanți eligibili:

 • MS-R031
  • pentru cele 3 centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate: Universitățile de Medicină și Farmacie, membri Asociația Alianța Universitară G6-UMF
  • Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate, prin Ministerul Sănătății pentru Centrul de excelență în managementul serviciilor de sănătate
 • MS-R032
  • cursurile de formare privind managementul serviciilor de sănătate: Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate în parteneriat cu membrii Asociației Alianța Universitară G6-UMF
  • cursurile de formare privind managementul resurselor umane: membrii Asociației Alianța Universitară G6-UMF
  • programele de formare în materie de integritate: Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate în parteneriat cu membrii Asociației Alianța Universitară G6-UMF

Activități eligibile:

  • COD APEL: MS-R031 – 43.000.000 euro minim 3 noi centre de dezvoltare a competențelor pentru personalul din sistemul public de sănătate, minim 1 centru de excelență în managementul serviciilor de sănătate
 • COD APEL: MS-R032 – 34.100.000 euro:
  • cursuri de formare privind managementul serviciilor de sănătate pentru minim 1.000 persoane
  • cursuri de formare privind managementul resurselor umane pentru minim 1.000 persoane din instituții sanitare
  • programe de formare în materie de integritate pentru minim 3.000 persoane din instituțiile sanitare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

0%, fără TVA

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie– Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7, Investiția I.15

Obiectivul programului:

 1. a) Crearea unui „set de instrumente” pentru creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății
 2. b) Dezvoltarea unui portofoliu de servicii de pregătire profesională în materie de securitate cibernetică specific pentru absolvenți și studenți

Beneficiari eligibili:

Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC)

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea și evaluarea unui curriculum național de securitate cibernetică de către DNSC la nivel pre-universitar și universitar
 • Pregătirea în materie de securitate cibernetică a unui grup de 1.000 profesori anual, la nivel pre-universitar si universitar („train the trainer”), cu organizarea unui laborator specializat dedicat in fiecare județ, inclusiv în sectoarele Bucureștiului)
 • Acreditarea de furnizori de servicii de formare și pregătire profesională în materie de securitate cibernetică specific pentru absolvenți și studenți (din Romania si din UE), inclusiv derularea de programe pilot
 • Program național pentru analiza, revizuirea și documentarea nevoilor de competențe cibernetice și a consecințelor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei și societății
 • Evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (operațional, tehnologie, competențe) pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică (inclusiv companii, IMM-uri, școli, spitale, organisme ale administrației publice centrale și locale)
 • Crearea si livrarea unui „set de instrumente si servicii guvernamentale” pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați

Valoarea grantului:

Maximum 25.000.000 euro fără TVA – finanțare PNRR

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

  Back to top of page

Granturi pentru unitățile de învățământ pilot – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15, INVESTIȚIA 18

Obiectivul programului:

Susținerea pilotării unor intervenții educaționale inovative, a unor noi modele curriculare și de carieră didactică sau de management descentralizat

Beneficiari eligibili:

Unități de învățământ, individual sau în parteneriate

Pot aplica pentru finanțare toate unitățile din rețeaua națională de învățământ, publice sau private

Activități eligibile:

Inovare educațională sau de experimentare a unor măsuri individuale, specifice, pentru a testa abordări noi, inovative, de predare-învățare-evaluare, de dezvoltare a unui învățământ incluziv, de eficientizare a costurilor, de digitalizare sau de colaborare la nivel local.

Măsurile pilotate trebuie să aibă potențial de a îmbunătăți managementul școlar, performanțele elevilor, practicile de lucru în școli, starea de bine a participanților la procesul de educație, în general calitatea procesului didactic și trebuie să abordeze cel puțin două dintre următoarele priorități:

 • Managementul unității de învățământ, inclusiv finanțare alternativă
 • Elemente inovative la nivel de curriculum, plan-cadru, arii curriculare, programe școlare
 • Metode și standarde de evaluare a performanțelor elevilor
 • Metode de evaluare instituțională și asigurare a calității
 • Dezvoltarea carierei didactice

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 de euro pentru unitățile de învățământ care aplică individual și maximum 1.000.000 de euro pentru parteneriatele sau rețelele care implică mai multe unități de învățământ

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 9, INVESTIȚIA I.7

Obiectivul programului:

Creșterea vizibilității României la nivel internațional în domeniul cercetării și inovării

Beneficiari eligibili:

 • Organizații de cercetare-dezvoltare de drept public sau privat din România
 • Centre de Competență înființate prin Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență pentru propuneri de proiecte în cadrul misiunilor Orizont Europa

Activități eligibile:

 • Cercetarea fundamentală (maximum 10% din bugetul solicitat)
 • Cercetarea industrială
 • Dezvoltarea experimentală
 • Studiile de fezabilitate
 • Activitățile de inovare

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

 Back to top of page

Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7, INVESTIȚIA I1.

Obiectivul programului:

Realizarea infrastructurii Cloud-ului Guvernamental, folosind tehnologii de ultimă generație, cu un înalt grad de securitate cibernetică, eficiente din punct de vedere energetic, necesare asigurării găzduirii de sisteme informatice publice centrale și interoperabilității acestora, într-un mod unitar și standardizat

Beneficiari eligibili:

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR)

Servicul de Telecomunicații Speciale (STS)

Servicul Român de Informații (SRI)

Activități eligibile:

 1. Achiziția de servicii de implementare tehnica a Cloud-ului Guvernamental
 2. Achiziția de echipamente tehnologice si servicii/lucrări de amenajare spații pentru găzduirea infrastructurii IT de Cloud Guvernamental și racordarea la utilități (inclusiv avize, acorduri, autorizații, etc.), inclusiv instruire și formare
 3. Achiziția de echipamente IT&C și de securitate cibernetică, echipamente și instalații conexe necesare pentru dezvoltarea, funcționarea și operarea Cloud-ului Guvernamental, inclusiv servicii de instalare și punere în funcțiune (dacă nu sunt incluse în costul de achiziție al echipamentelor) inclusiv instruire și formare
 4. Achiziția de licențe și servicii software, aplicații specifice dezvoltării și funcționării și operării Cloud-ului Guvernamental (inclusiv dezvoltare/actualizare cod), inclusiv instruire și formare

Valoarea grantului:

Maximum 374.730.000 euro – finanțare PNRR, respectiv 1.866.155.400 lei

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare de pot găsi aici

 Back to top of page

Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9, INVESTIȚIA I6.

Obiectivul programului:

Susținerea financiară a cercetătorilor și a organizațiilor de cercetare-dezvoltare și inovare din România, prin acordarea de cupoane valorice (vouchere)

Beneficiari eligibili:

 • cercetători din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România
 • organizațiile de cercetare-dezvoltare și inovare publice sau private din România, care au depus propuneri de proiecte lansate în Programul Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate
 • personal specializat în economie sau studii juridice din organizații de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) publice sau private din România, care în ultimii 5 ani au fost implicați într-un proiect Orizont 2020 sau Orizont Europa sau care vor fi implicați în scrierea de propuneri de proiecte Orizont Europa în următoarele 12 luni de la finalizarea stagiului de pregătire

Activități eligibile:

 • participare la scrierea de propuneri de proiect Orizont Europa;
 • participare la stagii în organizații CDI de succes din Uniunea Europeană
 • participare la cursuri de scriere de propuneri de proiect Orizont Europa și de management de proiecte Orizont Europa
 • participare la evenimente de brokeraj/matchmaking relevante european
 • utilizarea de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) ale Infrastructurii Luminii Extreme Fizic Nucleară (ELI-NP)

Toate activitățile eligibile trebuie să se desfășoare pe teritoriul Uniunii Europene

Valoarea grantului:

Maximum 10.000 euro

Contribuția beneficiarului:

0%

Informații suplimentare se găsesc aici

 Back to top of page