Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Martie 2023

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.
Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților.
  1. Programul „Comunitățile Pădurii de Mâine”, ediția 2023 – NOU!
  2. Ordonanța de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase” – NOU!
  3. Programului de Cooperare Teritorială Europeană, URBACT IV
  4. Programul Europa Creativă
  5. Conservarea obiectivelor culturale
  6. Programul Erasmus+ 2023
  7. Fondul pentru Inovare
  8. Programul național de construcții de interes public sau social
  9. Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi de investiții
  10. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale – – ORDINUL 281
  11. O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL –NOU! – Apel nelansat
  12. O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – NOU! – Apel nelansat
  13. O REGIUNE ACCESIBILĂ – Apel nelansat
  14. Programul Interreg Europe –Apel nelansat
  15. Sprijin pregătitor –Apel nelansat
  16. Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice – Apel nelansat
  17. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat

Back to top of page

Programul „Comunitățile Pădurii de Mâine”, ediția 2023 – NOU

Finanțator:

Fundația Pădurea de Mâine

Obiectivul programului:

Obiectivul general al programului (OGCF): Dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere/viitoare comunități forestiere din România, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor.

Obiectivele specifice program „Comunitățile Pădurii de Mâine”

 • OSCF1: Creșterea respectului față de natură prin educarea părților interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere;
 • OSCF2: Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere – organizații comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților;
 • OSCF3: Dezvoltarea cercetării/inovării și transferului tehnologic în domeniul managementului forestier sustenabil;
 • OSCF4: Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere

Beneficiari eligibili:

 • Proprietari/administratori de păduri și/sau asociații ale acestora;
 • Forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni, obști răzășești, păduri grănicerești și alții);
 • Unități Administrativ-Teritoriale cu comunități dependente de pădure, deținătoare de pădure sau asociațiile acestora;
 • ONG-uri cu preocupări în managementul sustenabil al pădurilor;
 • ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;
 • ONG-uri locale, comunitare, întreprinderi sociale, cooperative;
 • Instituții de educație (grădinițe, școli, licee, universități) și cercetare;
 • Parteneriate între oricare din categoriile menționate mai sus.

Activități eligibile:

DP1/2023 – Cercetare/inovare și transfer tehnologic pentru managementul sustenabil al fondului silvic și dezvoltarea economiei sociale

 • Analiza nevoilor de inovare din domeniul silvic pentru comunități forestiere;
 • Modele de bună practică de inovare, digitizare, digitalizare,etc. din comunități forestiere din România și/sau Uniunea Europeană;
 • Modele de bună practică de proiecte de economie socială (dezvoltare comunitară, antreprenoriat social, etc.) din comunități forestiere din România și/sau Uniunea Europeană;
 • Tipuri de activități suport pentru dezvoltarea comunităților forestiere – rețele, asocierea persoanelor cu suprafețe mici de teren, ghiduri, activități specifice (infrastructură silvică, turism ecologic/științific, împăduriri în zonele de câmpie, gestionare eficientă a bunurilor comune, relații ecosistemice, etc.);
 • Eficientizarea și transparentizarea administrării pădurilor;
 • Diminuarea impactului ecologic al activităților de exploatare;
 • Activități de cercetare și conștientizare în domeniul agroforestier;
 • Dezvoltare de documente suport în contextul tranziției verzi și a digitalizării – planuri de comunicare, conștientizare, formare continuă în comunități forestiere/viitoare comunități forestiere din România.

DP2/2023 – Conștientizare/educare pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere

 • Campanii de conștientizare pe teme de interes în comunități forestiere/viitoare comunități forestiere, ca:
 • Dezvoltare comunitară/antreprenoriat social
 • Digitizare, digitalizare
 • Rețele/asocieri
 • Managementul părților interesate
 • Rolul părților interesate în gestionarea responsabilă a pădurilor
 • Rolul părților interesate în dezvoltarea proiectelor de economie socială
 • Gestionarea patrimoniului silvic
 • Bunuri comune
 • Turism științific/ecologic
 • Funcții recreative ale pădurii
 • Infrastructură silvică
 • Relații ecosistemice
 • Împăduriri/reîmpăduriri
 • Intervenții specifice/împăduriri în zonele de câmpie
 • Dezvoltare durabilă
 • Schimbări climatice etc.
 • Cursuri de formare continuă pentru părțile interesate (dezvoltare suport curs/aplicații/ghiduri, organizare și furnizare curs offline/online) pe teme care să vizeze obiectivele programului;
 • Cursuri interactive pentru elevi (dezvoltare suport curs/aplicații/ghiduri, organizare și furnizare curs offline/online) pe teme care să vizeze obiectivele programului;
 • Acțiuni de conștientizare și informare pentru asociațiile de proprietari/administratori pentru a putea gestiona mai bine pădurile;
 • Bune practici de administrare a proprietății forestiere comune (obști, composesorate etc).

DP3/2023 – Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere și transfer de bune practici

 • Sprijin pentru asociațiile de proprietari/administratori pentru a putea gestiona mai bine pădurile;
 • Înființare/dezvoltare de întreprinderi sociale locale;
 • Acțiuni pentru creșterea rolului socio-cultural al pădurilor;
 • Proiecte ale micilor ateliere locale (cu accent pe produse tradiționale);
 • Centre meșteșugărești pentru prelucrarea lemnului;
 • Înființarea de centre de recoltare, procesare și valorificare a produselor;
 • Dezvoltarea infrastructurii silvice(amenajarea platformelor primare/depozite/utilaje de manipulare etc.);
 • Dezvoltarea exploatării sustenabile și responsabile a pădurilor (echipamente, protecția muncii etc).

DP4/2023 – Reîmpădurire/împădurire în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere și angajament civic

 • Acțiuni pentru creșterea suprafeței verzi (acoperite de pădure/vegetație forestieră);
 • Extinderea comunităților forestiere în zone de câmpie;
 • Reîmpădurire cu focus pe suprafețe agricole abandonate, terenuri degradate, preluate în fond forestier, afectate de factori destabilizatori și tăieri ilegale care necesită refacere;
 • Reabilitarea unor ecosisteme forestiere degradate prin finanțarea de lucrări de completare și îngrijire;
 • Reabilitare, plantare și reintroducere vegetație forestieră pe terenuri agricole;
 • Înființare de perdele forestiere.

D5/2023 – Sprijinirea implementării tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon

 • Dezvoltarea și cercetare pentru obținerea de tehnologii și procese inovatoare cu emisii reduse de carbon în industriile cu consum energetic ridicat,
 • Captarea și utilizarea carbonului, sisteme de decarbonizare;
 • Elaborare de metode pentru evaluarea potențialului de captare a carbonului în plantații nou înființate, semințișuri si arborete tinere;
 • Generarea inovatoare de energie regenerabilă;
 • Stocarea energiei.

Valoarea grantului:

Între 3.000 – 30.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Nu se solicită în mod expres cofinanțare financiară din partea solicitanților. O contribuție proprie sau atrasă din alte surse (sub formă de aport financiar, sau in kind – logistică, voluntariat etc.) din partea solicitantului și/sau partenerului/partenerilor de 10-20% din valoarea proiectului se punctează în plus.

Termen limită:

01 – 31 martie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Ordonanța de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții, de interes și de utilitate publică, „Școli sigure și sănătoase”. – NOU

Finanțator:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Obiectivul programului:

Programul național de investiții „Școli sigure și sănătoase” se derulează în perioada 2023-2025 și are ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile unităților și instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurarea funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice a acestora.

Beneficiari eligibili:

Unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv autoritățile administrației publice locale ale sectoarelor municipiului București, precum și instituțiile și unitățile de învățământ care funcționează în subordinea sau în coordonarea acestora.

Activități eligibile:

Lucrări de intervenții pentru consolidarea seismică, reabilitarea, modernizarea, creșterea performanței energetice, inclusiv lucrări de demolare parțială, după caz, la clădirile în care își desfășoară activitatea didactică și educațională unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv de învățământ special, precum și la celelalte componente ale bazei materiale ale acestora, prevăzute la art. 112 alin. (2), (3) și (9) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programului de Cooperare Teritorială Europeană, URBACT IV

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Integrează în activitățile sale prioritățile transversale ale UE în materie de politici digitale, ecologice și de egalitate de gen

Beneficiari eligibili:

Autorități publice locale

Activități eligibile:

Pe parcursul a 2,5 ani, partenerii din rețelele aprobate vor învăța și vor face schimburi pe o temă specifică, vor experimenta soluții și vor coproiecta strategii integrate pentru a face față provocărilor la nivel local

Valoarea grantului:

Maximum 850.000 euro pentru fiecare rețea

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

31 martie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Europa Creativă

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Laboratorul de inovare creativă va stimula actorii din sectoare culturale și creative, inclusiv din domeniul audiovizualului, să conceapă/să testeze soluții inovatoare pentru provocări cheie, cu un potențial impact pozitiv pe termen lung asupra mai multor sectoare culturale și creative

Beneficiari eligibili:

Entități publice sau private cu sediu în una dintre țările participante la programul Europa Creativă și care sunt deținute în mod direct/prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări

Activități eligibile:

 •  proiectarea, dezvoltarea și/sau răspândirea de instrumente, modele sau soluții inovatoare aplicabile în sectorul audiovizual/alte sectoare culturale și creative
 • sprijinirea competitivității, a procesului de ecologizare, a cooperării, a circulației, a vizibilității, a disponibilității, a diversității și/sau a audienței în toate sectoarele
 • Activitățile să aibă potențial ridicat de reproducere în sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

20 aprilie 2023, ora 17:00 CET

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Conservarea obiectivelor culturale

Finanțator:

Ambasada SUA și Centrul Patrimoniului Cultural din Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale

Obiectivul programului:

Sprijinirea conservării patrimoniului cultural

Beneficiari eligibili:

Entități necomerciale cu capacitate de gestionare a proiectelor de conservare a patrimoniului cultural: ONG, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare

Activități eligibile:

 • Conservarea sau achiziționarea de obiecte culturale, colecții sau bunuri imobiliare aflate în proprietate privată sau comercială, inclusiv cele al căror transfer din proprietate privată sau comercială în proprietate publică este preconizat, planificat sau în curs de desfășurare, dar nu este finalizat la momentul depunerii cererii
 • Conservarea patrimoniului natural (formațiuni fizice, biologice și geologice, colecții paleontologice, habitate ale unor specii de animale și plante amenințate, fosile etc.) – excepție: patrimoniul natural are o legătură sau o dimensiune de patrimoniu cultural
 • Conservarea mediilor de informare (ziare, jurnale de știri, programe de radio și televiziune etc.).
 • Conservarea materialelor publicate disponibile în altă parte (cărți, periodice etc.)
 • Achiziționarea sau crearea de noi exponate, obiecte sau colecții pentru muzee noi sau existente
 • Construcția de clădiri noi, adăugiri de clădiri sau acoperiri permanente (peste situri arheologice, de exemplu)
 • Comandarea de noi opere de artă sau de arhitectură în scopuri comemorative sau de dezvoltare economică
 • Crearea de noi dansuri tradiționale, cântece, cântece, compoziții muzicale, piese de teatru sau alte spectacole, sau adaptarea modernă a celor existente
 • Digitalizarea obiectelor culturale sau a colecțiilor, cu excepția cazului în care face parte dintr-un efort mai amplu și clar definit de conservare, documentare sau diplomație publică
 • Costurile lucrărilor efectuate înainte de anunțarea acordării grantului, cu excepția cazului în care acestea sunt permise și aprobate de responsabilul de granturi
 • Călătorii internaționale, cu excepția cazurilor în care călătoria este justificată și face parte integrantă din succesul proiectului propus sau pentru a oferi liderilor de proiect oportunități de învățare și de schimb cu experți în domeniul patrimoniului cultural etc.

Valoarea grantului:

Între 10.000 și 500.000 dolari

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Runda 1: Ambasada va colecta idei de proiecte sub formă de note conceptuale în format World, până la data de 10 ianuarie 2023, 11:59 p.m
 • Runda 2: Ambasada va invita solicitanții cu idei promițătoare să depună cereri complete de proiecte, până la data de 14 aprilie 2023, 11:59 p.m.

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Erasmus+ 2023  

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind la o creștere economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, la stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili:

Orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
  • Parteneriate de cooperare
  • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
  • Centre de excelență profesională
  • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
  • Alianțe pentru inovare
  • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p. 1. C 444/16 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 23.11.2022
  • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
  • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare
 • Tineretul european împreună
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării: februarie 2023 – aprilie 2023
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: februarie 2023 – octombrie 2023
 • Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: februarie 2023 – martie 2023
 • Acțiunile Jean Monnet: 14 februarie 2023, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Fondul pentru Inovare

Finanțator:

Uniunea Europeană

Obiectivul programului:

 • sprijinirea tehnologiilor, proceselor și proceselor extrem de inovatoare, modelelor de afaceri sau produse/servicii mature și cu potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
 • să ofere sprijin financiar adaptat la nevoile pieței și la profilurile de risc ale proiectelor eligibile, atrăgând în același timp resurse publice și private suplimentare

Beneficiari eligibili:

Persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile (statele membre ale UE, Norvegia, Islanda)

Activități eligibile:

 1. Decarbonizarea generală
 • Inovarea tehnologiilor și proceselor cu emisii reduse de dioxid de carbon
 • Stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță pentru mediu (CSC;
 • Stimularea construcției și funcționării de proiecte inovatoare inovatoare în domeniul energiei regenerabile și al tehnologiilor de stocare a energiei
 1. Electrificarea inovatoare în industrie și hidrogen
 • Electrificarea directă inovatoare a industriei care să înlocuiască utilizarea combustibililor fosili convenționali, atât în utilizări sectoriale, cât și transsectoriale
 • Producția inovatoare de hidrogen și aplicații inovatoare (de exemplu, utilizarea hidrogenului ca purtător de energie sau a hidrogenului ca agent de reducere sau ca materie primă) în industrie
 1. Producția de tehnologii curate
  Construcția de instalații de producție și exploatarea acestora pentru a produce anumite componente pentru:
 • instalații de energie regenerabilă (în fotovoltaice, energie solară concentrată, eoliene on-shore și offshore, energie oceanică, energie geotermală, energie solară termică și altele), inclusiv conectarea acestora la rețeaua de electricitate/calor
 • electrolizoare și pile de combustie
 • soluții de stocare a energiei pentru utilizare staționară și mobilă, pentru utilizări intrazilnice și intrazilnice de lungă durată
 • pompe de căldură
 1. Proiecte-pilot de dimensiuni medii

Construirea și operarea de proiecte pilot care se concentrează pe validarea, testarea și optimizarea unor soluții de decarbonizare profundă, foarte inovatoare, în sectoare eligibile pentru sprijin din Fondul pentru inovare.

Valoarea grantului:

3.000.000.000 euro pentru granturi și de 6.000.000 euro pentru asistență pentru dezvoltarea de proiecte

Contribuția beneficiarului:

Termen limită:

16 martie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul național de construcții de interes public sau social

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice centrale
 • Autorități publice locale
 • Alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii
 • Alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”

Activități eligibile:

Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar

1.Subprogramul ”Săli de sport”

2.Subprogramul ”Bazine de înot”

3.Subprogramul ”Complexuri sportive”

4.Subprogramul ”Așezăminte culturale”

5.Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”

6.Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7.Subprogramul ”Unități sanitare”

8.Subprogramul ”Săli de cinema”

9.Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”

10.Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”

11.Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”

12.Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”

A. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Depunere continuă

Informații suplimentare se pot găsi aici                                                                           

Back to top of page

Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi de investiții

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, AP 3, OS 3.1

Obiectivul programului:

Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

Solicitanți eligibili:                                                                                                           

 • Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu MMAP
 • Primăria Municipiului Bucureşti, primării de sector
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu
 • Administrația Fondului pentru Mediu

Activități eligibile:

 • Proiecte noi integrate/individuale de consolidare şi extindere sisteme de management integrat al deşeurilor
 • Consolidare capacitate instituţională a MMAP pentru guvernanța în domeniul managementului al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor
 • Implementare sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Bucureşti
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase
 • Pegătire portofoliu de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale (neincluse în proiectele de management integrat ale deșeurilor la nivel județean)

Valoarea grantului:

Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor

Contribuția beneficiarului:

Pentru beneficiari autorități publice locale:

Minim 2%

Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat:

Minim 15%

Termen limită:

15 martie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul autorităților publice locale – ORDINUL 281

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 11, Obiectiv Specific 11.2

Obiectivul programului:

Vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile

Beneficiari eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/ subdiviziunile administrativ-teritoriale

Activități eligibile:

 • Realizarea capacităţilor de producere energie electrică şi / sau  termică din SER cu excepția biomasei pentru comercializare
 • Realizarea de capacități de producție a energiei vizează crearea de instalații noi de producție, acolo unde nu au existat până în prezent

Valoarea grantului:

Între 500.000 și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

70%

Termen limită:

11.12.2023

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

Back to top of page

APELURI NELANSATE – Ghiduri supuse consultării publice

O REGIUNE CU COMUNITĂȚI PRIETENOASE CU MEDIUL – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 3, Acțiunea B

Obiectivul programului:

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice centrale, dar și locale
 • Instituții de învățământ superior de stat din Regiunea Centru
 • Parteneriate între entitățile de mai sus

Activități eligibile:

 • Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile publice în strictă corelare cu măsurile prevăzute în raportul de audit energetic
 • Măsuri auxiliare/conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare (măsurile auxiliare investiției de bază vor fi realizate în strictă corelare cu nevoile clădirilor)
 • Acțiuni ce vizează întărirea capacității administrative a autorităților publice pentru dezvoltarea de proiecte care vizează ”deep renovation” pe eficiență energetică prin dezvoltarea de ghiduri și soluții de bune practici etc. și elaborarea de strategii pentru eficiență energetică

Valoarea grantului:

Maximum 15.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 15% în cazul autorităților publice centrale

Minimum 2% în cazul unităților administrativ teritoriale locale și instituțiilor publice locale

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – Apel nelansat

Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Funcționale Urbane)

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 4, Apelul de proiecte 4.1

Obiectivul programului:

Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon

Beneficiari eligibili:

 • Unități administrativ-teritoriale municipii
 • Parteneriate dintre unitatea administrativ-teritorială municipiu, cu orașe/municipii/comune din zona funcțională urbană (Z.F.U) a municipiului, aflate în vecinătatea teritorială a acestuia

Activități eligibile:

 • Dezvoltarea infrastructurii urbane curate: dezvoltarea unor culoare de mobilitate urbană durabilă, respectiv infrastructuri pentru mersul cu bicicleta, amenajarea de trasee pietonale, benzi dedicate transportului public, precum si introducerea de sisteme de bike-sharing, sisteme de monitorizare etc, inclusiv sisteme park & ride in zona de acces in localitățile urbane
 • Dezvoltarea și optimizarea transportului public prin investiții în vehicule ecologice (electrice) și infrastructura de transport aferentă (modernizare sau construcție depouri/autobaze, inclusiv stații de transformare /redresare curent electric, stații de încărcare electrica/hidrogen, modernizare/înființare/construire stații pentru TPU, inclusiv mijloace moderne de afișaj și comunicare)
 • Dezvoltarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi
 • Dezvoltarea sistemelor de management a mobilității urbane, cum ar fi sisteme de management trafic, semaforizare inteligenta, aplicații de mobilitate, etc.
 • Activități de promovare a mobilității urbane durabile (masuri soft, campanii pentru promovarea transportului public si al deplasărilor cu bicicleta) în cadrul unor proiecte integrate

Valoarea grantului:

Pentru municipii reședință județ

Între 500.000 euro și 20.000.000 euro

Pentru municipii care nu sunt reședință de județ

Între 250.000 euro și 5.000.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

O REGIUNE ACCESIBILĂ – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Regiunea Centru, PRIORITATEA 5

Obiectivul programului:

Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere și creșterea gradului de siguranță rutieră

Beneficiari eligibili:

 1. Unitate administrativ-teritorială – județ
 2. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat: județ – municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e), UAT Județ fiind liderul de parteneriat

Activități eligibile:

 • Activități de modernizare și reabilitare de drumuri județene (inclusiv pentru construirea/modernizarea/reabilitarea de poduri și podețe, acces la proprietăți – aflate în domeniul public), precum şi aferente activităților privind construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv
 • Activități privind construirea/realizarea de sensuri giratorii, parapeți, elemente de calmare a traficului și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației, în special în cazul trecerilor la nivel cu calea ferată.
 • Alte activități specific destinate creșterii siguranței rutiere (inclusiv pentru asigurarea siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști, respectiv semnalistică verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică) și măsurilor de protecție a mediului/rezistența la schimbări climatice, inclusiv aliniamente de arbori și arbuști plantați
 • Activități de construire/ modernizare/ reabilitare de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi, la rețeaua TEN-T a drumurilor județene) și construirea pasarelelor pietonale
 • Activități privind construirea/modernizarea de stații pentru transport public (inclusiv alveolele respective), activități pentru realizarea de stații de încărcare pentru vehicule electrice (cu spațiul de parcare aferent), precum și realizarea de trasee pietonale și piste pentru bicicliști

Valoarea grantului:

Între 10.000.000 și 499.600.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Minimum 2%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul Interreg Europe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea implementării politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a programelor din obiectivul Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică, prin promovarea schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidarea capacităților în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în rândul actorilor din politica regională

Beneficiari eligibili:

 • Autoritățile publice
 • Organisme de drept public

Activități eligibile:

 • Proiecte de cooperare interregională
 • Platforma de învățare a politicilor

Valoarea grantului:

Variabilă

Contribuția beneficiarului:

2%

Termen limită:

Estimat: 15 martie – 9 iunie 2023

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

Back to top of page

Sprijin pregătitor – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

Obiectivul programului:

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat

Beneficiari eligibili:

 • un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • un nou parteneriat – fără personalitate juridică

Activități eligibile:

Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru următoarele activități :

 • Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei

Valoarea grantului:

Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: se va acorda în funcție de numărul de locuitori existent la nivelul teritoriului vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Costurile legate de elaborarea strategiei se vor încadra în suma maximă de 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL.

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Programul privind protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege, în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale sălbatice – Apel nelansat

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Protecția speciilor de faună sălbatică, prin instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege

Beneficiari eligibili:

 1. a) persoanele fizice
 2. b) autoritățile administraţiei publice centrale
 3. c) instituţiile publice din subordinea autorităţilor administrației publice centrale
 4. d) titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată, pentru care se dorește obținerea finanțării
 5. e) unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

Activități eligibile:

 • achiziția, instalarea de echipamente și/sau montajul de dispozitive de tipul gardurilor electrice (generator de impulsuri, fir gard electric, izolator inel gard electric, conectori fir gard electric, tijă împământare, etc.), panou solar, regulator tensiune, cablu împământare ori a altor mijloace asemănătoare permise de lege (instalații cu fascicule luminoase, sunete/ultrasunete, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică), destinate reducerii conflictelor om-animal și implementării măsurilor de intervenție în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate
 • efectuarea de lucrări specifice în vederea montării de echipamente și sau dispozitive de tipul gardurilor electrice la limita culturilor sau așezărilor aflate în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori amplasate pe traseele acestora, respectiv pe raza exploatațiilor agricole/pomicole/stupine/arii naturale protejate

Valoarea grantului:

 • Maxim 4.500.000 lei pentru autoritățile administraţiei publice centrale sau instituția publică din subordinea autorității administraţiei publice centrale și titularii dreptului de administrare al imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată
 • Maxim 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ-teritoriale
 • Maxim 15.000 lei pentru persoanele fizice

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.3

Obiectivul programului:

Facilitarea accesului spre ferme

Solicitanți eligibili:

Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora

Activități eligibile:

 • Construcţie/extindere/modernizare drumuri de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)

Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ

Valoarea grantului:

Maximum 1.000.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului:

Minim 0%

Termen limită:

Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici

Back to top of page