Țara noastră va beneficia de peste 31,5 miliarde euro pentru dezvoltare în perioada 2021-2027

A fost aprobat Acordul de Parteneriat dintre Comisia Europeană și România!

România va primi în total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune în perioada 2021-2027, în cadrul Acordului său de Parteneriat cu Comisia Europeană, pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor sale, precum și a tranziției sale verzi și digitale, se arată într-o informare publicată azi pe portalul web al CE. Aceste fonduri europene vor sprijini, de asemenea, dezvoltarea unei economii românești competitive, inovatoare și orientate către export. Acordul de parteneriat cu România este cel de-al 18-lea astfel de acord adoptat la nivel european.

La nivelul Regiunii de Dezvoltare ”Centru”, adoptarea acestui document decisiv pentru implementarea politicii de coeziune pentru actuala perioadă de finanțare europeană înseamnă și apropierea momentului în care va fi lansat noul Program Operațional Regional a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 (POR Centru 2021-2027), care prevede o alocare financiară de peste 1,15 miliarde euro, exclusiv din fonduri europene, la care se adaugă și contrapartida națională, suma nerambursabilă totală care va fi pusă astfel la dispoziția Regiunii noastre fiind în valoare de peste 1,38 miliarde euro. Această sumă va fi completată de contribuțiile beneficiarilor la cofinanțarea proiectelor, ceea ce înseamnă că aproape de două ori mai multe resurse financiare decât în perioada 2014-2020 vor susține dezvoltarea regiunii formate din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

”În perioada imediat următoare MIPE va semna oficial acest Acord de Parteneriat aprobat de Comisia Europeană și practic vom intra efectiv în perioada de finanțare 2021-2027. Pentru noi înseamnă foarte mult, deoarece pentru această perioadă vom îndeplini un rol nou, cel de Autoritate de Management a fondurilor alocate pentru dezvoltare. Primim astfel o veste bună pentru Regiunea Centru, deoarece POR Centru 2021-2027 a fost aprobat de către Guvern prin Memorandum la sfârșitul lunii mai și a fost transmis oficial către Comisia Europeană, fiind acum analizat de experții europeni. Viziunea noastră pentru Regiunea Centru, pe care am transpus-o în POR Centru 2021-2027, este să devenim o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare, în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să contribuie la bunăstarea fiecărui cetățean. Acest lucru înseamnă investiții pentru creșterea competitivității economice și a nivelului public și privat de digitalizare, dar și investiții în tranziția verde, în special în sectoare precum energia verde, reducerea emisiilor de carbon, infrastructura de mediu, conservarea biodiversității, crearea de spații verzi, gestionarea riscurilor și măsuri de mobilitate urbană durabilă. Acestea vor completa resursele pe care le vom aloca în continuare pentru dezvoltarea infrastructurii locale, în domeniul creșterii conectivității regionale cu rețelele europene, în domeniul educației, sănătății și în dezvoltarea comunităților mai sărace”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Conform portalului oficial al Comisiei Europene, membrii Colegiului Comisarilor au declarat:

  • Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira„Investițiile realizate în cadrul politicii de coeziune vor aborda domenii de interes major pentru români. O planificare și o implementare eficace ale programelor aflate în curs de finalizare vor facilita dezvoltarea inovării și a digitalizării, implementarea unor servicii medicale și sociale de calitate, precum și asigurarea unor oportunități de educație și formare și a unor transporturi sigure și curate, contribuind, în general, la crearea unei economii mai competitive. Finanțarea politicii de coeziune va îmbunătăți calitatea vieții din România și va garanta că nimeni nu este lăsat în urmă.”
  • Comisarul pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit„Salut acordul de parteneriat cu România, care evidențiază un angajament ferm de a utiliza Fondul social european Plus pentru a pune în aplicare Pilonul european al drepturilor sociale. În conformitate cu Garanția pentru tineret, FSE+ îi va ajuta pe tineri să-și găsească drumul pe piața forței de muncă. Sunt deosebit de încântat să constat că România își intensifică, de asemenea, lupta împotriva sărăciei în rândul copiilor, punând astfel în aplicare Garanția europeană pentru copii.”
  • Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius„Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură va sprijini proiecte inovatoare care vor contribui la gestionarea durabilă a resurselor acvatice. Acordul de parteneriat îi va permite României să construiască sectoare ale pescuitului, acvaculturii și prelucrării care să fie inovatoare, durabile și cu emisii scăzute de carbon, consolidând totodată vitalitatea economică și socială a comunităților costiere. Acordul va sprijini, de asemenea, reziliența sectoarelor care se confruntă cu evenimente excepționale care conduc la perturbări grave ale piețelor.”

Context 

Acordul de Parteneriat cu România acoperă finanțarea politicii de coeziune (FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune), FTJ și FEAMPA. Acordul de Parteneriat pregătește terenul pentru implementarea investițiilor aferente pe teren, vizând 8 programe regionale și 9 programe naționale.

În cadrul politicii de coeziune și în cooperare cu Comisia, fiecare stat membru a pregătit propriul său acord de parteneriat, respectiv documentul strategic pentru programarea investițiilor din fondurile politicii de coeziune și din FEAMPA în cursul cadrului financiar multianual. Acest document se axează pe prioritățile UE, stabilind strategia și prioritățile de investiții identificate de statul membru, și prezintă o listă a programelor naționale și regionale care urmează să fie implementate pe teren, inclusiv alocarea financiară anuală orientativă pentru fiecare program.

Temele principale vizate de Acordul de Parteneriat dintre Uniunea Europeană și România

  • Creșterea competitivității economice și a nivelului de digitalizare

Se vor acorda 4,33 miliarde euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pentru sprijinirea transformării economice inovatoare și inteligente a României. Fondurile vor contribui la creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și vor sprijini cercetarea și inovarea, în special prin colaborarea dintre întreprinderi și universități. Vor fi sprijinite, de asemenea, întreprinderile inovatoare și activitățile inovatoare din cadrul IMM-urilor tradiționale. În plus, UE va investi în digitalizarea întreprinderilor și în dezvoltarea unor servicii publice digitale inovatoare, dar și în îmbunătățirea competențelor digitale ale populației, în special ale elevilor și profesorilor.

  • Un impuls pentru economia verde

Se vor realiza investiții în valoare de 6,75 miliarde euro din FEDR și din Fondul de coeziune în tranziția verde, în special în sectoare precum energia verde, reducerea emisiilor de carbon, infrastructura de mediu, conservarea biodiversității, crearea de spații verzi, gestionarea riscurilor și măsuri de mobilitate urbană durabilă. Dintre acestea, 2,3 miliarde euro vor fi alocate pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor rezidențiale și publice și pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a sistemelor energetice inteligente. Astfel se vor reduce consumul de energie și emisiile de carbon și va fi sprijinită decarbonizarea sectorului energetic. Alte 2,34 miliarde euro vor sprijini sectorul apei și al apelor reziduale, precum și îmbunătățirea economiei circulare, cu accent pe deșeuri, reutilizare și reciclare. În fine, 2,14 miliarde EUR din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ) vor fi destinate atenuării impactului social și economic al tranziției verzi către o economie neutră din punct de vedere climatic. Acest fond va fi direcționat către regiunile românești cele mai afectate de eliminarea treptată a cărbunelui și a lignitului și se va axa pe transformarea industriilor energointensive.

  • Modernizarea sistemului de sănătate

Vor fi realizate investiții în valoare de 2,3 miliarde euro pentru asigurarea accesului cetățenilor la sănătate și pentru îmbunătățirea calității, a eficacității și a rezilienței sectorului medical. De asemenea, fondurile vor viza grupurile vulnerabile, contribuind la reducerea inegalităților.

  • Transportul durabil

Se vor acorda 7,2 miliarde euro din Fondul de coeziune și din FEDR pentru dezvoltarea unor mijloace de transport multimodale și mai durabile. Se va acorda o atenție deosebită trenurilor și căilor ferate, dar și extinderii transportului public durabil din orașe. Investițiile în rețelele transeuropene de transport (TEN-T) vor îmbunătăți legăturile cu regiunile periferice de dincolo de Carpați și vor facilita accesul la centrele industriale, contribuind astfel la creșterea economică și la mobilitatea forței de muncă.

  • Ocuparea forței de muncă, competențe și combaterea sărăciei

Se vor aloca 7,3 miliarde euro din Fondul social european Plus (FSE+) pentru îmbunătățirea accesului la piața muncii, cu un accent special pe scăderea ratei șomajului în rândul tinerilor, pe o educație de calitate și favorabilă incluziunii, pe dezvoltarea de noi competențe și pe formare. FSE+ va contribui la modernizarea Serviciului public de ocupare a forței de muncă din România și va promova incluziunea socială, accesibilitatea și eficacitatea serviciilor publice. De asemenea, se vor aloca 3,5 miliarde euro pentru dezvoltarea antreprenoriatului social și pentru sprijinirea consolidării capacităților în rândul partenerilor sociali și al organizațiilor societății civile. Fondul va îmbunătăți accesul la educația și îngrijirea copiilor preșcolari, reducând rata de părăsire timpurie a școlii. Va fi, de asemenea, îmbunătățită relevanța a educației și formării profesionale (EFP) și a învățământului terțiar pentru piața muncii. Pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor și a deprivării materiale se vor aloca 3,3 miliarde euro. Fondurile vor îmbunătăți accesul la serviciile sociale și calitatea acestora și vor dezvolta servicii sociale, educaționale și medicale integrate în 2 000 de comunități rurale.

  • Pescuitul durabil

Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură (FEAMPA) va investi 162,5 milioane euro în pescuitul și acvacultura durabile, în conservarea resurselor biologice acvatice din Marea Neagră și în aplicarea activităților de control al pescuitului. Fondul va sprijini, de asemenea, un sector durabil al acvaculturii și al prelucrării, diversificând comunitățile locale de pescuit și acvacultură și contribuind la modernizarea mult așteptată a infrastructurii de pescuit din Marea Neagră.

Atașat acestui material aveți o prezentare sintetică a Acordului de Parteneriat al României și a POR Centru 2021-2027.

                                                                                                                                            Alba Iulia, 25.07.2022